Zmeny v oblasti daní a odvodov počas korona krízy

Národná rada SR prijala na minulotýždňovej schôdzi viaceré novely, ktoré významne zasahujú do oblasti odvodov a daní, a to v prospech podnikateľov. V dnešnom výbere najdôležitejších zmien sa dozviete, kto za apríl nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne, kedy sa dočkáte preplatku na dani z príjmov, ale aj to, ako si pomôcť s platbami preddavkov na daň z motorového vozidla.

Martina Rievajová 27. 04. 2020 7 min.

Odpustenie platenia odvodov

Zmenám v oblasti platenia odvodov sa venuje už tretí tzv. lex corona v oblasti sociálneho poistenia, prijatý 22.4.2020. Práve touto novelou sa do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dostalo nové ustanovenie vedené pod § 293ew, podľa ktorého majú vybrané subjekty nárok na odpustenie platenia odvodov za mesiac apríl 2020. Na uvedené majú nárok:

  • zamestnávatelia,
  • povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené SZČO,

avšak len v prípade, ak uvedení podnikatelia museli svoje prevádzky uzavrieť na základe rozhodnutia prijatého Úradom verejného zdravotníctva zo dňa 16.3.2020, a z tohto dôvodu mali uzatvorené svoje prevádzky v mesiaci apríl aspoň po dobu 15 dní.

Nárok na odpustenie odvodov sa netýka všetkých odvodov hradených zamestnávateľom za zamestnanca. K odpusteniu dochádza len v prípade sociálneho poistenia, ktoré je tvorené nemocenským poistením, dôchodkovým poistením, úrazovým a garančným poistením, poistením v nezamestnanosti, ako aj poistným do rezervného fondu solidarity, čo predstavuje 25,20% z hrubej mzdy zamestnanca. Odpustenie odvodov sa netýka platieb poistného do zdravotnej poisťovne, ktoré je v hodnote 10% z hrubej mzdy zamestnanca.

Uvedená pomoc je určená výlučne podnikateľom, zamestnávateľom. Odvody odvádzané zamestnancom, ktoré znižujú jeho mzdu sa nemenia a sú splatné do výplatného termínu za mesiac apríl.

V prípade SZČO, ktorá spĺňa uvedené podmienky týkajúce sa povinného poistenia, a podmienky, že v mesiaci apríl nemohla aspoň po dobu 15 dní mať z dôvodu zákazu otvorenú prevádzku, sa obdobne pristúpilo k odpusteniu odvodov, avšak len v prípade sociálneho poistenia. SZČO sú povinné aj naďalej uhrádzať poistné do zdravotnej poisťovne v stanovenom termíne.

O odpustenie platenia odvodov môžu zamestnávatelia a aj SZČO požiadať prostredníctvom online formulára (čestného vyhlásenia), ktoré bude zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, ako predmetná novela bude publikovaná v Zbierke zákonov SR, čo možno očakávať už v najbližších dňoch.

Za marec si platbu odvodov môžete odložiť

Okrem možnosti odpustiť úhradu odvodov za mesiac apríl 2020, pripomíname, že platby odvodov za mesiac marec 2020 si podľa skoršieho lex corona v sociálnej oblasti je možné odložiť, a to až do 31.7.2020.

Na odklad platieb odvodov majú nárok tí zamestnávatelia a povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO, ktoré zaznamenali za mesiac marec 2020 pokles obratu alebo príjmu z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti o minimálne 40%. Na rozdiel od možnosti odpustenia platby odvodov za apríl 2020, sa o odklad týchto platieb za mesiac marec 2020 môžu uchádzať aj podnikatelia, ktorí nemuseli mať na základe legislatívy svoju prevádzku uzatvorenú, postačí, ak im príjmy za uvedené obdobie, marec 2020, poklesli aspoň o 40%. To, či oprávnený podnikateľ spĺňa podmienku poklesu obratu sa bude vypočítavať podľa jeho príjmov, ktoré dosiahol za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka, t.j. za marec 2019. Ak v uvedenom období podnikateľ nevykonával podnikateľskú činnosť, výpočty sa budú riadiť Nariadením vlády.

Za mesiac marec 2020 si teda možno odložiť platbu odvodov nie len do sociálnej poisťovne, ale aj preddavkov do zdravotnej poisťovne, na rozdiel od odpustenia platieb odvodov za mesiac apríl 2020. Netreba pritom zabúdať, že v tomto prípade sa uvedené odvody za mesiac marec neodpúšťajú, ale ich splatnosť sa odkladá do 31.7.2020. Ak by ich podnikateľ do tohto dátumu neuhradil, tak bude čeliť príslušným správnym sankciám.

O odklad platieb odvodov vo forme sociálneho poistného je potrebné požiadať prostredníctvom formulára zverejneného na stránke Sociálnej poisťovne, a v prípade odvodov do zdravotných poisťovní, je potrebné požiadať o odklad prostredníctvom internetových stránok jednotlivých zdravotných poisťovní.

Kedy podať daňové priznanie?

