Nevyplatil Vám zamestnávateľ mzdu? Podmienky využitia garančného poistenia zamestnávateľa

Aké sú podmienky a postup pre priznanie dávky garančného poistenia?

JUDr. Mária Dvončová 05. 06. 2018 5 min.

V sérii článkov sa venujeme problematike nevyplatenej mzdy a ďalších nárokov zamestnanca. V prvom článku sme v stručnosti načrtli čo sa považuje za mzdu a čo sa za mzdu nepovažuje. Zároveň sme menovali možné právne kroky zo strany zamestnanca. V dnešnom článku sa pozrieme bližšie na využitie garančného poistenia zamestnávateľa v prospech zamestnanca a  podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia

Garančné poistenie platí zamestnávateľ

Garančné poistenie predstavuje jeden z osobitných druhov sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení („zákon o sociálnom poistení“). Ide o poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky na starobné dôchodkové sporenie“) nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávateľ je povinný platiť garančné poistenie v prípade, ak zamestnáva:

 1. zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahualebo
 2. člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Garančné poistenie mu vzniká odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca podľa bodu a. alebo b. vyššie  a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného z uvedených osôb.

Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu (napríklad obec, VÚC, štátna rozpočtová organizácia).

Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení.

 

Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný

Na účely poskytnutia dávky garančného poistenia je podľa § 12 zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. V prípade, ak začne konkurzné konanie bez návrhu, považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

 

Podmienky nároku na dávku garančného poistenia

Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec podľa bodov a. a b. vyššie

 • po splnení podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení
 • podaním žiadosti o priznanie dávky garančného poistenia
 • ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca

Nie je pritom rozhodujúce, či si zamestnávateľ plní svoju povinnosť platiť poistné na garančné poistenie.

Aké nároky si voči zamestnávateľovi môže uplatniť zamestnanec v rámci garančného poistenia? Taxatívny výpočet nárokov obsahuje ustanovenie § 102 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (napríklad nárok na mzdu nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru).

Akú sumu je možné získať z garančného poistenia zamestnávateľa?

Výška  a súčasne relevantné obdobie pre dávku garančného poistenia sú nasledovné:

  1. Poskytuje sa najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
  2. Výška dávky je limitovaná sumou trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.[1]
  3. Ak ide o nároky zamestnanca podľa § 102 ods. 1 písm. a) až h) zákona o sociálnom poistení, dávka sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o určené poistné.

Ako si uplatniť nárok na dávku garančného poistenia?

Nárok na dávku garančného poistenia si uplatňuje zamestnanec v Sociálne poisťovni, v príslušnej pobočke[2] na základe písomnej žiadosti (tlačivo). Na príslušnom tlačive

 1. zamestnávateľ,
 2. predbežný správca konkurznej podstaty alebo
 3. správca konkurznej podstaty potvrdí nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované. V prípade, že potrebné údaje nepotvrdia na príslušnom tlačive, pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi preddavok na túto dávku vo výške nároku. Podmienkou je preukázanie vzniku nároku na dávku garančného poistenia. Preddavok na túto dávku poskytne Sociálna poisťovňa vo výške nároku, najviac do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodnutia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac.

Záver

Záverom je potrebné upozorniť, že v prípade, ak zamestnanec uzatvoril pracovnoprávny vzťah až po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a súčasne bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený, nemá nárok na dávku garančného poistenia.

Nevyplatil Vám zamestnávateľ mzdu, pričom nie je platobne neschopný? V ďalšom článku si priblížime trestnú zodpovednosť zamestnávateľa a trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného.

 

Zdroj: zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení, www.socpoist.sk

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

[2] Dostupné na internete https://www.socpoist.sk/uplatnenie-naroku--lxb/1359s#uplatnenie-naroku [online] [21.05.2018]