Podmienky používania

Tieto podmienky používania predstavujú právny dokument upravujúci spôsob používania služieb informačnej spoločnosti poskytovaných spoločnosťou Legal & Economic Press, s.r.o. v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Kódexom Právnych Novín.

Diel I. Kódex Právnych Novín

Právne Noviny pôsobia ako nezávislé, apolitické a odborné médium so zameraním na profesionálov a právnickú obec, ako aj širokú občiansku verejnosť.

Cieľom Právnych Novín je vytvorenie priestoru pre publikovanie odborných článkov a právnych analýz s potenciálom zaujať právnickú obec, odbornú verejnosť a vytvoriť tak predpoklady pre ustálenú aplikačnú prax zohľadňujúcu ústavné princípy a spoločenské hodnoty. Zámerom média je okrem iného aj poskytovať bežným ľudom prehľadné a jednoduché informácie z oblasti práva, a snaha spopularizovať právne témy u širokej verejnosti.

Dlhodobým zámerom je predovšetkým zvýšenie právneho povedomia a posilnenie občianskej spoločnosti, ktorý je predpokladom budovania fungujúceho právneho štátu.

Okrem elektronickej verzie Právnych Novín, prevádzkovanej na webovej stránke www.pravnenoviny.sk, pôsobí médium aj v podobe elektronického odborného časopisu registrovaného pod ISSN 2454-0048 a má ambíciu stať sa celospoločenským médiom poskytujúcim informácie o aktuálnom dianí a náhľade na bežné udalosti kvalifikovanou právnou optikou.

Právne Noviny sa usilujú dodržať ambície stanovené v tomto dokumente prinášaním odborných a kvalifikovaných právnych informácií, s vysokou pridanou hodnotou pre odbornú a občiansku verejnosť.

V záujme dosiahnutia cieľov smerujúcich k hodnote publikácií a zachovaniu postavenia a štatútu média, poskytujú Právne Noviny priestor predovšetkým právnym profesionálom z jednotlivých oblastí práva, pričom prihliadajú najmä na spoločenský alebo odborný prínos publikujúcich osôb, ich apolitickosť, morálne a spoločenské hodnoty, vecnosť a pridanú hodnotu publikácií.

Diel II. Podmienky používania

Čl. 1 Všeobecné ustanovenie

Tieto Podmienky používania sa uplatňujú na využívanie služieb informačnej spoločnosti (Služby) prevádzkovanej spoločnosťou Legal & Economic Press, s.r.o. (Prevádzkovateľ) prostredníctvom webovej stránky www.pravnenoviny.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Návštevníkov a Registrovaných používateľov.

Čl. 2 Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľčnosť Legal & Economic Press, s.r.o., so sídlom Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, registrovaná na Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60191/B, IČO: 44 938 497.
 2. Webovou stránkou sa chápe digitálny internetový priestor prevádzkovaný prostredníctvom serverov a technických prostriedkov Prevádzkovateľa, ktorý je koncovými zariadeniami spracovávaný do ustálenej grafickej a štruktúrovanej podoby umožňujúcej Návštevníkovi a Registrovanému užívateľovi využívať Služby. Webová stránka je prevádzkovaná prostredníctvom internetovej adresy , všetkých jej podstránok a profilov Právnych Novín prevádzkovaných prostredníctvom profilov prevádzkovaných na sociálnych sieťach.
 3. Službou sa chápe poskytovanie literárneho a grafického obsahu, vyhľadávania obsahu, vytvorenia a prevádzkovania Profilu, Publicistickej činnosti, osobnej alebo komerčnej prezentácie a iných funkcií poskytovaných Webovou stránkou.
 4. Návštevníkom sa chápe fyzická osoba, ktorá využíva Služby v rozsahu oboznamovania sa s literárnym a grafickým obsahom Webovej stránky a vyhľadávania obsahu. Fyzická osoba sa stáva Návštevníkom okamihom prvého zobrazenia Webovej stránky na koncovom zariadení Návštevníka.
 5. Registrovaným používateľom sa chápe fyzická alebo právnická osoba, ktorá úspešne vykonala registráciu svojho profilu na Webovej stránke a využíva Služby v rozsahu vytvorenia a prevádzkovania Profilu, Publicistickej činnosti, osobnej alebo Komerčnej prezentácie.
 6. Návštevník a Registrovaný používateľ sa návštevou Webovej stránky zaväzuje konať v súlade s Pravidlami Používania a Kódexom Právnych Novín.
 7. Profilom sa chápe Služba predmetom ktorej je poskytovanie priestoru na Webovej stránke za účelom osobnej alebo Komerčnej prezentácie Registrovaného používateľa. Poskytovanie Profilu je bezodplatné.
 8. Publicistickou činnosťou sa chápe odovzdávanie ustálených odborných príspevkov alebo Názorov a ich publikácia na Webovej stránke.
 9. Názorom sa chápe Publicistická činnosť, ktorej predmetom je prezentácia výhradne subjektívnych osobných názorov súvisiacich s aktuálnym spoločenským a právnym dianím. Prevádzkovateľ nijako nezasahuje do obsahu Názorov, nedáva podnet na ich vytvorenie a publikáciu a nezodpovedá za obsah. Publikácia Názorov je činnosťou podľa §6 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 10. Komerčnou prezentáciou sa chápe najmä oboznamovanie verejnosti a Návštevníkov s osobou Registrovaného používateľa, jeho odborným pôsobením, obchodným menom, podnikateľskou činnosťou, skúsenosťami a odovzdávanie informácií a praktických odborných poznatkov z oblasti práva, aplikácie právnych predpisov a ich výkladu.
 11. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