Okrem významným zmenám v oblasti odvodových povinností, ktoré sa podľa súčasného trendu zrejme nekončia, boli na minulotýždňovej schôdzi Národnej rady SR prijaté aj viaceré novely v oblasti daní, súhrne vydané ako tzv. lex corona v oblasti financií z 22.4.2020.

Prvou oblasťou ktorej sa dotkla posledná legislatívna úprava zákona o dani z príjmov, je oblasť podávania daňových priznaní za rok 2019. Bezprostredne po vypuknutí pandémie koronavírusu bol legislatívne prijatý všeobecný odklad termínu, do ktorého mohli fyzické osoby, ako aj podnikatelia, podať daňové priznanie z 31.3.2020 na 30.6.2020. Táto lehota na podanie daňového priznania dane z príjmu za uplynulý rok sa však ďalšou novelou posunula do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, teda ak pandémia skončí 20.6.2020, tak daňové priznanie bude potrebné podať do 31.7.2020.

Keďže je konečný termín, do ktorého má daňové priznanie byť podané zatiaľ neznámy, mnohí podnikatelia zvažujú, kedy sa im oplatí daňové priznanie podať a či má nejaké výhody aj jeho včasné podanie. Jedným z rozhodujúcich kritérií by mohlo byť aj to či daný podnikateľ eviduje daňový preplatok, ktorý by mu mohol byť vrátený. A v tejto oblasti prináša posledná verzia lex corona v oblasti financií zmeny.

Ak ste podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do začatia pandémie, t.j. do 12.3.2020, resp. do 31.3.2020, tak vám správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31.3.2020,  to znamená, že daňový preplatok vám bude vrátený najneskôr do 10.5.2020.

V prípade, ak daňové priznanie podáte neskôr, počas pandémie, tak vám správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste daňové priznanie podali. To znamená, že ak daňové priznanie podáte 27.4.2020, tak by vám preplatok mal byť vrátený do 10.6.2020. Ak očakávate preplatok na dani, tak je pre Vás výhodnejšie podať daňové priznanie, čo najskôr, nakoľko vám bude preplatok vrátený do 40 dní od podania daňového priznania. V opačnom prípade je potrebné vziať na vedomie, že nedoplatok na dani je daňovník povinný zaplatiť spolu s podaním daňového priznania. V prípade aktuálnych finančných problémov, resp. v záujme zabezpečenie cash flowu postačí podať daňové priznanie až po skončení pandémie.

Odložiť si môžete aj preddavky na daň z príjmov

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vzniká podnikateľom rozdielne podľa výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Platiť preddavky na daň z príjmov má podľa platnej legislatívy len tá osoba, ktorej posledná daňová povinnosť, platba dane, presiahla sumu 5 000 eur za posledné zdaňovacie obdobie. Od výšky samotnej platby dane ďalej závisí či bude podnikateľ platiť preddavky na daň z príjmu kvartálne alebo mesačne.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú priniesol lex corona v oblasti financií z minulého týždňa, prináša možnosť odkladu platieb preddavkov na daň z príjmov, a to na celé obdobie pandémie koronavírusu. Nárok na takýto odklad platieb preddavkov vzniká podnikateľovi v tom prípade, ak jeho tržby poklesli o viac ako 40%, v porovnaní s tržbami za rovnaké obdobie v roku 2019 alebo podľa platného Nariadenia vlády. Takýto nárok si podnikateľ bude môcť uplatniť v nasledujúcom období po období, v ktorom zaznamenal takýto pokles, teda ak platí preddavky na daň z príjmu mesačne, a v apríli 2020 zaznamenal uvedený pokles, tak od mája 2020 si platby uvedených preddavkov môže odložiť, a to až do konca pandémie koronavírusu. Následne sa nezaplatené sumy preddavkov na daň z príjmu budú vysporiadavať pri podávaní daňového priznania za rok 2020, kedy nezaplatené preddavky v prípade potreby takýto podnikateľ zaplatí.

Na to, aby si podnikateľ mohol uplatniť odklad úhrady preddavkov za daň z príjmu, je potrebné správcovi dane zaslať vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky na takýto odklad, a to najneskôr 15 dní pred lehotou splatnosti takéhoto preddavku. Uvedený odklad je možné si uplatniť najskôr za preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Čo s preddavkami na daň z motorových vozidiel?

Zmeny sa dočkali aj platcovia preddavkov na daň z motorových vozidiel, teda podnikatelia využívajúci motorové vozidlá na podnikateľské účely, ktorých výška predpokladanej dane za tieto vozidlá presiahla sumu 700 eur.

Takýto daňovník, podnikateľ, si môže preddavky na daň z motorových vozidiel, či už ide o kvartálne či mesačné preddavky, ktoré sú ale splatné počas obdobia pandémie, odložiť. Možnosť odkladu sa však týka len preddavkov splatných najskôr v mesiaci apríl 2020.

Neuhradené preddavky za obdobie pandémie bude musieť podnikateľ vyrovnať pri podávaní daňového priznania za rok 2020. Povinnosť takéhoto daňovníka oznámiť úmysel odložiť si platbu preddavkov, novela neustanovuje.

Zdroj: NR SR, Finančná správa SR