Kontrola práceneschopnosti a sankcie

Ako prebieha kontrola liečebného režimu zo strany Sociálnej poisťovne, aké sú práva a povinnosti dočasne pracovne neschopnej osoby a aké sú sankcie z jej strany, v prípade, ak liečebný režim porušíte?

JUDr. Mária Dvončová 28. 02. 2018 5 min.

Ak osoba poberá dávku nemocenského poistenia nemocenské

Poskytovanie dávky nemocenského poistenia – nemocenského ako i kontrolu dodržiavania liečebného režimu upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení („zákon o sociálnom poistení“).

Poistenec (zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote) má nárok poberať nemocenské, ak bola pre chorobu alebo úraz uznaná dočasne práceneschopnou na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a súčasne spĺňa i ďalšie podmienky pre priznanie dávky nemocenského poistenia (napríklad trvanie nemocenského poistenia alebo ochranná lehota, atď.)

Podľa ust. § 227 ods. 2 písm. e) a f) zákona o sociálnom poistení je poistenec a poberateľ dávky povinný

  1. dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a
  2. zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského.

Ad a) Liečebný režim závisí od ochorenia danej osoby, pričom ho o ňom informuje ošetrujúci lekár. Ten súčasne môže určiť i čas a trvanie povolených vychádzok počas dňa, ktoré zaznamená v zdravotnej dokumentácii pacienta a na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.  Liečebný režim môže napríklad  spočívať v odpočinku na lôžku, zákaze fajčenia alebo vykonávania bežných aktivít. Dočasne pracovne neschopná osoba nesmie vykonávať zárobkov činnosť, z ktorej sa odvíja nárok na nemocenské.

Ad b) Dočasne pracovne neschopná osoba nie je povinná zdržiavať sa iba v mieste svojho trvalého alebo prechodného bydliska. Môže si určiť i inú adresu, na ktorej sa bude nachádzať, pričom táto adresa bude uvedená v tlačive o dočasnej pracovnej neschopnosti. Určená adresa na tlačive môže byť iba jedna. Po dohode s ošetrujúcim lekárom je možné ju zmeniť a je potrebné ju do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca je upravená v ustanovení § 155 zákona o sociálnom poistení.

Môže sa vykonať na podnet

a) posudkového lekára, b) ošetrujúceho lekára, c) zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor, d) inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Kde prebieha kontrola zo strany Sociálnej poisťovne?

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa vykonáva

  1. v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom
  2. na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne práceneschopná osoba zdržuje.

Ak ju organizuje posudkový lekár alebo vykonáva určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, sú povinní preukázať sa kontrolovanej osobe oprávnením na vykonanie kontroly. Po vykonaní kontroly uvedú na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, kedy a kde vykonali kontrolu, a údaje potvrdia svojím podpisom.

V prípade, ak kontrolujúca osoba nezastihne kontrolovanú osobu na určenej adrese, zanechá v poštovej schránke Oznámenie o vykonaní kontroly. Následne je potrebné, aby kontrolovaná osoba kontaktovala pobočku Sociálnej poisťovne a vysvetlila dôvod svojej neprítomnosti na uvedenej adrese. Ak napríklad pacient žije sám, nemá povolené vychádzky a nemá blízku osobu, ktorá by mu zabezpečila nákup potravín alebo liekov, môže sa na nevyhnutný čas vzdialiť z domu kvôli ich nákupu, avšak je vhodné ponechať si pokladničný blok na preukázanie dôvodu svojej neprítomnosti doma v prípade kontroly v danom čase.

Zároveň, ak sa zistí porušenie liečebného režim (napríklad fajčenie i napriek zákazu), sú kontrolujúce osoby povinné oznámiť túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi.

Odkedy môže Sociálna poisťovňa vykonať kontrolu?

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu pracovne neschopnej osoby je možné  hneď od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to sedem dní v týždni, teda počas víkendov, sviatkov aj dní pracovného voľna.

Ak posudkový lekár alebo určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý vykonáva kontrolu, zistí porušenie liečebného režimu alebo povinnosti zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o nemocenské, oznámi túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi.

V prípade porušenia liečebného režimu

V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu, Sociálna poisťovňa došetrí okolnosti prípadu v spolupráci s dočasne pracovne neschopnou osobou a súčasne požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára.

V prípade zistenia porušenia povinnosti podľa § 227 ods. 2 zákona o sociálnom poistení (t.j. okrem iných povinnosti dodržiavať liečebný režim a taktiež zdržiavať sa na určenej adrese) je Sociálna poisťovňa oprávnená podľa § 239 zákona o sociálnom poistení

  1. uložiť pokutu

Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti. Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur.[1] Na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bola pokuta uložená, môže povoliť splácanie dlžnej sumy v splátkach, avšak pri splnení ďalších zákonných podmienok (§146 zákona o sociálnom poistení).

  1. poberateľ nemocenského stratí nárok na nemocenské odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Záver

Záverom dávame do pozornosti skutočnosť, že v prípade ak je dočasne pracovne neschopný zamestnanec, vypláca mu prvých desať dní dočasne pracovnej neschopnosti zamestnávateľ náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, a to podľa zákona č. 462/2003 Z.z. o  náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Samozrejme po splnení zákonných podmienok. Zamestnávateľ je súčasne taktiež oprávnený vykonať kontrolu zdržiavania sa zamestnanca na mieste určenom podľa dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 9 vyššie uvedeného zákona).

zdroj: zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení, www.socpoist.sk

 

Poznámky pod čiarou:

[1] http://www.socpoist.sk/ako-sa-spravat-pocas-pn/64244s .