Dôvody, postup a súhlas rodiča pri zmene priezviska maloletého dieťaťa

Za akých podmienok je možné zmeniť maloletému dieťaťu priezvisku? Je potrebný súhlas oboch rodičov? Ako sa postupuje v prípade, ak druhý rodič odmietne dať súhlas k zmene priezviska maloletého?

JUDr. Mária Dvončová 22. 04. 2018 5 min.

Spôsob určenia priezviska dieťaťa

Právnu úpravu určenia a zmeny priezviska maloletého obsahuje predovšetkým zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení („zákon o mene a priezvisku“) a v nadväznosti naň i zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o rodine“).

Priezvisko maloletého dieťaťa sa určuje v závislosti od toho, či sú jeho rodičia zosobášení alebo nie:

  1. deti majú spoločné priezvisko rodičov alebo priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri uzavieraní manželstva
  2. ak majú rodičia rôzne priezviská a ide o nezosobášený pár, dohodnú sa o priezvisku dieťaťa a oznámia to matričnému úradu najneskôr do troch dní od narodenia maloletého dieťaťa.

Podľa § 4 ods. 2 tretia veta zákona o mene a priezvisku, dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.

Matrika môže povoliť zmenu priezviska maloletého v prípade splnenia nasledovných podmienok

  1. splnenie podmienok v ustanovení § 6 ods. 1 zákona o mene a priezvisku
  2. súhlas, resp. dohoda oboch rodičov maloletého dieťaťa
  3. súhlas maloletého dieťaťa (podľa veku dieťaťa)

Výnimku tvorí situácia, keď je maloletý, o ktorého priezvisko ide, zároveň štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu. V uvedenom prípade matrika povolí zmenu priezviska vždy.

1. Dôvody pre zmenu priezviska

Podľa § 6 ods. 1 zákona o mene a priezvisku zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Podľa § 8 zákona o mene a priezvisku zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého, alebo s § 4 ods. 2, alebo ak by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ak štátny občan Slovenskej republiky je tiež štátnym občanom iného štátu.

Z praxe vyplýva, že obvykle ide najmä o dôvody hodné osobitného zreteľa. Ako príklad uvádzame napríklad nasledovné dôvody, pričom často ide o ich kombináciu:

  1. rodič, ktorého priezvisko má dieťa, neprejavuje o dieťa záujem, nestretáva sa s dieťaťom vôbec alebo minimálne
  2. rodič, ktorého priezvisko má dieťa, si neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu vôbec alebo iba čiastočne
  3. rodič, ktorý má dieťa vo výchove, má dieťa s novým partnerom, spoločné deti, ktoré majú spoločné priezvisko odlišné od daného dieťaťa (viď napríklad rozsudok Okresného súdu Trnava sp. zn. 40/5/2017 zo dňa 29.01.2018)

2. Dohoda rodičov, resp. súhlas druhého rodiča so žiadosťou o zmenu priezviska dieťaťa    

Podľa § 35 zákona o rodine ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Podstatnou vecou súvisiacou s výkonom rodičovských práv a povinností je i zmena priezviska maloletého dieťaťa. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že k podaniu žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa je potrebný súhlas oboch rodičov.

Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať.

Ak druhý rodič odmietne dať súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezvisku, má rodič, ktorý navrhuje zmenu, právo podať návrh na súd. V podanom návrhu je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré má byť priezvisko dieťaťa zmenené.

V prípade ak súd uzná dôvody pre povolenie zmeny priezviska, vydá uznesenie, ktorým udelí rodičovi – navrhovateľovi súhlas na podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletého dieťaťa  zmysle návrhu. Zmena priezviska dieťaťa sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o  zmene priezviska.

3. Súhlas, resp. vyjadrenie dieťaťa k návrhu na zmenu priezviska

Podľa § 43 ods. 1 zákona o rodine,  maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, vyžaduje sa na zmenu priezviska podľa § 7 ods. 4  a § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Záver

Z prehľadu judikatúry vo veci zmeny priezviska maloletého vyplýva, že mnohokrát rodič, ktorého priezvisko má dieťa a ktoré má byť zmenené, nereaguje na písomné výzvy na udelenie súhlasu so zmenou priezviska. Celá vec napokon končí na súde, kde častokrát dochádza k uzatvoreniu dohody medzi rodičmi a následnému zastaveniu konania.