Čo bude znamenať nová značka na cigeratách?

Na obaloch od cigariet má byť zavedená nová značka, ktorá má slúžiť na sledovanie tabakových výrobkov.

Čo bude znamenať nová značka na cigeratách?

Nové znaky sa majú zaviesť zmenou zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov.

Má sa tým zabezpečiť súlad so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 týkajúcej sa jednotného prítupu k výrobe, prezentácii a predaju tabakových a súvisiacich výrobkov.
"vysledovateľnosť tabakových výrobkov"
Značky majú slúžiť na sledovanie toku tabakových výrobkov.
Súčasťou konceptu vysledovateľnosti je systém vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov na tabakových výrobkoch kompatibilný na úrovni Európskej Únie.
V počiatočnom období budú predmetom tohto systému vyhľadávania a sledovania a bezpečnostných prvkov iba cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Uvedená skutočnosť umožní výrobcom ostatných tabakových výrobkov využiť skúsenosti, ktoré boli spojené so zavedením tohto systému na cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

S cieľom zabezpečiť nezávislosť a transparentnosť systému vyhľadávania a sledovania výrobcovia tabakových výrobkov musia uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými tretími stranami. Komisia schvaľuje vhodnosť uvedených nezávislých tretích strán a nezávislý externý audítor bude monitorovať ich činnosti.

Údaje tykajúce sa systému vyhľadávania a sledovania sa budú viesť oddelene od ostatných údajov tykajúcich sa spoločností a budú pod kontrolou príslušných orgánov z členských štátov a Komisie, pričom im budú kedykoľvek k dispozícii.