Správy

Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov ​

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou) v Obchodnom vestníku.

Mesiac marec nás vyšiel na prieťahoch na vyše 46 000 EUR

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

Predsedníčka súdnej rady vyhlásila voľbu nového člena Súdnej rady SR

Nešťastná udalosť vyvolala potrebu voľby nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky.

Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

​Vláda na minulotýždňovom rokovaní schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Súčasne prispejú k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Opatrenia majú byť v zmysle uznesenia vlády realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej fáze do 31. decembra 2018 a v  druhej fáze do 31. decembra 2020.

Konferencia na vysokej úrovni „Pokračujúca reforma systému Európskeho dohovoru o ľudských právach

​V dňoch 11. – 13. apríla 2018 sa v Kodani uskutočnila Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa týkala pokračujúcej reformy systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“).

NAKA obvinila pracovníčku banky z korupcie

Úplatok vy výške 13 000 EUR nepredstavuje sumu, ktorá dnes vyrieši ekonomickú sitáciu jednotlivca, ale prispeje k vytvoreniu veľkých problémov.

702 sťažností na exekútorov za minulý rok

Občania minulý rok podali Slovenskej komore exekútorov 702 sťažností na činnosť súdnych exekútorov, opodstatnená z nich však bola iba jedna.

Živnostníci môžu komunikovať s finančnou správou cez elektronický občiansky

Elektronizácia pokračuje. Novou formou diaľkovej komunikácie bude disponovať aj Finančná správa.

Nové pravidlá výberu policajného prezidenta zverejnené!

Čakajú nás legslatívne zmeny. Prinesú však zmenšenie rozdielu medzi formálne predpokladaným stavom a tým skutočným?

CVRIA: vysporiadal "Divý štrajk" leteckého personálu

Luxemburg utorok 17. apríl 2018. Padol rozsudok v spojených veciach C-195/17, C-197/17 až C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 až C-286/17 a C-290/17 až C-292/17 Helga Krüsemann a i./TUIfly GmbH. „Divý štrajk“ palubného personálu, ku ktorému došlo v dôsledku neočakávaného oznámenia o reštrukturalizácii, nie je „mimoriadnou okolnosťou“, ktorá by leteckej spoločnosti umožnila oslobodiť sa od povinnosti platiť náhradu v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.