Zlučiteľnosť povolaní – čo môže a nemôže robiť advokátsky koncipient?

V dnešnom článku sa dočítate o možnosti, resp. nemožnosti súbehu výkonu praxe advokátskeho koncipienta s iným povolaním alebo podnikaním. Kedy môže koncipient vykonávať aj inú prácu a aké podmienky musí predtým splniť sú otázky, na ktoré nižšie prinášame odpovede.

Martina Vanc 11. 06. 2021 6 min.

Legislatíva

Podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („zákon o advokácii“) je advokátskym koncipientom ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou ("SAK“). Pred zápisom do zoznamu musí budúci koncipient spĺňať tieto podmienky:

 • spôsobilosť na právne úkony,

 • bezúhonnosť – podľa § 3 ods. 3 zákona o advokácii za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu,

 • spoľahlivosť, pričom za spoľahlivého sa nepovažuje ten, u koho možno preukázateľne spochybniť čestnosť a svedomitosť plnenia povinností advokáta,

 • získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore právo na vysokej škole v SR alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,

 • je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, a zároveň nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

O tom, či iný pracovný pomer je alebo nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje Komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie s inými povolaniami („Komisia“), ktorá je poradným orgánom predsedníctva SAK a pri posudzovaní sa riadi usmernením „Zásady posudzovania činnosti, ktorá nie je zlučiteľná s etickými princípmi výkonu advokácie, resp. praxe advokátskeho koncipienta“ („usmernenie“).

Iný pracovný pomer

„Zákon o advokácii nepovažuje advokáciu za činnosť výlučnú, teda za činnosť, ktorá by nemohla byť vykonávaná súbežne s inou činnosťou. Niektoré činnosti však nemôžu byť vykonávané súbežne s advokáciou, a sú preto prekážkou zápisu žiadateľa do zoznamov vedených komorou, resp. sú dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie,“

uvádza SAK v úvode usmernenia, ktoré sa primerane aplikuje aj na advokátskych koncipientov. Za nezlučiteľnú však SAK považuje akúkoľvek činnosť, ktorá znižuje postavenie advokáta v očiach verejnosti, zakladá pochybnosti o jeho nezávislosti a poctivosti alebo ak iným spôsobom poškodzuje dobré meno advokáta alebo advokácie.

Za etické princípy výkonu advokátskeho povolania SAK považuje:

 • nezávislosť (inštitucionálnu, osobnú či ekonomickú nezávislosť od štátu a jeho orgánov),

 • slobodný výkon advokátskeho povolania,

 • povinnosť mlčanlivosti,

 • nadradenosť záujmov klienta nad vlastné osobné a iné záujmy,

 • nemožnosť obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti advokáta za poskytované právne služby,

 • záujem na zachovaní cti a vážnosti advokátskeho stavu.

Tieto princípy berie Komisia do úvahy pri posudzovaní zlučiteľnosti iného povolania s povolaním advokáta, resp. koncipienta. Činnosti, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými etickými princípmi, sú považované za nezlučiteľné s výkonom advokácie a koncipientskej praxe.

Za nezlučiteľnú sa považuje akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je poskytovanie právnych služieb. Tieto nemôžu byť poskytované iným spôsobom, než je samotný výkon advokácie advokátom, ktorý môže poskytovať právne služby v rámci celého rozsahu právneho poriadku. Advokát a rovnako aj koncipient by však podľa usmernenia nemali pôsobiť napr. ako daňový poradca, audítor alebo podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti ekonomického poradenstva, obchodu s nehnuteľnosťami alebo sprostredkovania v oblasti obchodu a služieb. Rovnako sa za nezlučiteľnú považuje akákoľvek činnosť, ktorej predmetom síce nie je výkon závislej práce, ale má trvalý charakter a bráni slobodnému výkonu advokácie.

Usmernenie nad rámec zákona o advokácii stanovuje, že advokát a koncipient môžu byť v pracovnom alebo obdobnom pomere aj v oblasti športovej činnosti a činnosti člena poradného orgánu vlády SR.

