Zverenie maloletého do starostlivosti rodinného príslušníka

Starostlivosť o maloleté dieťa podľa zákona vykonáva v prvom rade rodič, resp. obaja rodičia dieťaťa. V niektorých prípadoch však môže byť maloleté dieťa zverené aj do starostlivosti iného rodinného príslušníka, pokiaľ ani jeden z rodičov nespĺňa zákonné predpoklady a nevykonáva starostlivosť o maloleté dieťa riadne. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že súd v konaniach, kde vystupuje maloleté dieťa prihliada v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa.

JUDr. Alexandra Podivinská 09. 05. 2017 4 min.

Obmedzenie výkonu rodičovských práv

Zákonná úprava zásahov do rodičovských práv a povinností je obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „zákon o rodine“). Najmiernejším zásahom do výkonu rodičovských práv je pozastavenie ich výkonu na základe rozhodnutia súdu a to za predpokladu, že niektorému z rodičov bráni pri ich výkone závažná prekážka a je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa.

Trvdším zásahom do výkonu rodičovských práv je ich obmedzenie. Súd pristúpi k tomuto kroku vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujem maloletého a ak jeho rodičia žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, nevykonávajú svoje rodičovské povinnosti vôbec alebo ak nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. Pokiaľ súd výkon rodičovských práv obmedzuje, v rozhodnutí zároveň vymedzí rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje.

Najfatálnejším zásahom súdu do výkonu rodičovských práv je ich pozbavenie. Podľa ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o rodine súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv vtedy, ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva.

Vyššie definované zásahy do výkonu rodičovských práv môže súd učiniť tak voči jednému z rodičov, ako aj vo vzťahu k obom rodičom maloletého dieťaťa. Je ale potrebné konštatovať, že pri obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv jedného rodiča môže tieto vykonávať v celom rozsahu druhý rodič. Ak ani jeden z rodičov nemôže vykonávať svoje rodičovské práva, alebo ak súd pozastavil alebo obmedzil výkon rodičovských práv vo vzťahu k jednému žijúcemu rodičovi, ustanoví maloletému dieťaťu poručníka. Ak súd rozhodne o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností oboch rodičov alebo jedného žijúceho rodiča, zároveň ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka. Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému zostáva zachovaná.

Zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti

Rodinní príslušníci môžu súdu navrhnúť zverenie maloletého dieťaťa do ich náhradnej osobnej starostlivosti aj bez toho, aby súd rozhodol o vyššie definovaných zásahoch do rodičovských práv. Otázka spôsobilosti rodiča vykonávať rodičovské práva tak bude predmetom konania o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti. Osoba, ktorá takýto návrh podáva však musí spĺňať zákonom ustanovené predpoklady a to musí mať trvalý pobyt na území SR, musí byť spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, musí mať osobné, najmä zdravotné, osobnostné a moránle predpoklady a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti musí zaručovať, že náhradnú osobnú starostlivosť bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. V rozhodnutí vymedzí rozsah práv a povinností k maloletému dieťaťu a zároveň určí výšku výživného rodičov dieťaťa.

Odňatie maloletého dieťaťa vs. najlepší záujem

V máji minulého roku bol značne medializovaný prípad, kedy bol zo starostlivosti starej matky odňatý maloletý Marko. Stará matka zabezpečovala starostlivosť o maloletého takmer od narodenia, jeho matka o neho nejavila riadny záujem, neprispievala na jeho výživu a dokonca sa ani nepodieľala na zabezpečovaní jeho osobnej starostlivosti. Matka žijúca v zahraničí začala o maloletého javiť záujem nečakane po siedmych rokoch. Stará matka podala návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré však krajský súd zrušil s odôvodnením, že matka má na syna väčšie právo ako stará matka a to všetko napriek skutočnosti, že po celú dobu zabezpečovala o maloletého osobnú starostlivosť stará matka, na dané prostredie bol zvyknutý, nakoľko v tomto vyrastal. Následne bol realizovaný výkon rozhodnutia, keď bol v základnej škole počas vyučovania odňatý maloletý za prítomnosti sociálnej pracovníčky, vyššieho súdneho úradníka a matky, ktorá s ním vycestovala do zahraničia. Tento výkon rozhodnutia spôsobil značný rozruch. Zákonodarca reagoval na nesprávny postup príslušných orgánov, ktoré neprihliadali na najlepší záujem maloletého dieťaťa, ktoré od starej matky nechcelo odísť, prijatím vyhlášky č. 207/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Účelom vyhlášky je úprava pravidiel pri výkone súdnych rozhodnutí. Zavádza nové a podrobné postupy, ktoré majú na zreteli tri základné pravidlá a to najlepší záujem dieťaťa, rešpektovanie jeho práv a princíp vypočutia jeho názoru.