Predsedom Eurojustu bude Slovák

​Novým predsedom Jednotky Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) by sa mal stať slovenský národný člen Ladislav Hamran.

Redakcia 27. 10. 2017 3 min.
Pondelok 23. 10. 2017 ho do funkcie predsedu zvolilo kolégium Eurojustu, voľbu by ešte mala formálne potvrdiť Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Ladislav Hamran v Eurojuste  od roku 2013 zastával funkciu podpredsedu.

Čo je Eurojust? 

Eurojust bol založený Rozhodnutím Rady číslo 2002/187/JHA, v zmysle Rozhodnutia Rady číslo 2009/426/JHA zo 16. decembra 2008.

Eurojust má za úlohu zvýšiť účinnosť vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní pri riešení závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti a rýchle a účinné stíhanie zločincov. Víziou Eurojustu je byť kľúčovým hráčom a odborným centrom na justičnej úrovni v oblasti účinného boja proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti v Európskej únii.

Eurojust bol založený v roku 2002. Jeho úlohou je podpora a posilnenie spolupráce a koordinácie medzi národnými orgánmi v boji proti závažným cezhraničným trestným činom majúcim dosah v rámci Európskej únie.

Každý z 28 členských štátov vysiela na prácu v Eurojuste, ktorý má sídlo v Haagu, svojho zástupcu. Sú to skúsení prokurátori, sudcovia alebo policajní dôstojníci so zodpovedajúcimi kompetenciami.

Vzájomnou spoluprácou sa podieľajú na výkone mandátu Eurojustu týkajúceho sa koordinácie národných orgánov v každej fáze vyšetrovania a trestného stíhania. Takisto riešia praktické problémy vyplývajúce z odlišností jednotlivých právnych systémov členských štátov.

Národných členov v ich práci podporujú zástupcovia, asistenti a vyslaní národní experti. Ak má Eurojust podpísanú dohodu o spolupráci s treťou krajinou, styčný prokurátor tejto krajiny môže pracovať v Eurojuste. V súčasnosti sú do Eurojustu vyslaní styční prokurátori Nórska a USA. Nová legislatíva EÚ takisto umožňuje vyslanie styčného prokurátora Eurojustu do tretích krajín.

Eurojust je tiež sídlom sekretariátov Európskej justičnej siete, Siete kontaktných bodov pre genocídu, trestné činy proti ľudskosti a vojnové zločiny a Siete spoločných vyšetrovacích tímov.

Eurojust je podporovaný približne 260 zamestnancami, ktorí zabezpečujú rýchle odpovede na žiadosti o právnu pomoc zo strany národných orgánov a ostatných orgánov EÚ.

Eurojust sa zaoberá približne 2000 prípadmi ročne. Takisto organizuje asi 200 koordinačných stretnutí ročne. Na nich sa zúčastňujú národné orgány členských štátov činné v trestnom konaní a ak je to potrebné aj tretích štátov. Na týchto stretnutiach sa riešia otázky spojené s prácou na konkrétnych prípadoch a vypracovávajú sa operatívne plány, akými sú simultánne zatýkanie a prehľadávanie. 

Práca Eurojustu je založená na úzkej spolupráci s jeho partnermi. Týmito partnermi sú ako národné orgány a orgány EÚ, akými sú Európska justičná sieť, Europol, OLAF (v prípadoch trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Európskej únie), Frontex, Sitcen, CEPOL a Európska justičná vzdelávacia sieť, tak aj iné subjekty príslušné na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv. 

Zdroj: www.eurojust.europa.eu