Karanténa či núdzový stav pre koronavírus

O novom koronavíruse COVID-19 sa máte možnosť dočítať mnoho informácií zo všetkých druhov médií. V Právnych Novinách sa ako vždy zameriavame na právnu stránku situácie a rovnako ako v predchádzajúcom článku, v ktorom sme Vám predstavili vaše práva pri zrušení letov kvôli koronavírusu, sa dnes zameriame na vaše práva, ale najmä povinnosti späté s touto situáciou na Slovensku.

Redakcia 10. 03. 2020 4 min.

Karanténne opatrenia

Karanténne opatrenia predstavujú zákonný inštitút slúžiaci na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Karanténnym opatrením je v zmysle legislatívy samotná karanténa, ďalej zvýšený zdravotný dozorlekársky dohľad.

Rozhodnutie o karanténnom opatrení môže byť vykonané voči:

  • určitému druhu subjektu (napríklad každý kto pricestoval za posledné dva týždne z Talianska),
  • konkrétnemu subjektu (napríklad osoba, u ktorej je podozrenie na výskyt ochorenia),
  • určitému druhu inštitúcie (napríklad všetky predškolské a školské zariadenia),
  • konkrétnej inštitúcii (napríklad škola alebo firma, v ktorej je u niektorej z osôb podozrenie na výskyt ochorenia).

Rozhodnutie vydáva Úrad verejného zdravotníctva alebo niektorý z regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Za posledné dni tak vykonal napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a to rozhodnutím voči Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, keďže bol u priateľa jednej zo študentiek potvrdený koronavírus. V rámci tohto karanténneho opatrenia sú všetky osoby povinné zostať v domácej izolácii, aj zdržať sa sociálnych kontaktov.

Rovnako bolo vydané opatrenie voči všetkým osobám, ktoré pricestujú na Slovensko z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu, podľa ktorého sú povinné podrobiť sa 14 dňovej domácej karanténe pod hrozbou sankcie. Povinné sú tiež kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a to bez ohľadu na to, či pociťujú prejavy ochorenia alebo nie.

Bola mi nariadená karanténa

Ak vám bola nariadená karanténa, ste vy, ako aj jej blízke osoby s ktorými ste kontakte povinný nevychádzať z domu, teda sa zdržať v domácej izolácii. Porušenie domácej izolácie neprichádza do úvahy ani zo žiadnych pracovných povinností ani akýchkoľvek ďalších činností vyžadujúcich opustenie miesta. Osobám v karanténe sa odporúča zvýšiť intenzitu dezinfekcie povrchov.

V zmysle zákona sú všetky osoby povinné podrobiť sa im uloženým karanténnym opatreniam a dodržiavať ich. Ak vám z rozhodnutia príslušnej inštitúcie plynie povinnosť karantény a vy ju porušíte, dopustíte sa priestupku, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 1659 eur.

Každý prípad porušenia karanténneho opatrenia sa však posudzuje individuálne a preto v prípade potreby môžu príslušné orgány ukladať sankcie aj v zmysle trestného zákona. Tu v zmysle § 163 možno uložiť trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov každému, kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

POZOR! Trest odňatia slobody prichádza do úvahy aj v prípade, ak by ste konali z nedbanlivosti. Osobu, ktorá z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, možno potrestať trestom odňatia slobody až na tri roky.

Či už osoba koná úmyselne alebo z nedbanlivosti, ak sa zistí, že trestný čin vykonala niektorým zo závažnejších spôsobov, za krízovej situácie alebo ak ním spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, výška trestu sa zvýši, pričom za takýchto okolností môže predstavovať horná hranica trestu až 8 rokov.

Pandémia

V prípade, ak by sa situácia rapídne zhoršila, ďalšou možnosťou je vyhlásenie núdzového stavu, ktorý je oprávnená vyhlásiť vláda Slovenskej republiky. Počas núdzového stavu možno pristúpiť k závažnejším opatreniam, ktorými sa obmedzujú jednotlivé základné práva a slobody. Patria medzi ne napríklad:

  • evakuácia osôb a obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
  • ukladanie povinnej práce na zabezpečenie základných potrieb (napríklad zásobovanie, udržiavanie pozemných komunikácií, výroba a rozvod elektriny),
  • obmedzenie slobody pohybu a slobody zhromažďovania,
  • iné opatrenia potrebné a nevyhnutné

Jedným z dôvodov na vyhlásenie núdzového stavu je aj ak dôjde, alebo bezprostredne hrozí že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb a to aj v dôsledku pandémie. Pandémia predstavuje rozsiahlu epidémiu, ktorá sa šíri celosvetovo, pričom stále môžu zostať niektoré oblasti nepostihnuté. S potencionálnou pandémiu v súvislosti s koronavírusom možno počítať aj podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Adhana Ghebreyesusa. Ten síce konštatuje, že pandémia ešte nenastala, zároveň však upozorňuje na to, že sa vírus šíri veľkou rýchlosťou.

V súvislosti s narastajúcim počtom potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku dávame do pozornosti naše staršie články o spôsobe ako získať dávku ošetrovné pri koronavíruse a tiež o právach pri zrušených letoch kvôli koronavírusu