Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Tento text politiky ochrany súkromia a osobných údajov na www.pravnenoviny.sk je ďalej označovaný len ako „Dokument“.

1. Identifikácia prevádzkovateľa, vyhlásenia a garancie

1.1 Legal & Economic Press, s.r.o., so sídlom: Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 938 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  60191/B  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”), ktorá je prevádzkovateľom komunitno-informačného portálu www.pravnenoviny.sk (ďalej len ako „Portál“) spracúva osobné údaje o nasledovných okruhoch fyzických osôb:

 • Fyzické osoby publikujúce na Portály odborné články (ďalej len ako „Autor“),
 • Fyzické osoby, ktoré sa registrujú ako užívatelia Portálu (ďalej len ako „Užívateľ“),
 • Užívatelia, ktorí využívajú funkcionalitu Portálu umožňujúcu tzv. blogovanie v sekcii Portálu označenej ako „Názory“ (ďalej len ako „Bloger“), (Autor, Užívateľ a Bloger ďalej všetci spolu len ako „Dotknuté osoby“).

1.2 Osobné údaje Autora sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve o dielo, ktorú uzatvára Autor s Prevádzkovateľom.

1.3 Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané na základe hodnoverne udeleného súhlasu Dotknutej osoby v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na účely využívania komunitnej časti Portálu a vedenie internej neverejnej komunikácie s inými registrovanými Užívateľmi portálu.

1.4 Osobné údaje Blogera sú spracúvané na základe hodnoverne udeleného súhlasu Dotknutej osoby v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na účely využívania funkcionality Portálu umožňujúcej registrovanému Užívateľovi zverejňovať osobné názory vo forme blogov v Sekcii Portálu označenej ako „Názory“.

1.5 Prevádzkovateľovi záleží na ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, ktorú berie vážne, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej osobe a prehĺbenia vzájomnej dôvery, a to aj s ohľadom na článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

1.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb.

1.7 Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutých osôb v rámci obchodnej spolupráce s akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutých osôb bez toho, aby s tým Dotknuté osoby nevyjadrili individuálne vyjadrený písomný súhlas.

1.8 Prevádzkovateľ Portálu Užívateľovi garantuje, že o obsahu jeho internej komunikácie vedenej cez Portál nebude poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o preverených a dôveryhodných obchodných partnerov Prevádzkovateľa uvedených v bodoch 2.1 až 2.3 tohto dokumentu a oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

1.9 Prevádzkovateľ obmedzuje osobné údaje, ktoré sú o Dotknutých osobách spracúvané na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, ktorý je definovaný primárne potrebou riadneho uzatvorenia zmluvy a plnenia vzájomných povinností upravených touto zmluvou a jej všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa, ako aj plnenia osobitných povinností ustanovených Prevádzkovateľovi príslušnými osobitnými zákonmi účinnými v slovenskom právnom poriadku.

1.10 Väčšina osobných údajov, ktoré Dotknuté osoby poskytujú prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľovi sú zo strany Prevádzkovateľa získavané výlučne na dobrovoľnej báze, ktorá si vyžaduje aktívne a dobrovoľné konanie zo strany Dotknutých osôb (napr. nahratie fotografie, vloženie vlastného textu apod.). Tento princíp sa uplatňuje vždy, ak má dochádzať aj k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (napr. fotografie Dotknutých osôb).

1.11 Prevádzkovateľ garantuje Dotknutej osobe bezodkladnú a bezpečnú likvidáciu jej osobných údajov ihneď po skončení platnosti legitímneho účelu ich spracúvania, a to buď bezodkladne po vzájomnom vysporiadaní všetkých vzájomných zmluvných záväzkov založených v rámci zmluvného vzťahu medzi Autorom a Prevádzkovateľom alebo bezodkladne po uplynutí doby platnosti individuálne udeleného súhlasu Dotknutou osobou.

1.12 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracúvania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

1.13 Všetky osobné údaje, ktoré poskytujú Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu sú získavané výlučne na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia Dotknutých osôb uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah alebo udeliť individuálny súhlas so spracúvaním osobných údajov vyjadrený aktívnym (tzv. Opt-In) spôsobom sprevádzaným registráciou na Portály a Dotknuté osoby nie sú povinné tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť na základe zákona.

1.14 Dotknuté osoby berú na vedomie, že samostatne určujú mieru zverejnenia ich vlastných osobných údajov a súkromného obsahu pridávaného na Portál využívaním príslušných funkcionalít Portálu. Akékoľvek zverejnenie osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom Portálu vyžaduje aktívne konanie Dotknutých osôb, ktoré je možné považovať za prejavenie jednoznačného súhlasu so zverejnením príslušných osobných údajov.

