Zodpovednosť správcu komunikácie za škodu spôsobenú na vozidle výtlkom

Kto zodpovedná  za poškodenie vozidla výtlkom na ceste a ako si škodu uplatniť? Pozor i na unesenie dôkazného bremena.

JUDr. Mária Dvončová 08. 01. 2018 5 min.

Predovšetkým po zimných mesiacoch sa na množstve komunikácií objavia výtlky. Nie je preto nezvyklé, že mnohí vodiči si na výtlku poškodia svoje motorové vozidlo. Škoda na vozidle a následná oprava sa môže pohybovať vo výške niekoľkých sto eúr, i viac. V súvislosti s tým potom viacerí vlastníci áut zvažujú možnosť uplatniť si náhradu škody od správcu komunikácie, na ktorej sa výtlk nachádzal. V článku bližšie rozoberáme to, kto je zodpovedný za stav komunikácie, ako postupovať pri preukazovaní škody a na čo si dať pozor pri riešení celej situácie.

Právna úprava zodpovednosti správcu komunikácie za výtlky na nej

Generálnou klauzulou zodpovednosti za škody je ustanovenie § 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník („Občiansky zákonník“). Špeciálnym predpisom k nemu je zákon  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení („cestný zákon“).

Podľa § 9a ods. 2 cestného zákona, správcovia  diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Vyššie citované ustanovenie,  najmä pojem závady v zjadnosti bližšie konkretizuje vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) („vyhláška“).

Pojem závada v zjadnosti a ojedinelý výtlk

Závadou v zjazdnosti treba rozumieť tak významnú zmenu (zhoršenie) zjazdnosti komunikácie, ktorá je síce odstrániteľná bežnou údržbou, no svojím charakterom sa natoľko vymyká stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu pozemnej komunikácie a poveternostným vplyvom, že vodič ani pri obozretnej jazde, rešpektujúcej stav komunikácie či prípadné dôsledky poveternostných vplyvov, nemôže jej výskyt predpokladať a účinne reagovať pri riadení vozidla tak, aby závada neovplyvnila jeho jazdu a nevznikla tým škoda. (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp zn. 4 Cdo 17/2007  zo dňa 21.05.2008).

Ojedinelé výtlky, ktoré sú predmetom tohto článku sa pritom uvádzajú v § 12 ods. 2 písm. a) vyhlášky ako jedny zo závad zjadnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií.

Je však potrebné poukázať i na ust. § 9a ods. 1 cestného zákona, ktorý uvádza, že užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií. Ten definuje v § 13 vyhláška, pričom napríklad hojné výtlky, ktoré nemožno odstrániť bežnou údržbou patria pod stavebný stav a preto správca nebude za poškodenie v tomto prípade zodpovedať.

Predpoklady zodpovednosti správcu komunikácie za škodu na motorovom vozidle spôsobenú výtlkom na komunikácii

  1. Spôsobená škoda na motorovom vozidle
  2. Komunikácia, na ktorej bolo vozidlo poškodené je v správe danej osoby (napríklad obec)
  3. Príčinná súvislosť medzi spôsobenou škodou a danou závadou v zjadnosti
  4. Porušenie právnej povinnosti správcu komunikácie zabezpečiť závadu v zjadnosti vozovky jej označením predpísaným spôsobom (§ 12 ods. 2 písm. a) vyhlášky) a porušenie povinnosti udržiavať komunikáciu v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená (§ 3 ods. 6 cestného zákona). V prípadnom súdnom konaní bude súd zisťovať, či bola závada správcom označená pred alebo po škodovej udalosti. Je vhodné, aby poškodená osoba po škodovej udalosti písomne správcu informovala, že na komunikácii sa nachádza závada (výtlk).
  5. Existencia závady v zjazdnosti v zmysle § 9a ods. 2 cestného zákona, t.j. ojedinelého výtlku na ceste. Je daná objektívna zodpovednosť správcu. Liberačným dôvodom je preukázanie nemožnosti závadu odstrániť a predpísaným spôsobom na ňu upozorniť.

Zabezpečenie dôkazov o škodovej udalosti

Vlastníci vozidiel poškodených výtlkom na ceste sa mnohokrát dostávajú do dôkaznej núdze. Je potrebné mať na zreteli, že spôsobenú škodu je potrebné preukázať, a to napríklad

  • fotodokumentáciou ihneď po škodovej udalosti (miesto spôsobenia škody, poškodenie  vozidla)
  • svedeckými výpoveďami
  • zadokumentovaním škodovej udalosti policajnými orgánmi atď.

Osoba, ktorá sa bude domáhať náhrady škody musí v prípadnom súdnom konaní uniesť dôkazné bremeno o tom, že škoda vznikla ňou popísaným spôsobom, v označenom mieste a čase, t. j. v súvislosti s ojedinelým neoznačeným výtlkom.

Je potrebné uviesť, že zadokumentovanie škodovej udalosti policajnými orgánmi nie je nevyhnutne podmienkou úspešnosti v prípadnom spore o náhradu škody (viď napríklad rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 5Co/167/2015 zo dňa 24.01.2017).

Uplatnenie škody

Vlastník poškodeného vozidla sa musí pripraviť na to, že niekedy je pomerne zložité zistiť, kto je správcom komunikácie, to znamená, kto zodpovedá za závady v zjadnosti komunikácie, a teda i za ojedinelé výtlky na nej.

Spôsobenú škodu je vhodné si uplatniť písomne voči správcovi komunikácie a priložiť dôkazy o tom, že vozidlo bolo poškodené práve na komunikácii v jeho správe a aká je výška uplatňovanej škody. Je pravdepodobné, že správca komunikácie bude mať pre tieto situácie uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu. Preto bude potrebná i následná komunikácia a koordinovaný postup s poisťovňou. Samozrejme za podmienky, že správca komunikácie spôsobenú škodu prizná a vec poisťovni postúpi. V opačnom prípade je vlastník vozidla nútený obrátiť sa s náhradou škody na príslušný súd.

Záver

Pre úspešné uplatnenie náhrady škody na vozidle spôsobenej výtlkom je najmä správne určenie správcu danej komunikácie, zabezpečenie dôkazov o škodovej udalosti (fotodokumentácia, svedecké výpovede, prípadne policajná správa) ale taktiež i zistenie, či správca komunikácie porušil povinnosť závadu na komunikácii náležite označiť a či sa jedná o takú závadu, za ktorú správcovia komunikácií zodpovedajú.