Čl. 3 Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k sprístupňovaniu Webovej stránky pre bližšie neurčený okruh osôb, pričom dbá o zachovanie odborného, kvalifikovaného a apolitického poskytovania informácií.
 2. Poskytovanie Služieb Webovej stránky sa spravuje týmito Podmienkami používania a Kódexom Právnych Novín.
 3. Obsahové ako aj grafické vyhotovenie Webovej stránky je chránené autorským právom Prevádzkovateľa ako aj tretích osôb, ktorých diela a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti sú publikované na Webovej stránke, pričom akékoľvek aj čiastočné kopírovanie, ďalšie rozširovanie, spracovávanie a publikovanie akejkoľvek časti obsahu bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Návštevník môže využiť obsah Webovej stránky výlučne pre svoju osobnú potrebu.

Čl. 4 Práva a povinnosti

4.1 Návštevník
 1. Návštevou Webovej stránky vyjadruje Návštevník súhlas s týmito Podmienkami používania a Kódexom Právnych Novín a súčasne sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia týchto dokumentov počas celej doby využívania Služieb.
 2. Návštevník má právo na návštevu Webovej stránky, oboznamovanie sa s jej obsahom, používania voľne dostupných funkcií Webovej stránky a právo vytvorenie a prevádzkovanie Profilu v súlade s Čl. 4.2 bod 1. týchto Podmienok používania. Návštevník vytvára a prevádzkuje Profil vo vlastnom mene alebo v mene právnickej osoby, ktorá mu na výkon tejto činnosti poskytla súhlas.
 3. Vytvorenie a prihlasovanie do Profilu sa vykoná prostredníctvom funkcie uvedenej na Webovej stránke.
 4. Okamihom vytvorenia Profilu nadobúda Návštevník aj práva a povinnosti Registrovaného používateľa.
4.2 Registrovaný používateľ
 1. Registrovaný používateľ má právo na prevádzkovanie Profilu a vykonávanie Publicistickej činnosti.
 2. Výkonom Publicistickej činnosti Registrovaný používateľ záväzne prehlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv súvisiacich s Publicistickou činnosťou a jej ďalším použitím (šírením, uverejnením, redakčnou úpravou). Súčasne poskytuje privolenie v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. autorského zákona, na to aby bola jeho Publicistická činnosť uverejnená v elektronickej verzii Právnych Novín vedených pod ISSN 2454-0048 a prostredníctvom Webovej stránky na dobu neurčitú. Súčasťou privolenia je aj oprávnenie Prevádzkovateľa na prezentáciu Publicistickej činnosti prostredníctvom činností súvisiacich s propagáciou Prevádzkovateľa alebo Právnych Novín. Na uverejnenie Publicistickej činnosti nie je právny nárok.
 3. Odovzdanie a publikácia príspevkov sa vykoná zaslaním Publicistickej činnosti na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Zaslaním Publicistickej činnosti poskytuje Registrovaný používateľ alebo autor, ktorý nie je Registrovaným používateľom, súhlas podľa Čl. 4.2 bod 2. a súhlas s Kódexom Právnych Novín, Podmienkami používania osobitne s Čl. 7 Zákazy a Pravidlami publikovania, ktoré sú prílohou týchto Podmienok používania.
 4. Právo na vytvorenie a prevádzkovanie Profilu má výhradne fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v študijnom programe právo alebo inom príbuznom študijnom programe, fyzická osoba s odbornými vedomosťami a pracovnými skúsenosťami v oblasti aplikácie právnych predpisov a fyzická osoba konajúca v mene podnikateľa, ktorého predmetom činnosti sú právne, daňové alebo administratívne služby.
 5. Vytvorenie a prevádzkovanie Profilu je bezodplatné pokiaľ Prevádzkovateľ neustanoví inak.
 6. Prevádzkovateľ môže zrušiť Profil a všetky poskytnuté informácie vrátane odovzdanej Publicistickej činnosti kedykoľvek a to bez uvedenia dôvodu a to aj sčasti. Na vytvorenie a prevádzkovanie Profilu, nie je právny ani nijaký iný nárok.
 7. Prevádzkovateľ môže odmietnuť uverejnenie Publicistickej činnosti bez uvedenia dôvodu.
 8. Registrovaný používateľ má právo odovzdávať komentáre k Publicistickej činnosti uverejnenej na Webovej stránke. Komentáre majú charakter vecného vyjadrenia názoru alebo príspevku do konštruktívnej právnej úvahy. Text neobsahuje prvky podľa Čl. 7 Zákazy Komentáre nespĺňajúce túto podmienku môžu byť vymazané.
4.3 Profil
 1. Registrovaný používateľ prevádzkuje Profil v súlade s týmito Podmienkami požívania a Kódexom Právnych Novín.
 2. Registrovaný používateľ využíva Profil najmä za účelom Komerčnej prezentácie jeho osoby a Publicistickej činnosti.
 3. Zmenu údajov a zrušenie Profilu môže Registrovaný používateľ vykonať kedykoľvek v priebehu poskytovania Služieb. Registrovaný používateľ pritom postupuje primerane v zmysle Čl. 4.1 bod 3. Podmienok používania.
 4. Zrušením Profilu dochádza k výmazu všetkých údajov Registrovaného používateľa vrátane uverejnenej Publicistickej činnosti, komentárov a iného obsahu vloženého Registrovaným používateľom.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na gramatické korekcie informácií poskytnutých prostredníctvom Profilu Registrovaného užívateľa ako aj výmaz informácií, ktoré sú v rozpore s Podmienkami používania a Kódexom Právnych Novín.
 6. Zavedenie odplatnosti vytvorenia a prevádzkovania Profilu podľa Čl 4.2 bod 5., sa vykoná jedine na základe zmeny Podmienok používania. V prípade zmeny má Registrovaný používateľ právo odstúpiť od týchto Podmienok používania v lehote 14 dní odo dňa oznámenia tejto zmeny. V prípade odstúpenia môže Prevádzkovateľ postupovať v zmysle Čl 4.2 bod 6. týchto Podmienok používania.

