Povinnosti späté so sobášom

Zväzok manželský, ktorý sa uzatvára medzi dvomi ľuďmi, je pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život. Spečatiť svoju lásku pred očami svojej rodiny a svojich blízkych je možné formou civilného alebo cirkevného obradu. 

Slovensko.Digital 18. 03. 2020 3 min.

Civilný sobáš sa odohráva na matričnom úrade. Svoje áno si povedia pred starostom, primátorom, alebo povereným poslancom mestského alebo obecného zastupiteľstva. Samozrejme, prítomní musia byť aj dvaja svedkovia. 

Cirkevný sobáš sa uzatvára pred duchovným registrovanej cirkvi. 

V prvom rade je potrebné podať žiadosť o uzavretie manželstva. Žiadosť je možné podať na matričnom úrade, kde má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. V tejto situácií avšak platí, že sa toto podanie môže konať aj na akejkoľvek matrike. Toto platí pre civilný sobáš. V prípade cirkevného sobášu, matrika ďalej poskytne túto žiadosť konkrétnemu cirkevnému orgánu. V dnešnej dobe je už možné v niektorých samosprávach podať žiadosť aj elektronicky. Ak sa však Vaša obec v zozname nenachádza, môžete tak urobiť prostredníctvom všeobecného podania

Pre podanie tejto žiadosti, obaja snúbenci musia predložiť rodný list a občiansky preukaz. V situácií, kedy chcete vstúpiť do stavu manželského a nie je to po prvý krát, je nutné, aby ste predložili úmrtný list, alebo rozsudok o rozvode. Taktiež je potrebné, pri žiadosti poznať aj údaje o rodičoch oboch snúbencov. Konkrétne ide o dátum narodenia, miesto narodenia a rodné priezvisko. 

V dnešnej modernej dobe sa niekedy stáva, že žena si chce manželove priezvisko ponechať bez koncovky “ová”. Takzvane bez prechyľovania. Je o to potrebné požiadať samostatne. V žiadosti bude uvedené meno klasicky, v ženskom tvare. Sobášny list však bude novomanželom vydaný už v tvare bez “ová” pri manželkinom mene. Avšak, ak v budúcnosti, bude mať manželský pár potomka ženského pohlavia, neznamená to automaticky, že aj dieťa bude mať priezvisko bez prechyľovania. Aj o toto treba osobitne požiadať. 

Po krásnej oslave dvoch ľudí, ktorí chceli spečatiť svoju lásku nasleduje krok vyzdvihnúť si sobášny list. Pri civilnom obrade, si ho viete vyzdvihnúť do troch dní na matričnom úrade. V prípade cirkevného obradu sa spracuje zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá sa následne doručí na matriku. Na základe tohto sa sobáš zapíše na matričnom úrade do knihy manželstiev a vystaví sa sobášny list.  

V poslednom kroku, keď obdržíte sobášny list, je nutná aj zmena dokladov. Toto je nevyhnutné, pre jedného z novomanželov, ktorý si zmenil meno. Jedná sa konkrétne o tieto doklady: občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad. Je ale potrebné túto zmenu nahlásiť aj na sociálnej poisťovni a taktiež svojmu zamestnávateľovi. 

V prvom rade je asi najdôležitejší občiansky preukaz. Túto zmenu viete uskutočniť v mieste trvalého bydliska na oddelení Policajného zboru do 30 dní. Poplatok je 4.50€.

O výmenu vodičského preukazu je potrebné požiadať v lehote 5 dní od zmeny občianskeho preukazu, taktiež na mieste trvalého bydliska. Poplatok je 6.50€. 

Pre vystavenie nového pasu je taktiež potrebné požiadať na oddelení dokladov Policajného zboru, samozrejme v mieste trvalého bydliska. Pri tejto žiadosti okrem občianskeho preukazu a sobášneho listu je potrebné predložiť aj starý cestovný doklad. Tu je poplatok rozličný. Do 30 dní 33€, do 10 pracovných dní 66€ a do dvoch pracovných dní 99€. 

Ako bolo spomenuté, zmenu mena je povinné oznámiť aj zamestnávateľovi, ktorý má ďalej povinnosť toto oznámiť Sociálnej poisťovni. Túto zmenu je potrebné podať zamestnávateľovi písomne. 

Nezamestnané osoby, alebo osoby, ktoré pracujú ako živnostníci sú povinní túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni sami. 

V prípade živnostníkov je potrebné nahlásenie zmeny aj na živnostenskom úrade. Tento úkon je potrebný vykonať do 15 dní a správny poplatok sú 3€. 

Viac a podrobnejšie o tejto situácií sa dozviete v tomto návode.

Autor: Eva Ruttkayová