Zastaví novela Obchodného zákonníka „biele kone“?

„Bielymi koňmi“ bývajú hovorovo označované rôzne podnikateľské konania, nesúce znaky nekalej činnosti. Laicky povedané dochádza k „dosadeniu“ osoby, spôsobilej na právne úkony, do funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti. Táto osoba, tzv. biely kôň, následne vystupuje a koná v mene spoločnosti, mnohokrát však na základe príkazov iných osôb, ktoré z právneho hľadiska stoja mimo spoločnosti, ovládajú ju však cez bieleho koňa.

Zastaví novela Obchodného zákonníka „biele kone“?

Odhaľovanie týchto praktík nie je v praxi jednoduché. Novela Obchodného zákonníka z 12.10.2017 však prichádza s ambicióznymi cieľmi. Nové nastavenie zákonných ustanovení ma s bielymi koňmi „zatočiť“ a vytvárať bariéry pri prevádzaní podnikov na biele kone. Novela okrem iného zavádza aj trestný čin nekalej likvidácie.

Trestný čin nekalej likvidácie

Zákonodarca zakotvuje do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Trestný zákon) skutkovú podstatu nového trestného činu nekalej likvidácie. Trestný čin bude systematicky zaradený do piatej hlavy Trestného zákona (trestné činy hospodárske) pod §251b. Na tomto mieste si dovoľujeme zacitovať základnú skutkovú podstatu trestného činu nekalej likvidácie, ktorá bude v zmysle novely upravená v §251b ods. 1:

  • Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, za účelom prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo za účelom ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.“

Toto zákonné ustanovenie sa zameriava na trestanie osôb, ktoré tzv. biele kone vyhľadajú, ale aj sprostredkujú. Odsek 2 tohto ustanovenia sa zameriava na potrestanie osôb, ktoré účasť na právnickej osobe na biele kone prevedú:

  • „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.“

Zákon však bude trestať aj konanie bielych koní, čo má do budúcnosti takýmto praktikám zabrániť. V zmysle § 251b ods. 3 totiž:

  • „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.“

Nové ustanovenie teda bude postihovať nie len samotný prevod majetkovej účasti na bieleho koňa, ale aj sprostredkovanie nekalej likvidácie a samotné pôsobenie bielych koní. Účelom týchto ustanovení je ochrana spoločenských vzťahov vznikajúcich pri podnikaní právnických osôb, pričom cieľom skutkovej podstaty trestného činu je ochrana čistoty podnikateľského prostredia pred nekalou činnosťou spočívajúcou v prevádzaní obchodných podielov na biele kone. 

Odseky 4,5,6 § 251b budú kvalifikovanými skutkovými podstatami, ktoré zakotvujú použitie vyšších trestných sadzieb v závislosti od spôsobu spáchania trestného činu a výšky spôsobenej škody. Horná hranica trestnej sadzby sa tak môže vyšplhať až na 15 rokov.

Zmeny v zákone o obchodnom registri

Novela Obchodného zákonníka sa v oblasti bielych koní dotkla aj niektorých ustanovení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obchodnom registri). Zmeny sa týkajú predovšetkým § 3 predmetného zákona. Pozrime sa na pôvodné znenie § 3 ods. 1 písm. e): "Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka (ďalej len „uložené listiny“), ktorými sú: e) listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, likvidátorom, správcom v konkurznom konaní, správcom v reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní, správcom na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na výkon nútenej správy, spolu s ich podpisovými vzormi; rodné číslo zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené.“

Zmena sa týka práve podpisových vzorov, ktoré majú byť po novom „vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný“. Táto zmena má vytvoriť prekážku pri prevádzaní majetkovej účasti v spoločnosti na bieleho koňa. Vlastnoručné podpísanie pred zákonom stanovenými subjektami má zabrániť fiktívnym podpisom a zvyšovať dôveryhodnosť. Výnimkou totiž neboli prípady, kedy biely kôň uznal za vlastný cudzí podpis, čo sa následne stretávalo s rozsiahlym zneužívaním.

Či zmeny v právnom poriadku prinesú želané ciele a efektívny boj s prevádzaním spoločností na „biele kone“ ukáže až čas, napriek tomu možno hovoriť o pozitívnom kroku smerom k boju s týmito nekalými praktikami.

 

Zdroj: NRSR