PrávoPoslaneckým návrhom zákona sa Trestný zákon doplnil o nový trestný čin tzv. kybernetickej šikany. Doplnenie uvedeného trestného činu súvisí najmä s masívnym presunom pracovných a súkromných aktivít obyvateľstva do digitálneho priestoru v čase pandémie nového koronavírusu. Nižšie sa dočítate viac o skutkovej podstate nového trestného činu.V nasledovnom spore medzi prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu a podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti dochádzalo k odberu plynu aj po ukončení vzťahu založeného zmluvou o dodávke zemného plynu nájomníčkou nehnuteľnosti. Kto bol za tento neoprávnený odber podľa rozhodnutia súdu zodpovedný, sa dočítate v dnešnom článku.Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec podpísali 9. júna 2021 Memorandum o vzájomnej spolupráci.Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR spracovalo materiál so zameraním na rozhodovanie súdov pri prechovaní marihuany pre vlastnú potrebu. V článku sa dočítate, akým spôsobom bola vybavená väčšina prípadov, ale aj informácie o priemernom veku páchateľov a regionálnom zaťažení touto formou kriminality.V nasledujúcej trestnej veci posúdil súd prvého stupňa konanie obžalovaného ako trestný čin poškodzovania cudzej veci spáchaný závažnejším spôsobom konania z dôvodu, že bol podľa názoru súdu spáchaný voči všetkým spoluvlastníkom poškodenej nehnuteľnosti. Odvolacím súdom však došlo k rozdielnemu posúdeniu právnej kvalifikácie uvedeného skutku najmä s poukazom na nesprávnu aplikáciu ustanovenia Trestného zákona o priťažujúcej okolnosti.

 Maturity či štátnice so sebou prinášajú mnoho absolventov, ktorým vyvstáva otázka, či hneď po ukončení štúdia majú povinnosť platiť odvody a prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne. V dnešnom článku Vám prinášame prehľad povinností, ktoré majú čerství absolventi a študenti pracujúci počas štúdia.Odvolací súd sa v nasledujúcom prípade zaoberal charakterom konania o zápise zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v súvislosti s potrebou doloženia listín, ktoré sa pri zápisoch podľa zákona o obchodnom registri štandardne vyžadujú. V čom spočíva osobitný charakter tohto konania si môžete prečítať nižšie.Súdny dvor v nedávnom rozsudku skonštatoval, že právo Únie bráni tomu, aby došlo k zamietnutiu žiadosti o medzinárodnú ochranu ako neprípustnej z dôvodu, že dotknutá osoba podala predchádzajúcu žiadosť o azyl v tretej krajine, ktorá túto žiadosť zamietla.Novelou zákona o obchodnom registri sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo odbremeniť podnikateľov od nadbytočnej administratívnej záťaže. V spolupráci s registrovanými súdmi tak rezort spravodlivosti pristúpi k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov do obchodného registra.V dnešnom článku sa pozrieme na jednu zo zákonných náležitostí platne uzatvorenej zmluvy a to správne označenie zmluvných strán. V prípade posudzovanom dovolacím súdom sa súdy nižšieho stupňa otázkou platnosti nájomnej zmluvy vôbec nezaoberali, čo bolo napokon dôvodom na zrušenie oboch ich rozhodnutí. Odôvodnenie dovolacieho súdu si môžete prečítať nižšie. Vláda SR schválila návrh Ministerstva spravodlivosti SR na úpravu Trestného poriadku, ktorým sa zavádzajú zmeny súvisiace s kolúznou väzbou. Bližšie o zmenách, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty trvania väzby a stanovenie vyššieho štandardu náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby, sa dočítate v dnešnom článku.

Strana 1 z 173