Čo je to exekučný titul a kedy nie je potrebné získať exekučný titul prostredníctvom súdu?

Predmetom tohto príspevku bude zodpovedať niekoľko základných otázok týkajúcich sa exekučného titulu. Na čo exekučný titul slúži? A musí byť vždy exekučný titul vydaný súdnou cestou?

JUDr. Alexandra Podivinská 13. 06. 2018 3 min.

Exekučný titul

Z ustanovenia § 45 ods. 1 zákona č. 233/2001 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“) vyplýva definícia exekučného titulu, ktorá znie nasledovne:

 • „Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.“

Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ povinný, resp. v tomto prípade žalovaný neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, nastupuje nútený výkon rozhodnutia. Možnosť núteného výkonu rozhodnutia umožňuje existencia exekučného titulu. Preto nie je vhodné, pokiaľ žalovaný nereaguje na doručované zásielky, či výzvy exekútora, keď nastane toto „štádium“.

Kedy nie je potrebné rozhodnutie súdu?

Ustanovenie § 45 ods. 2 Exekučného poriadku vymenúva exekučné tituly, ktoré nie sú súdnymi rozhodnutiami:

 • Rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Európskej únie – napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky o udelení pokuty, rozhodnutie  Súdneho dvora Európskej únie,
 • Cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
 • Notárska zápisnica, ktorá obsahuje záväzok a v ktorej je označená povinná a oprávnená osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia a zároveň ak je jej obsahom súhlas povinnej osoby s jej vykonateľnosťou,
 • Vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru schváleného v takomto konaní,
 • Rozhodnutie o dedičstve,
 • Vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • Platobný výmer, výkaz nedoplatkov v daňových veciach vrátane zmieru schváleného v takomto konaní,
 • Vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, poistenia, starobného dôchodkového poistenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • Iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo zmier schválený ztkýmto spôsobom, pokiaľ to pripúšťa zákon,
 • Doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok,
 • Upovedomenie o zastavení exekúcie alebo výzva na úhradu trov exekúcie pri zastavení exekúcie súdnym exekútorom,
 • Exekučný titul podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Už skôr bolo naznačené, že nečinnosť povinnej osoby nie je vhodným prostriedkom, ako reagovať. Nie v každom prípade je potrebné, aby oprávnená osoba iniciovala súdne konanie. V prípadoch vymenovaných pod písm. a) až l) môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie bez súdneho rozhodnutia. Následne, exekučné trovy bude znášať opätovne povinná osoba, čím sa v konečnom dôsledku celková dlžná suma len navýši.

Praktický príklad

Ak si požičiate od známeho 5.000 EUR, spíšete zmluvu o pôžičke formou notárskej zápisnice a táto obsahuje vyššie opísané náležitosti a nevrátite známemu pôžičku v termíne splatnosti, na tomto podklade môže podať návrh na vykonanie exekúcie. V konečnej fáze exekúcie budete znášať nielen zaplatenie pôžičky, ale aj trovy súdneho exekútora.