Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva v prípade pozastavenej živnosti

Okresný súd v Nitre rozhodoval o návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Navrhovateľom bola manželka, ktorej manžel síce mal oprávnenie na podnikanie, ale toto bolo pred začatím konania pozastavené. Nezodpovedanou otázkou tak zostávalo, či možno ustanovenie Občianskeho zákonníka oprávňujúce na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov aplikovať aj na tento prípad.

Martina Beňovská 24. 03. 2021 5 min.

Navrhovateľka podala na Okresný súd Nitra návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z dôvodu, že manžel má oprávnenie k podnikateľskej činnosti, a to podľa § 148a ods. 2 prvej vety Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza:

„Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.“

V konaní však vyšlo najavo, že manžel síce živnostenské oprávnenie má, ale toto bolo ešte pred začatím konania pozastavené. Súd prvého stupňa preto návrh zamietol, pričom uviedol, že pojem „získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť“ treba so zreteľom na jeho účel vykladať tak, že sa ním rozumie získanie právnej možnosti vykonávať podnikateľskú činnosť, (a tým aj zasahovať jej negatívnymi dopadmi do majetkovej sféry vymedzenej inštitútom bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a že na podnikanie oprávnený manžel túto možnosť v čase rozhodovania súdu aj má. Uplatnenie práva toho z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, domáhať sa zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva, je preto ohraničené časovým úsekom, po ktorý má druhý manžel na základe získaného oprávnenia faktickú i právnu možnosť podnikať.

V tejto veci však takáto možnosť podnikania manžela v čase rozhodnutia súdu nie je daná, pretože jeho oprávnenie na podnikanie je pozastavené a z toho dôvodu odporca nemá v čase rozhodnutia súdu možnosť podnikať a svojou činnosťou negatívne postihovať majetkovú sféru navrhovateľky v rámci inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania. Podľa súdu tak neboli splnené podmienky pre vyhovenie návrhu v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, pretože toto má na mysli stav, v ktorom má jeden z manželov právnu aj faktickú možnosť podnikať.

Na základe podaného odvolania navrhovateľkou rozhodoval v predmetnej veci odvolací súd, ktorý rozhodnutie zmenil tak, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil. Svoje rozhodnutie oprel o dikciu vyššie uvedeného ustanovenia, z ktorého vyplýva, že postačí, keď jeden z manželov oprávnenie na podnikateľskú činnosť získa. Na rozdiel od okresného súdu vyjadril názor, že právnu a faktickú možnosť podnikať pozastavenie živnosti nezakladá – k jej strate dochádza až zánikom (resp. vo vzťahu k predmetnej veci zrušením) živnostenského oprávnenia. Súdy by teda návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva mali vyhovieť aj vtedy, ak má jeden z manželov živnosť pozastavenú.

Účelom ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka je ochrana jedného z manželov (toho, ktorý nepodniká) voči prípadným negatívnym dôsledkom podnikania druhého manžela. Zákonná úprava vychádza z predpokladu, že podnikateľská činnosť je vždy spojená s možnosťou negatívneho dopadu na majetkové pomery druhého manžela v rámci inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a že uvedená ochrana je vždy potrebná vtedy, ak jeden z nich na základe získaného oprávnenia na podnikateľskú činnosť má právnu možnosť do uvedenej majetkovej sféry takto zasahovať. Uplatnenie práva toho z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, domáhať sa podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva je teda ohraničené časovým úsekom, po ktorý má druhý manžel na základe získaného oprávnenia faktickú a právnu možnosť podnikať. Tento časový úsek môže byť vymedzený na jednej strane dňom, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie oprávňujúce jedného z manželov na podnikanie a na druhej strane napríklad dňom, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení tohto oprávnenia. Zákon možnosť negatívnych dopadov podnikateľskej činnosti jedného manžela na majetkové pomery druhého manžela považuje v každom prípade za tak významnú, že pri splnení ostatných podmienok uvedených v § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka neponecháva rozhodnutie na úvahe súdu, ale mu priamo ukladá, aby bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil. Pozastavenie prevádzkovania živnosti nie je pritom zrušením živnostenského oprávnenia v tom zmysle, ako je toto zrušenie v ustanovení § 57 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona vymedzené, a teda ani formou zániku živnostenského oprávnenia. Získané oprávnenie jedného z manželov na podnikateľskú činnosť zanikne až vtedy, ak dôjde k zániku živnostenského oprávnenia, nie však samotným pozastavením prevádzkovania živnosti, keď v prípade pozastavenia živnosti môže manžel podnikateľskú činnosť obnoviť, tak povediac zo dňa na deň, pričom druhého z manželov je možné v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka chrániť aj pred dôsledkami obnovenia podnikateľskej činnosti. K zániku faktickej i právnej možnosti podnikať tak nedochádza v dôsledku pozastavenia prevádzkovania živnosti, ale až v dôsledku zániku živnostenského oprávnenia.

Odvolací súd, na rozdiel od súdu prvého stupňa, s poukazom na vyššie uvedené odôvodnenie, je odlišného právneho názoru, keď mal za to, že v dôsledku pozastavenia prevádzkovania živnosti odporca nestratil oprávnenie na podnikateľskú činnosť, a tak nestratil faktickú a právnu možnosť podnikať. Pozastavenie prevádzkovania živnosti nie je možné stotožniť so zánikom živnostenského oprávnenia ako momentu, kedy podnikajúci subjekt už ďalej nedisponuje faktickou ani právnou možnosťou podnikať, a to na rozdiel od možnosti obnovenia podnikateľskej činnosti v zásade kedykoľvek, v prípade, že došlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.

S ohľadom na uvedené, ako i s ohľadom na účel ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka a jeho podstatu, ktorou je ochrana jedného z manželov, ktorý nepodniká, bol odvolací súd toho názoru, že v danom prípade boli naplnené zákonné predpoklady požadované týmto zákonným ustanovením na to, aby bolo možné návrhu navrhovateľky vyhovieť a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva zrušiť.

Zdroj: Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/853/2015 zo dňa 02.06.2016