Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku

Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. AK o celý predmet podielového spoluvlastníctva nemá záujem žiaden zo spoluvlastníkov, je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo predajom veci a rozdelením výťažku, ktorému venujeme pozornosť v tomto príspevku.

Dominika  Cukerová 10. 04. 2018 3 min.

Všeobecne ku spôsobom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva

Občiansky zákonník stanoví v § 142 rôzne spôsoby likvidácie podielového spoluvlastníctva na základe súdneho rozhodnutia. Vo vzťahu ku likvidácií podielového spoluvlastníctva dohodou ide až o následný a nepreferovaný spôsob, ktorý nastupuje až vtedy, ak spoluvlastníci nedosiahli dohodu ohľadom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Občiansky zákonník taxatívnym spôsobom stanovuje tieto spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva:

  1. Reálne rozdelenie veci;
  2. Prikázanie veci jednému alebo viacerým podielovým spoluvlastníkom za náhradu;
  3. Predaj veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov.

Z predmetného ustanovenia Občianskeho zákonníka je možné odvodiť nasledovné pravidlá vyporiadania:

  • Zakotvuje, že súd nemôže vyporiadať spoluvlastnícke vzťahy iným spôsobom, ako je v Občianskom zákonníku uvedené. Napr. platná právna úprava nepozná teda inštitút vylúčenia spoluvlastníka zo spoluvlastníctva za náhradu, hoci by sa mohlo zdať, že v praxi by aj tento spôsob vyporiadania mohol nájsť často dobré uplatnenie.;
  • Súd je povinný postupovať podľa v Občianskom zákonníku uvedenej postupnosti spôsobov vyporiadania a nemôže ich ľubovoľne uprednostniť.

Kritéria pre nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku

Podmienkou pre nariadenie predaja a rozdelenie výťažku veci pri zrušení spoluvlastníctva súdom podľa štvrtej vety § 142 Občianskeho zákonníka je, že žiaden spoluvlastník vec nechce. Hľadisko účelného využitia veci v zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka možno použiť len pri prikázaní veci (podielu) jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu.

 

Nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Občiansky zákonník stanovuje kumulatívne splnenie dvoch podmienok pre zachovanie podielového spoluvlastníctva:

  1. Existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa;
  2. Do úvahy prichádza iný spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva, prikázanie vecí za náhradu alebo reálne rozdelenie vecí;

Vzťah týchto podmienok je v judikatúre interpretovaný tak, že pre dôvody hodné osobitného zreteľa nie je možné zamietnuť žalobný návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva tam, kde je možné vec reálne rozdeliť.

 

Dôvody hodné osobitného zreteľa

Občiansky zákonník kategóriu dôvodov hodných osobitného zreteľa bližšie obsahovo nenapĺňa. Aplikačná prax však vymedzila niekoľko smerov, v rámci ktorých je možné na ich existenciu dôvodne usudzovať. Za takéto dôvody sa nepovažuje:

  • Záujem niektorých spoluvlastníkov na zachovaní spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach;
  • Vysoký vek spoluvlastníka a jeho želanie dožiť v nehnuteľnosti, ak je to práve tento spoluvlastník, ktorý svojim chovaním prispel k vzniku rozporov a nedobrých vzťahov medzi spoluvlastníkmi;

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, pre ktoré súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sú okolnosti prevažne subjektívneho charakteru, a to jak na strane žalovaného (najmä zdravotný stav, vek, sociálna situácia, osobitná väzba na nehnuteľnosť, či objektívna nemožnosť zabezpečiť bytové potreby inde), ako aj na strane žalobcu (najmä ak mu ide len o vyriešenie užívacích vzťahov a otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu). Iným dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo prikázaním veci alebo jej predajom a rozdelením výťažku (§ 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže byť aj skutočnosť, že v dotknutej nehnuteľnosti má maloleté dieťa spoluvlastníkov vytvorený svoj domov.

Dôvody hodné osobitného zreteľa teda musia spočívať v okolnostiach takej povahy, že pri nich záujem žalovaného ponechať spoluvlastnícky stav nezmenený sa v porovnaní so záujmom žalobcu zrušiť podielové spoluvlastníctvo ukáže ako významnejší a prednejší. Existencia týchto dôvodov sa skúma v čase vydania rozhodnutia súdu.

 

Záver

V konaní o zrušení spoluvlastníctva a vykonaní vyporiadania je jeho predmetom vždy celá vec patriaca do podielového spoluvlastníctva a vyriešenie všetkých právnych vzťahov spoluvlastníkov k tejto veci. Súdne konanie sa začína len na žalobný návrh, ktorý môže podať ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov. Výška spoluvlastníckeho podielu teda nerozhoduje.