Zmena trvalého bydliska

K jednej z dôležitých životných záležitostí,okrem iných, patrí aj zmena trvalého pobytu. Zmena bydliska, presťahovanie sa do iného mesta so sebou prináša aj určité úradné záležitosti. V tomto článku Vás prevedieme postupom, čo všetko je potrebné urobiť pre zmenu trvalého bydliska. 

Slovensko.Digital 26. 02. 2020 2 min.

Predtým než začnete vybavovať zmenu trvalého bydliska, je potrebné, aby ste mali pri sebe elektronický občiansky preukaz a taktiež list vlastníctva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti. List vlastníctva je štandardným dokumentom. 

Súhlas vlastníctva sa nevyžaduje pri týchto prípadoch: 

  • prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka 
  • v prípade, kedy má občan zriadené vecné bremeno pri doživotnom užívaní nehnuteľnosti
  • keď ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa osoby vlastníka
  • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci daného objektu priložia svoj podpis na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

Poznámka: V prípade, kedy si chcete nahlásiť trvalý pobyt do nehnuteľnosti, ktorú máte v podnájme a nie je Vaša musíte tak urobiť osobne. Elektronicky viete nahlásiť zmenu trvalého bydliska len za podmienky, že ste vlastník alebo spoluvlastník danej nehnuteľnosti. 

V prípade, že ste spoločník, alebo konateľ, je potrebné do 30 dní nahlásiť zmenu trvalého bydliska aj do Obchodného registra. Ak tak neurobíte, hrozí Vám pokuta vo výške 3310€.

Ďalej je potrebné požiadať aj o zmenu v živnostenskom registri, pre osoby, ktoré sú v ňom zapísané. Tu je lehota 15 dní. O túto zmenu sa dá požiadať elektronicky cez jednotné kontaktné miesta. Nachádza sa v časti Oznámenie iných zmien a konkrétne sa jedná o “Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení”. 

V prípade ak ste majiteľ vozidla, ste povinní do 15 dní oznámiť zmenu trvalého pobytu na príslušnom orgáne policajného zboru podľa miesta svojho trvalého bydliska. Avšak, keďže ešte nemáte občiansky preukaz s novou adresou, túto zmenu viete nahlásiť aj s Vašim občianskym preukazom, so starou adresou. 

Ďalej je povinnosť požiadať o zmenu údajov na katastri nehnuteľností. Majiteľ nehnuteľnosti podá voľne formulovaný text cez všeobecné podanie na katastri. 

Toto sú základné a asi najdôležitejšie úrady, kde je potrebné nahlásiť zmenu trvalého pobytu. Je však mnoho ďalších inštitúcií, kde je potrebné túto zmenu nahlásiť. Jedná sa o tie orgány, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu, kde evidujú Váš trvalý pobyt. Pre konkrétnejší zoznam, kde všade je potrebné nahlásiť túto zmenu sa dozviete tu.

Podrobnejšie informácie o zmene trvalého bydliska sa dozviete tu.

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital