Zasadnutie CCBE v Bruseli

Na zasadnutí CCBE 27-29.6.2019 v Bruseli boli témami aj mlčanlivosť, mechanizmus individuálnych sťažností na ESĽP a podpora advokátov prenasledovaných režimom.

Redakcia 17. 07. 2019 2 min.

Dňa 28. júna 2019 sa konalo zasadnutie Stáleho výboru Rady advokátskych komôr Európy (CCBE), ktorá združuje delegácie všetkých európskych komôr a reprezentuje záujmy advokátskeho stavu vo vzťahu k európskym inštitúciám. Delegácie boli informované o nových legislatívnych návrhoch Európskej komisie, diskutovali o metódach hodnotenia kvality právnych služieb, jednohlasne prijali odporúčacie stanovisko k reforme mechanizmu individuálnych sťažností Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodovali o forme podpory advokátov, ktorí sú prenasledovaní politickým režimom, navrhli projekt zaoberajúci sa zakotvením pravidiel využívania umelej inteligencie v oblasti právnych služieb, a diskutovali o príprave podujatí spojených s Európskym dňom advokácie na jeseň toho roku. Stálemu výboru predchádzalo zasadnutie pracovných skupín pre deontológiu, voľný pohyb advokátov v EÚ, medzinárodné právne služby, CSR a vzdelávanie v rámci profesie.

Rada Európskych advokátskych komôr (CCBE) zorganizovala seminár k problematike dopadu AML a daňovej legislatívy na zásadu mlčanlivosti advokáta. CCBE sa venuje podrobne tejto téme v rámci niekoľkých pracovných skupín. Na podujatí konanom 27. júna 2019 sa zúčastnil aj zástupca Európskej komisie a experti z viacerých krajín. Prednášajúci z Veľkej Británie, Poľska, Holandska, Rakúska a Írska zdôraznili význam správneho pochopenia zásady mlčanlivosti ako povinnosti advokáta, ktorá je zakotvená vo všetkých právnych systémoch a slúži na efektívnu realizáciu práva občanov na prístup k spravodlivosti a obhajobu.

JUDr. Ondrej Laciak, PhD. sa ako predseda výboru CCBE pre trestné právo dňa 28. júna 2019 zúčastnil rokovania so zástupcami Stáleho zastúpenia Fínska pri Európskej únii ohľadom aktuálnych legislatívnych priorít fínskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2019.

Zdroj: Slovenská advokátska komora