Zmeny v domových poriadkoch

Od 1.2. 2020 je účinná novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ktorej zákon upravuje domový poriadok, hlasovanie o ňom a prípadne zverejňovanie dlžníkov na  tzv.“ tabule hanby”. Všetky dôležité body spomínanej novely nájdete zhrnuté v tomto článku.

Natália Šupová 19. 02. 2020 3 min.

Prvou z noviniek, ktorú zaviedla táto novela je zavedenie zákonnej definície domového poriadku do základných ustanovení tohto zákona. Konkrétne sa jedná o § 2 ods. 16 :

Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

Zaviedla sa povinnosť dodržiavať domový poriadok

V súvislosti s definíciou domového poriadku sa viaže aj ustanovenie § 11 ods. 10, ktoré znie nasledovne :

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

Mení sa aj hlasovanie o domovom poriadku…

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

  • prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku

Zverejňovanie neplatičov v dome

V tejto súvislosti sa zmena jedná ohľadom zverejňovania neplatičov v dome, ktorá sa mení z doterajšej dolnej hranice vo výške 500 eur dlhu neplatiča na trojnásobok ich aktuálneho mesačného určenia.  V novelizovanom ustanovení sa taktiež uvádza, že správca je povinný tento zoznam zverejniť na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

 V zozname sa uvedie :

  • meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome
  • a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie

Na základe § 32 i)  správca a spoločenstvo sú povinný upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára 2020.

Zrušenie súhlasu vlastníkov pri montáži výťahu

Veľkým pozitívom spomínanej novely, ktorá značne uľahčí život osobám so zdravotným postihnutím, prípadne osobám s obmedzenou možnosťou pohybu je uvedená v § 14b ods. 5 kedy sa nevyžaduje súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu. Toto ustanovenie je však možné uplatniť iba na základe kumulatívneho splnenia podmienok uvedených § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a to :

  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie
  • zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
  • zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie

Zaviedla sa aj zodpovednosť vlastníkov za škodu…

Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy, za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.