Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra po novom.

Všetkým podnikateľom ako aj združeniam majetku vznikne od 1. novembra 2018 nová povinnosť.

Lukáš Steiniger 29. 10. 2018 4 min.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 52/2018 Z. z. [1] vznikne povinnosť všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom ako aj združeniam majetku (ďalej len „Povinné osoby“) zapísať ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do ORSR?

Pre zapísanie konečného užívateľa výhod do obchodného registra a splnenie zákonnej povinnosť, budete mať k dispozícii nový formulár.

Do tohto formulára bude potrebné uviesť nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod:

 1. Meno a priezvisko osoby
 2. Rodné číslo / dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené,
 3. Druh a číslo dokladu totožnosti tejto osoby
 4. Štátnu príslušnosť (v prípade slovenskej, je nevyhnutné uviesť rodné číslo, v inom prípade dátum narodenia)
 5. Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa. V tejto časti budete približovať informácie o danej osobe, ktoré ju klasifikujú podľa nižšie uvedených zákonných kritérií za konečného užívateľa výhod. V prvom rade budete musieť určiť či sa jedná o: 
  1. skutočné ovládanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo
  2. konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment 
 6. Typ konečného užívateľa výhod (viď nižšie Kto je konečný užívateľ výhod?)
 7. Uviesť sídlo osoby. 

Povinné osoby založené od 1.novembra 2018 budú musieť automaticky pri zápise do ORSR uvádzať konečných užívateľov výhod.

Pre existujúce Povinné osoby zákon stanovuje lehotu štrnástich mesiacov (od 1.novembra 2018 do 31. decembra 2019) na doplnenie tohto údaju. Takéto podanie bude bezplatné.

Ďalšou dôležitou informáciou je, že tieto údaje nebudú verejne dostupné. 

Dôležité informácie!

 • Je však potrebné uviesť, že tento zápis nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. To znamená, že ak podľa osobitného predpisu máte povinnosť vykonať aj zápis do registra partnerov verejného sektora, nesmiete túto povinnosť vynechať.
 • Povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod sa nebude týkať právnických osôb, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo tých, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na zapisovanie informácií podľa osobitného predpisu. 

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom sa podľa zákona rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu/fyzickú osobu – podnikateľa/ združenie majetku a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

Pre lepšiu orientáciu uvádzame, kto sa medzi konečných užívateľov výhod zaraďuje v jednotlivých druhoch posudzovaných subjektov. 

 1. V prípade právnickej osoby je konečný užívateľ výhod osoba, ktorá:
 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
 • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
 1. Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa osoba, ktorá:
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo z inej jej činnosti.
 1. Ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
 • je zakladateľom/ zriaďovateľom združenia majetku; ak je ním právnická osoba, riadi sa kritériami platnými pre právnickú osobu (v bode1)
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena
 • je štatutárnym/riadiacim/dozorným/kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku. 

V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považuje vrcholový manažment danej spoločnosti (t. j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Za konečného užívateľa výhod sa však považuje aj osoba, ktorá nespĺňa žiadne z horeuvedených kritérií, avšak spoločne s inou osobou (s ktorou koná spoločným postupom alebo v zhode) by aspoň niektoré z kritérií spĺňala. 

 

Autori zo STEINIGER | law firm:

Matej Turjaník (Senior Associate)

Magdaléna Karvaiová (Paralegal)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.