Brigádujúci študenti a zdaňovanie ich príjmov zo zahraničia

Trendom 21. storočia, je vďaka Shengenskému priestoru a vyšším príjmom v cudzine, študentské privyrábanie si v zahraničí. Ako, kedy a kde zdaňovať príjem nadobudnutý na letnej brigáde? Poznanie odpovedí na tieto otázky nám môže uľahčiť postup pri vypĺňaní daňových priznaní a uchrániť nás od mnohých problémov. 

Martin Toček 04. 09. 2017 3 min.

So vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a otvorením hraníc sa spájajú dovtedy nevídané možnosti. V zmysle myšlienky štyroch slobôd (voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb), je dnes oveľa jednoduchšie pracovať v zahraničí a zlepšovať tak svoju finančnú situáciu. Túto príležitosť využívajú aj študenti a počas letných prázdnin opúšťajú územie Slovenskej republiky a privyrábajú si v Nemecku, Švajčiarsku a mnohých ďalších krajinách. Práve pre tieto osoby je potrebné poznať detaily ich daňových povinností.

Kedy vznikne povinnosť podať daňové priznanie?

Študentovi, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky, vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) dosiahol príjem vyšší ako 1901,67 eura. O daňové priznanie fyzických osôb typu A potom pôjde vtedy, keď študent dosiahol zdaniteľné príjmy len zo zamestnania. Zabúdať netreba ani na prílohu k daňovému priznaniu, ktorým je doklad o vyplatenom príjme, prípadne o zaplatenom povinnom poistnom.

Kedy podávať daňové priznanie?

V zmysle právnej úpravy, ktorú tvorí zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, sa daňové priznanie podáva za zdaňovacie obdobie, teda kalendárny rok. Lehota na jeho podanie je stanovená v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Súčasné zdaňovacie obdobie predstavuje kalendárny rok 2017. Za toto obdobie tak musí fyzická osoba podať daňové priznanie, ale aj daň zaplatiť, a to do 31. marca 2018. Špecifikom tohto dátumu je, že pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie tak bude možné podať až do utorka, 3. apríla 2018. Ak si študent, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia, chce túto lehotu predĺžiť, môže tak učiniť na základne oznámenia podaného správcovi dane. Lehotu je možné predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Vzor daňového priznania FO typu A.

Kde nadobudnutý príjem zdaniť?

V zásade možno konštatovať, že príjem nadobudnutý v cudzine sa zdaňuje v štáte, kde sa činnosť vykonáva, a to podľa vnútroštátneho práva príslušnej krajiny. Študent je však povinný takýto príjem uviesť aj v daňovom priznaní, podanom na Slovensku (ak dosiahol príjem presahujúci sumu 1901,67 eura).

Pre efektívne fungovanie zdaňovania sa využíva aj postup na zamedzenie dvojitého zdanenia. Metóda vyňatia príjmov sa uplatní, ak ma Slovensko uzatvorenú s daným štátom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Táto metóda sa použije aj v prípade absencie takejto zmluvy, ak bol príjem preukázateľne zdanený alebo ak je v zmluve zakotvená metóda zápočtu dane, ale pre študenta je výhodnejšia metóda vyňatia príjmov.

Ak by mal študent záujem o vrátenie dane alebo preplatku na dani, musí sa obrátiť na finančný úrad štátu svojej brigády, nakoľko Slovensko nemôže vrátiť daň, zaplatenú do štátneho rozpočtu inej krajiny.

Problematika zdaňovania príjmov je očami laickej verejnosti často vnímaná ako neprehľadná a náročná. Jej poznanie aspoň na základnej úrovni je dnes už takmer nevyhnutné. Pre lepšie pochopenie zdaňovania príjmov a doplnenie informácii odkazujeme na už spomínaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Zdroj: Finančná správa SR