2. Identifikácia sprostredkovateľov, subdodávateľov a tretích strán

2.1 Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb na účely podľa bodu 1.1 Dokumentu využíva nasledovných dostatočne preverených a odborne spôsobilých obchodných partnerov schopných garantovať bezpečnosť spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, ktorí majú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov postavenie sprostredkovateľov:

 • Wellbens, s.r.o. so sídlom: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 073 815, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134640/B;

2.2 Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom sprostredkovateľov uvedených v bode 2.1 schválil zapojenie nasledovných subdodávateľov do procesu spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb:

 • Wellbens tax & accounting, s.r.o. so sídlom: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 455 386, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 138540/B;
 • Accounting and Taxes s.r.o. so sídlom: Hospodárska 3613/60, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 43 826 296, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21062/T.

2.3 Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva, resp. môže využívať aj ďalších partnerov, ktorí však majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, resp. tretích strán, v postavení príjemcov osobných údajov Dotknutých osôb, konkrétne ide o:

 • STEINIGER | law firm, s. r. o. so sídlom: Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 238 135, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80481/B;
 • WebHouse, s.r.o. so sídlom: Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 36 743 852, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19692/T.

3. Zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracúvania o dotknutých osobách

3.1 Prevádzkovateľ spracúva o Autoroch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, akademický titul;
 • užívateľské meno;
 • užívateľské meno v službe skype („skype nickname“);
 • adresa elektronickej pošty;
 • mobilné telefónne číslo;
 • telefónne číslo pevnej linky;
 • identifikácia webového sídla určeného na prezentáciu Autora (spravidla patriace Autorovi alebo jeho zamestnávateľovi);
 • údaje o dosiahnutom vzdelaní (VŠ, SŠ, certifikáty);
 • adresa (spravidla domáca alebo pracovná adresa dotknutej osoby);
 • údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti);
 • záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj;
 • fotografia zvolená dotknutou osobou (spravidla fotografia tváre) ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj;
 • počet zobrazení a počet vyjadrení pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia autorského obsahu, ktorý bol zverejnený na Portály.

3.2 Prevádzkovateľ spracúva o Užívateľoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, akademický titul;
 • užívateľské meno;
 • adresa elektronickej pošty;
 • mobilné telefónne číslo;
 • telefónne číslo pevnej linky;
 • identifikácia webového sídla určeného na prezentáciu Užívateľa (spravidla patriace Užívateľovi alebo jeho zamestnávateľovi);
 • skype nickname;
 • údaje o dosiahnutom vzdelaní (VŠ, SŠ, certifikáty apod.);
 • adresa (spravidla domáca alebo pracovná adresa dotknutej osoby);
 • údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti);
 • záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj;
 • fotografia zvolená Užívateľom (spravidla fotografia tváre) ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj;
 • fotografia typu „profil banner“ zvolená Užívateľom ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj;
 • všetky kontakty Užívateľa na iných užívateľov Portálov;
 • kontakty navrhnuté Užívateľovi inými užívateľmi Portálu;
 • blokovaní Užívatelia / kontakty vo vzťahu ku konkrétnemu Užívateľovi osobe;
 • odoslané pozvánky na uzatvorenie „priateľstva“ medzi konkrétnymi užívateľmi Portálu;
 • vyjadrenie sympatie alebo nesympatie ku konkrétnemu obsahu zverejnenému na Portály;
 • udalosti pridané na Portál Užívateľom;
 • obsah komunikácie vedenej registrovanými Užívateľmi navzájom v rámci užívateľského rozhrania Portálu;
 • diskusné príspevky k článkom iných užívateľov;
 • údaje o Užívateľoch - odberateľoch príspevkoch vytvorených konkrétnym Autorom, resp. údaj o tom koho odberateľom je konkrétny Užívateľ ;
 • komentáre Užívateľa k príspevkom Autorov a/alebo Blogerov;
 • história a frekvencia Užívateľovho zobrazovania konkrétneho obsahu zverejneného na Portály.

3.3 Prevádzkovateľ spracúva o Blogeroch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, akademický titul,
 • stručné a individuálne predstavenie Blogera uvedené vlastnými slovami Blogera (dobrovoľný údaj)
 • fotografia dotknutej osoby (dobrovoľný údaj);
 • fotografia typu „profil banner“ zvolená, editovaná alebo inak individualizovaná zo strany Blogera;
 • samotné názory zverejnené konkrétnym Blogerom, vrátane na Portál nahratého, ale dosiaľ nepublikovaného obsahu pridaného Blogerom;
 • obsah diskusií, komentárov a identifikácia účastníkov diskusií viažucich sa k osobe konkrétneho Blogera alebo k obsahu zverejneného na Portály konkrétnym Blogerom;
 • počet zobrazení konkrétneho názoru pridaného zo strany konkrétneho Blogera,
 • počet sympatií alebo nesympatií vyjadrených vo vzťahu ku konkrétnemu obsahu zverejnenému na Portály konkrétnym Blogerom;
 • obsah určený Blogerom na publikáciu na Portály v určenom termíne;
 • údaj o tom koho odberateľom je konkrétny Bloger;
 • údaje o osobách, ktoré sú odberateľom konkrétneho Blogera.

