Zmeny vo výberoch sudcov. Budú výberové konania transparentnejšie?

Databáza kandidátov na sudcu. Nový zákon o sudcoch a prísediacich prináša nové pojmy a zmeny, ktoré majú ambíciu zmeniť dotarejšie fungovanie súdnictva. Prebije však "papier" dlhodobú realitu?

Redakcia 19. 07. 2017 4 min.

Nový zákon o sudcoch a prísediacich zavádza nový mechanizmus výberových konaní na obsadenie voľného miesta sudcu na okresných súdoch. Podstata novej právnej úpravy spočíva v zavedení tzv. hromadného výberového konania, ktorého cieľom je vytvoriť databázu kandidátov na funkciu sudcu, z ktorých sa budú priebežne obsadzovať voľné miesta sudcov na okresných súdoch. Voľné miesta sudcov na súdoch vyššieho stupňa sa budú obsadzovať tak ako doteraz. 

Z hľadiska legislatívno-technického spracovania právnej úpravy je potrebné uviesť, že predkladateľ zvolil používanie pojmov „hromadné výberové konanie“ a „výberové konanie podľa § 28 ods. 3“, resp. „výberové konanie“.

Po vzore doterajšej právnej úpravy sa vymedzuje základná zásada pre obsadenie voľného miesta sudcu, ktorou je úspešné absolvovanie výberového konania. Táto zásada pripúšťa jedinú výnimku zo svojho uplatňovania, a to obsadenie voľného miesta preložením sudcu na iný súd rovnakého stupňa (napr. preloženie sudcu z okresného súdu na iný okresný súd alebo z jedného krajského súdu na iný krajský súd). V tejto časti nejde o novú právnu úpravu, ale o právnu úpravu prevzatú z doterajšieho znenia zákona; k tomu pozri § 28 ods. 1 v predošlom znení.

Zákon upravuje výberové konanie na okresných súdoch a na súdoch vyššieho stupňa. Z hľadiska normatívneho vyjadrenia uvedeného zámeru zákon rozlišuje dve formy výberového konania – výberové konanie na vopred neurčený počet miest sudcov (hromadné výberové konanie) a výberové konanie na vopred určený počet miest sudcov. Prvá forma výberového konania sa bude uplatňovať pri obsadzovaní voľných miest na okresných súdov, druhá forma bude používaná na súdoch vyššieho stupňa, t.j. na krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde a na Najvyššom súde Slovenskej republiky. 

Dôvodom zavedenia hromadného výberového konania je snaha urýchliť obsadzovanie voľných miest sudcov. Zavedenie novej podmienky ustanovenia do funkcie sudcu – predpoklady sudcovskej spôsobilosti – spôsobilo v aplikačnej praxi stav, že obsadenie voľného miesta sudcu trvá neúmerne dlho, a to najmä z dôvodu zabezpečovania podkladov pre overenie sudcovskej spôsobilosti zo strany Národného bezpečnostného úradu. Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje, aby hromadné výberové konanie vygenerovalo databázu kandidátov na funkciu sudcu, ktorí budú podrobení procedúre overovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Uvedeným riešením sa docieli stav, kedy bezprostredne po uvoľnení miesta sudcu na okresnom súde alebo po určení voľného miesta ministrom spravodlivosti ho bude možné obsadiť v relatívne krátkom čase. Súčasne bude splnená podmienka obsadenia voľného miesta sudcu na základe výsledkov výberového konania.

Výsledkom hromadného výberového konania bude vytvorenie databázy kandidátov na funkciu sudcu. Dôležitým momentom novej právnej úpravy je určenie počtu kandidátov na funkciu sudcu, ktorý ma hromadné výberové konanie generovať. Ich počet bude určovať minister spravodlivosti po prerokovaní so súdnou radou. Pri určovaní počtu kandidátov návrh zákona určuje vychádzať z predpokladaného počtu voľných miest sudcov v príslušnom kalendárnom roku. Určovanie predpokladaného počtu voľných miest sudcov sa bude zohľadňovať najmä prirodzenú fluktuáciu na súdoch (prerušenie výkonu funkcie sudcu v súvislosti so vznikom nároku na starobný dôchodok, úmrtia), odvolávanie sudcov z titulu dosiahnutia 65 rokov prezidentom Slovenskej republiky, ako aj z vývoja verejných financií. Uvedené kritériá však nie je nevyhnutné vyjadrovať normatívnym spôsobom, ppreto bola zvolená formulácia „predpokladaný počet voľných miest sudcov“. Z praktického hľadiska je vždy namieste, aby minister určil taký počet kandidátov na funkciu sudcu, ktorý bude prevyšovať predpokladaný počet voľných miest sudcov.     

V súvislosti s novou právnou úpravou je namieste aj ozrejmenie niektorých pojmov používaných na označenie osoby, ktorá sa uchádza o voľné miesto sudcu. Na označenie tejto osoby aj doterajšie znenie právnej úpravy používalo dve označenia – uchádzač a kandidát na funkciu sudcu. Uchádzačom treba rozumieť osobu, ktorá má záujem stať sa sudcom a na tento účel sa prihlásila do výberového konania. Uchádzačom je však aj sudca, ktorý sa uchádza o funkciu sudcu na súde vyššieho stupňa. Kandidát na funkciu sudcu je pojem používaný v texte Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodovaním, či spĺňa alebo nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Ak je zákonným predpokladom vymenovania a pridelenia sudcu výberové konanie, tak je nepochybné, že kandidátom na funkciu sudcu môže byť len osoba, ktorá ako uchádzač o funkciu sudcu úspešne absolvovala výberové konanie. Tejto logike je podriadená aj nová právna úprava.