Nemecko neúspešne žalovalo spoločnosť Google

Správanie jednotlivých subjektov v rámci informačných služieb ako napríklad spoločnosti Google, býva čoraz častejšie predmetom právnych predpisov rôznych štátnych orgánov. Častokrát ide práve o špeciálne právne predpisy-technické predpisy. Čo musia štát a jeho orgány urobiť pre to, aby bolo možné takýto predpis uplatniť v jednotlivých situáciách? 

Martina Rievajová 23. 09. 2019 2 min.

A čo sa stane vtedy, keď si štátne orgány nesplnia všetky svoje povinnosti pri technickom predpise, ktorý má chrániť autorské práva voči spoločnosti Google? Dnešný článok a rozhodnutie Súdneho dvora vám poskytne viac, ako len odpovede na tieto otázky.

Autorské texty bez autorských odmien

Súdny dvor Európskej únie sa otázkou ochrany autorských práv v súvislosti s uplatniteľnosťou technického predpisu venoval v prípade nemeckej spoločnosti VG Media, ktorá sa zaoberá kolektívnou správou autorských práv. Táto spoločnosť v roku 2013 zažalovala spoločnosť Google o náhradu škody. Dôvodom žaloby bolo, že Google na svojej zautomatizovanej informačnej stránke „Google news“ používal tlačové „snippets“, ktoré pochádzali od členov VG Media bez zaplatenia odmeny za toto použitie. Snippets sú krátke časti textov z tlače alebo samotné zhrnutia textov častokrát doplnené o obrázky, išlo teda o články, ktoré odkrývali obsah textov autorov združených pod VG Media.

Nemecký súd, na ktorý bola táto žaloba podaná mal nejasnosti ohľadom toho, či ustanovenie, na ktoré sa spoločnosť VG Media odvoláva možno na takýto prípad uplatniť. Podľa daného predpisu sa zakazuje, aby komerční prevádzkovatelia vyhľadávačov verejne sprístupňovali takéto tlačoviny alebo ich časti či krátke úryvky textov vo svojich vyhľadávačoch bez predchádzajúcej dohody s autormi daných článkov. V tomto prípade nemeckému súdu nebolo najmä jasné či nejde o technický predpis, ktorý podľa Smernice 98/34 o technických normách a predpisoch[1] musí byť oznámený Európskej komisii na to, aby mohol byť platný voči jednotlivcom, a teda aj spoločnosti Google.

Následky neoznámenia technického predpisu

Súdny dvor mal na pochybnosti nemeckého súdu jednoznačnú odpoveď, v ktorej uviedol, že predpis, ktorý sa týka a obmedzuje služby informačnej spoločnosti, akou je Google, podlieha povinnosti nemeckých štátnych orgánov oznámiť takýto predpis Európskej komisii. Nakoľko tento technický predpis Komisii oznámený nebol, nemožno ho uplatňovať na poskytovateľov informačných služieb, a teda ani na Google.

Za uvedených okolností je technický predpis zakazujúci zverejňovanie úryvkov článkov súkromnými prevádzkovateľmi informačných služieb neuplatniteľný voči Googlu, a teda žalobe spoločnosti VG Media chýba právny základ, ktorým by mohli označiť konanie Googlu za protizákonné. Samotná žaloba bude preto pravdepodobne neúspešná.

Zdroj: Curia

  • Poznámky pod čiarou