Čl. 5 Obsah Webovej stránky

Akékoľvek zverejnené informácie, články, analýzy, rady, judikatúra a ostatný obsah Webovej stránky, nie je poskytovaním právneho poradenstva Návštevníkovi a nemusí zohľadňovať individuálne okolnosti každého jednotlivého prípadu. Každému Návštevníkovi, ktorého životná situácia vyžaduje individuálne právne poradenstvo, odporúča Prevádzkovateľ obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk), konzultačnú spoločnosť, alebo Centrum právnej pomoci pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Čl. 6 Vylúčenie zodpovednosti

 1. Návštevník prehlasuje, že si je vedomý toho, že Služby využíva výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Návštevníkov a Registrovaných používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Návštevníkom, Registrovaným používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Návštevníkom, Registrovaným používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú dostupnosť Služieb jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť poskytovanie Služieb bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Návštevníkovi alebo Registrovanému používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Návštevníkov alebo Registrovaných používateľov či z iných dôvodov.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu alebo škodu spôsobenú obsahom Názorov.

Čl. 7 Zákazy

 1. Pri používaní Služieb a vykonávaní Publicistickej činnosti je bezvýhradne zakázanéuvádzať názory a myšlienky:
  a) politickej povahy alebo osobnej politickej orientácie,
  b) náboženského vierovyznania a spoločenských prístupov s tým súvisiacich,
  c) sexuálnej orientácie a sympatií k hnutiam s tým súvisiacich,
  d) podporujúce hnutia smerujúce k zmene spoločenského usporiadania,
  e) smerujúce k vyvolaniu spoločenského pohoršenia, kontroverzií, porušenia alebo spochybnenia dobrých mravov, k urážke druhých osôb, vrátane verejných činiteľov a verejne známych osôb.
 2. Osobitne je zakázané:
  a) porušovať všeobecné zásady profesionality a nadhľadu nad situáciou,
  b) znižovať dôveryhodnosť článku, svojej vlastnej osoby a portálu,
  c) oboznamovať čitateľa so subjektívnymi politickými a spoločenskými názormi autora a vyjadreniami spôsobilými vyvolať urážku na cti druhých osôb, riziko d) trestnoprávnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti spoločnosti Legal & Economic Press s.r.o. alebo iných spoločenských alebo právnych následkov voči tejto spoločnosti,
  e) formulovať text alebo jeho časť žoviálnym, vulgarizovaným alebo neprimerane subjektívnym spôsobom,
  f) uvádzať v texte obchodné názvy spoločností a podnikateľov alebo zmieňovať sa o ich komerčných aktivitách, pokiaľ nie je ustanovené inak; uvedené platí aj pre osoby cielene konajúce za účelom dosiahnutia prospechu alebo mediálneho priestoru; to neplatí pre prípad povinnej citácie publikačných zdrojov.

V Bratislave, dňa 31.7.2017
Mgr. Lukáš Steiniger, konateľ