Zbytočné prieťahy na slovenských súdoch

Prečítajte si koľkokrát Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v prvom polroku 2017 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Redakcia 17. 08. 2017 2 min.

Realita je nelichotivá. Až v 161 nálezoch Ústavného súdu SR, súd priznal primerané finančné zadosťučinenie vo výške 399 700 eur práve v prípadoch porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Zo štatistiky vyplýva, že v konaní o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) tvorí jednu z najpočetnejších skupín agenda týkajúca sa konaní porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote.

„Top“ súdy a ich rozhodovacia činnosť

Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že za I. polrok 2017 zo 161 nálezov, v ktorých bolo vyslovené porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru, bolo najviac porušení vyslovených vo vzťahu k rozhodovacej činnosti na týchto súdoch:

- Okresný súd Bratislava I v 15 nálezoch,

- Okresný súd Košice I v 12 nálezoch,

- Okresný súd Bratislava III v 11 nálezoch,

- Okresný súd Žilina v 11 nálezoch.

Právna agenda a prieťahy

Zo 161 nálezov, ktorými bolo rozhodnuté v I. polroku 2017, sa:

- 124 nálezov týkalo občianskoprávnych vecí,

- 10 nálezov týkalo obchodnoprávnych vecí,

- 5 nálezov týkalo trestných vecí,

- 9 nálezov týkalo rodinných vecí,

- 4 nálezy týkali dedičských vecí,

- 9 nálezov týkalo výkonu rozhodnutia a exekúcií.

Predsedníčka Macejková o Okresnom súde v Žiline

„Základnou povinnosťou súdu a sudcu je zabezpečiť procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník konania obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie...“, vysvetľuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková. „Ústavný súd napríklad v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 646/2016 zistil existenciu zbytočných prieťahov prebiehajúcich na Okresnom súde Žilina (sp. zn. 12 C 398/1996). Ústavný súd po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov konštatoval, že postup Okresného súdu Žilina (sp. zn. 12 C 398/1996) bol neefektívny, o čom svedčí aj skutočnosť, že znalecké dokazovanie v namietanom konaní bolo nariadené až v roku 2011, čo je po viac ako 15 rokoch od jeho začatia...".

Zdroj: Ústavný súd SR.