4. Cookies a využívanie služby google analytics

4.1 Prevádzkovateľ aktuálne na webovom sídle www.pravnenoviny.sk nevyužíva žiadne súbory typu cookies, okrem súborov typu Google Analytics, pričom však nedochádza k spracúvaniu IP adresy klientskeho zariadenia Dotknutej osoby, ale sú spracúvané výlučne agregované a anonymizované štatistické údaje, ktoré nemajú povahu osobných údajov a sú získavané výlučne za účelom získavania prehľadu a bližších informáciách o návštevnosti Portálu. V prípade, ak si neželáte, aby dochádzalo zo strany služby Google Analytics k spracúvaniu týchto dát pri návšteve webového sídla www.pravnenoviny.sk môžete si stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača plugin dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o službe Google Analytics môžete nájsť tu: http://www.google.com/analytics/terms/en.html.

5. Využívanie sociálnych sietí

5.1 Oficiálne webové sídlo Prevádzkovateľa www.pravnenoviny.sk obsahuje viacero prídavných modulov (pluginov) odkazujúcich na oficiálne profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej Dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn). Pokiaľ nedôjde zo strany Dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracúvaniu dát. V prípade iniciovania akéhokoľvek z uvedených pluginov odkazujúcich na profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnej sieti môže dôjsť k spracúvaniu údajov o Dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracúvanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv. O spracúvaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu:

5.2 Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava politiky ochrany súkromia, ktoré prijali prevádzkovatelia sociálnych sietí špecifikovaní v bode 5.1 Dokumentu. Prevádzkovateľ administruje svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach špecifikovaných v bode 5.1 Dokumentu a zabezpečuje priebežné a bezodkladné odstraňovanie akýchkoľvek hanlivých, urážlivých, nenávistných, vulgárnych, sexistických alebo extrémistických prejavov iných užívateľov sociálnej siete, ktoré nie je možné v demokratickej spoločnosti považovať za zlučiteľné s výkonom ústavne zakotvenej slobody prejavu.

5.3 Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete na to, aby získaval o registrovaných členoch sociálnej siete žiadne iné informácie a osobné údaje, ako sú informácie a osobné údaje uvedené, resp. zverejnené samotnou Dotknutou osobou v rámci oficiálneho profilu Spoločnosti na sociálnej sieti špecifikovanej v bode 5.1 Dokumentu; Prevádzkovateľ nijako nevyužíva (najmä nezískava, neoboznamuje sa, neukladá, nezdieľa, nezverejňuje) žiadne informácie a osobné údaje, ktoré o sebe Dotknutá osoba uvádza na vlastnom (súkromnom) profile zriadenom na akejkoľvek sociálnej sieti.

6. Cezhraničný prenos osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľ nebude vykonávať žiadny cezhraničný prenos osobných údajov získaných od Dotknutých osôb do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

6.2 Žiadne z osobných údajov, ktoré budú spracúvané obchodnými partnermi Prevádzkovateľa uvedenými v bode 2.1 až 2.3 Dokumentu nebudú prenesené z územia členských štátov Európskej únie do tretích krajín.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

7.1 V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na základe individuálne udeleného súhlasu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v bode 1.1 Dokumentu alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 7.5 Dokumentu alebo aj iným účinným spôsobom, ktorý umožňuje platné právo.

7.2 Prevádzkovateľ poučuje Dotknutú osobu, že má od neho podľa Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v  tomto dokumente,
 • presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7.3 Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracúvaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

7.4 Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že s účinnosťou od 25. mája 2018 získajú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi podľa GDPR ďalšie nové alebo inovované práva, a to najmä:

 • právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie, resp. právo na „zabudnutie“ podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článkov 21 a 22 GDPR.

7.5 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov a ochrany súkromia môžu Dotknuté osoby kontaktovať priamo právneho zástupcu Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo prevádzkovateľa Portálu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo redakciu novín na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vaše Právne Noviny.

Schválené v Bratislave, Slovenská republika
Dňa 01.09.2019

Lukáš Steiniger, konateľ
Legal & Economic Press, s.r.o.