Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima a dávok naň naviazaných, ako aj výška stravného

S platnosťou od 1. júla 2019 sa opatreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zavádzajú viaceré zmeny, ktoré sa dotknú každého občana Slovenska. Ako sa zvyšuje životné minimum a koho každého ovplyvní zmena výšky stravného sa dozviete v dnešnom článku.

Bc. Magdaléna Karvaiová 01. 07. 2019 3 min.

ZMENA VÝŠKY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Výška životného minima sa pravidelne mení a to v zmysle výsledkov prieskumu Štatistického úradu. Tentokrát sa podľa týchto výsledkov životné minimum a dávky naň naviazané zvyšujú v percentuálnom vyjadrení o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:

ivotne minimum

Výška životného minima sa teda zvyšuje a občanom Slovenska bude prislúchať o 2,35 EUR až 5,13 EUR viac.

V zmysle zmeny výšky životného minima sa mení aj hodnota viacerých dávok a príspevkov, ktoré sú naň naviazané. O aké sa jedná a aká je ich aktuálna výška nájdete v prehľadnej tabuľke Ministerstva tu.

ZMENA VÝŠKY STRAVNÉHO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ,,Ministerstvo“) je podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení je oprávnené regulovať zákonnú výšku stravného pre zamestnancov, ktorí absolvujú pracovnú cestu.

Každý zamestnanec, ktorý sa zúčastní pracovnej cesty má na základe vyššie spomínaného zákona nárok na stravné. To, na akú sumu stravného má zamestnanec nárok sa odvíja od dĺžky pracovnej cesty, ktorá sa na základe hodín strávených na pracovnej ceste delí na tzv. časové pásma, a to nasledovne:

  1. 5 až 12 hodín,
  2. nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. nad 18 hodín.

V zmysle vyššie špecifikovaných časových pásiem a platných zmien v legislatíve, majú od 1.7.2019 zamestnanci nárok na stravné v nasledovnom režime:

ivotne minimum2

Zamestnanci na pracovných cestách si po novom polepšia o 30 až 70 centov. Táto zmena sa však netýka iba ich. Výška stravného pre zamestnancov na pracovných cestách ovplyvňuje aj výšku stravného pre všetkých ostatných zamestnancov, teda aj tých, ktorí aktuálne nie sú na žiadnej pracovnej ceste.

GASTRO LÍSTKY A PRÍSPEVKY

Takýmto zamestnancom je zamestnávateľ zo zákona povinný poskytovať príspevok na stravovanie. Suma tohto príspevku predstavuje najmenej 55% zo sumy jedla a najviac 55% sumy stravného pre zamestnanca podľa prvého časového pásma, teda toho, ktorý strávi na pracovnej ceste 5 – 12 hodín. Minimálna hodnota príspevku na stravu je od 1.7.2019 podľa aktuálnych zmien 2,81 EUR.

Príspevok na stravovanie predstavuje daňový výdavok a týmto opatrením Ministerstva sa preto upraví aj táto oblasť a zamestnávateľ si bude po novom môcť uplatniť daňový výdavok za každý poskytnutý príspevok v sume 2,81 EUR.

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravu pre zamestnancov sám alebo prostredníctvom iného zamestnávateľa, majú jeho zamestnanci nárok na gastrolístky. Hodnota gastrolístku predstavuje 75 % zo sumy stravného pre zamestnanca podľa prvého časového pásma (toho, ktorý strávi čas na pracovnej ceste v rozmedzí 5 – 12 hodín) a to od 1.7.2019 činí sumu minimálne 3,83 EUR.

STRAVNÉ ŽIVNOSTNÍKOV

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov majú na stravné nárok aj samostatne zárobkovo činné osoby, teda živnostníci. Výška ich stravného sa rovnako ako vo vyššie uvedených prípadoch odvíja od výšky stravného podľa prvého časového pásma. Živnostník, ktorý nie je zamestnancom a nie je na pracovnej ceste má preto nárok na stravné v rovnakej výške ako zamestnanci na pracovnej ceste v rozmedzí 5 – 12 hodín, teda v sume 5,10 EUR.