Zaujatosť ústavných sudcov v tzv. Mečiarových amnestiách

Uplynulé dni priniesli mnoho posunov v tzv. Mečiarových amnestiách. Okrem prijatia tejto veci Ústavným súdom Slovenskej republiky a začatím konania o posudzovaní ústavnosti ich zrušenia sa vo veci vyjadrili aj jednotliví sudcovia, ktorí by mohli byť v konaní zaujatí.

Redakcia 13. 04. 2017 2 min.

Ide najmä o sudcov Ladislava Orozsa a Petra Brňáka. Ladislav Orozs, okrem toho že zastáva pozíciu sudcu Ústavného súdu je súčasne aj vo funkcii tzv. sudcu spravodajcu v prejednávaniej veci zrušenia Mečiarových amnestí. V zmysle zákona, každý sudca, ktorý si je vedomý dôvodov, ktoré by mohli nasvedčovať jeho zaujatosti v konaní, je povinný ich predsedovi súdu bezodkladne oznámiť. Sudca Orozs tak vykonal dňa 7.apríla 2017 a sudca Brňák dňa 10.apríla 2017.

Len pripomenieme, že možné dôvody zaujatosti sa týkali toho, že Ladislav Orozs pôsobil v minulosti ako poslanec NR SR za stranu SDĽ a niekoľkokrát predložil v parlamente návrh na zrušenie spomínaných amnestií. Naproti tomu, Peter Brňák pôsobil rovnako ako Ladislav Orozs v NR SR avšak v jeho prípade ako poslanec za stranu HZDS. K dôvdom jeho možnej zaujatosti prispel aj jeho výrok, v ktorom prirovnal rušenie Mečiarových amnestií k „výprážaniu snehových gulí“.

V tejto súvislosti sudca Ladislav Orosz uviedol, že subjektívne sa necíti byť vo veci zaujatý a je pripravený rozhodovať v danej veci nestranne a nezávisle. Sudca Peter Brňák uviedol, že z objektívneho hľadiska nevylučuje svoje vylúčenie z výkonu sudcovskej funkcie, keďže sa v parlamente aj na verejnosti opakovane k posudzovaným amnestiám i milosti vyjadroval. O tom, či tieto dôvody skutočne bránia sudcovi vo výkone funkcie sudcu v danej veci, rozhoduje plénum ústavného súdu.

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky na svojom neverejnom zasadnutí 11. apríla 2017 rozhodlo, že spomínaní sudcovia nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vedenom na ústavnom súde.

V danej veci prebiehajú na ústavnom súde nevyhnutné procesné úkony, v súčasnosti sa vyhotovuje písomná podoba  uznesení pléna o nevylúčení sudcov ústavného súdu. K dnešnému dňu nie sú na ústavnom súde evidované žiadne iné námietky predpojatosti na sudcov ústavného súdu v súvislosti s konaním vedeným pod sp. zn. Rvp 622/2017.

Môžeme teda konštatovať, že Ústavný súd sa vysporiadal s možnými prekážkami na strane sudcov, ktorí majú vo veci posúdenia ústavnosti konať. Bude teda zaujímavé sledovať, či sudcovia Ústavného súdu nájdu na vypraženie Mečiarových snehových gúl recept.