Podnikanie

Podľa SAK nie je činnosť vykonávaná na základe živnostenského alebo iného oprávnenia zásadne nezlučiteľná s výkonom advokácie a koncipientskej praxe. Za najvhodnejší spôsob výkonu podnikateľských aktivít považuje SAK ich výkon prostredníctvom inej osoby, napr. zodpovedným zástupcom. Za predpokladu výkonu podnikateľskej činnosti je však potrebné dbať na skutočnosť, aby nedochádzalo k poskytovaniu právnych služieb, a aby sa podnikateľská činnosť neprekrývala s činnosťou advokáta, resp. koncipienta spôsobom, že nemožno určiť, o ktorú činnosť sa konkrétne jedná.

S výkonom advokácie je zlučiteľné aj členstvo v kolektívnych štatutárnych orgánoch alebo iných orgánoch obchodných spoločností, príp. výkon funkcie individuálneho orgánu obchodnej spoločnosti, samozrejme za dodržania podmienky, že touto formou nebudú poskytované právne služby. Na advokátskeho koncipienta SAK nahliada inak a stanovuje, že je potrebné na posúdenie výkonu takejto činnosti brať do úvahy skutočnosť rozdielu postavenia advokátskeho koncipienta a advokáta. Koncipient má byť v plnom pracovnom úväzku u advokáta, riadiť sa jeho pokynmi a pripravovať sa na výkon advokátskej praxe. V usmernení predsedníctvom SAK stanovuje,

„že náplň činnosti štatutárneho orgánu spočívajúca v komplexnej činnosti pri riadení obchodnej spoločnosti môže svojím obsahom a rozsahom ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta, keďže je možné predpokladať, že obchodná činnosť sa prevádzkuje a vybavuje v rovnakom čase (v pracovných dňoch a v obvyklom pracovnom čase) ako činnosť advokátskeho koncipienta, pričom predsedníctvo SAK nemá reálnu možnosť kontroly nad riadnym výkonom koncipientskej praxe. Predsedníctvo SAK prezumuje, že uvedené nie je ani v záujme advokátskeho koncipienta ani v záujme školiteľa (advokáta), keďže tento osobne zodpovedá za riadnu výchovu advokátskeho koncipienta.“

Na základe vyššie uvedeného je v tomto prípade pre SAK predpokladom pozitívneho rozhodnutia skutočnosť, že táto činnosť:

 • nebude obsahom a rozsahom ohrozovať riadny výkon koncipientskej praxe,

 • bude vykonávaná mimo hlavnej pracovnej doby,

 • bude vykonávaná so súhlasom školiteľa (advokáta).

Vlastníctvo a oprávnenie z akýchkoľvek práv k majetku, ako aj správa a hospodárenie s týmto majetkom vrátane brania výnosov či úžitkov z neho nie je prekážkou výkonu advokácie a koncipientskej činnosti.

Žiadosť

O posúdenie zlučiteľnosti činnosti s etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta je potrebné požiadať SAK prostredníctvom elektronickej alebo písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať meno advokátskeho koncipienta, popis pracovnej činnosti, spôsob jej výkonu, predpokladaný rozsah výkonu tejto činnosti a návrh pracovnej, resp. inej zmluvy.

O zámere vykonávať inú činnosť je koncipient povinný informovať a požiadať SAK vopred, ešte pred vznikom pracovného pomeru (resp. začatím podnikania), ktorý má byť predmetom posudzovania zo strany Komisie. Táto podmienka sa nevzťahuje na výnimky uvedené v zákone o advokácii, resp. priamo v usmernení.

O žiadostiach rozhoduje predsedníctvo SAK na pravidelných zasadnutiach po predchádzajúcom prerokovaní komisie. Komisia zasadá raz za mesiac a na každom zasadnutí posudzuje približne 5 až 10 žiadostí.

Medzi zaujímavé žiadosti, ktoré Komisia posudzovala, patria napr. žiadosť koncipientky, ktorá požadovala súhlas s vedením víkendových a večerných kurzov varenia alebo koncipient, ktorý zároveň chcel byť aj včelárom a tejto činnosti sa plánoval venovať viac menej počas víkendov. Tieto prípady komisia posúdila ako zlučiteľné s výkonom praxe advokátskeho koncipienta.