Rozhodcovské konanie zažíva renesanciu aj vďaka technológii Blockchain - Pavol Travnik

Rozhodcovské konanie, alebo arbitráž, patrí od dávnych čias k najefektívnejším metódam riešenia sporov. Napríklad už v stredoveku sa pomocou lokálnych arbitrážnych tribunálov riešili spory medzi obchodníkmi. Tieto tribunáli uplatňovali pravidlá, ktoré vycházadali zo zvyklostí konkrétneho odvetvia nazývané lex mercatoria (voľný preklad: obchodné právo). Hmotné právo sa od čias stredoveku značne zmenilo, jeho výkon však naďalej ostáva dosť archaický. Písomná komunikácia pomocou pošty, dlhé lehoty na odpoveď ako aj rigidné pravidlá inštitúcií, ktoré facilitujú arbitráž v súčasnosti sú v 21. storočí prežitok, ktorý brzdí obchod a narúša poslanie, ktoré tribunáli pôvodne mali. Je čas aby sa rýchlosť, efektivita a flexibilita vrátili na mapu riešenie obchodných sporov.

Redakcia 03. 12. 2018 3 min.

Na nový spôsob využitia technológie Blockchain v práve prišli traja právnici Matej Turjaník, Pavol Trávnik a Lukáš Steiniger, ktorí uľahčujú prístup k rozhodcovskému konaniu nielen pre obchodné spoločnosti, ale aj bežných ľudí. Kľúčovým prvkom projektu je použitie modernej technológie Blockchain na zabezpečenie jednak transparentnosti výberu rozhodcov, jednak rýchlosti doručovania dokumentov medzi stranami. Vďaka jej použitiu je náhodný výber rozhodcov nielen verejne preskúmateľný, ale aj skutočne náhodný. Ďalším dôležitým prvkom je použitie takzvaného Schelling point z teórie hier, ktorý zabezpečí vyššiu objektivitu rozhodnutí. Každý prípad bude teda posudzovaný nezávisle viacerými arbitrami, ktorý sa na výsledku musia nezávisle zhodnúť. Rozhodnutia budú teda vďaka väčšej miere kontroly výberu rozhodcov objektívnejšie a teda spravodlivejšie.

Od projektu sa očakáva výrazné skrátenie doby rozhodnutí v civilných sporoch, odľahčenie štátnej justície, menšia formálnosť, vysokú flexibilita a v neposlednom rade aj nižšie náklady.

"Spory na súdoch trvajú neúmerne dlho. Rozhodcovské súdy som zároveň nepovažoval za objektíve a preto som chcel vytvoriť projekt, ktorý zvýši dôveru medzi stranami a umožní im lacno a rýchlo riešiť vzniknuté civilné spory. Dôveru v skutočne nezávislý a nestranný výber rozhodcu sa nám podarilo vyriešiť práve vďaka Blockchainu. Na projekte sme strávili mnoho času a som šťastný, že sa nám to nakoniec podarilo.", komentoval právnik a IT developer Pavol Trávnik.

Použitie nového systému by sa dalo aplikovať aj v spotrebiteľských sporoch, pri ktorých môže systém prideľovať náhodne rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedených v zozname Ministerstvom spravodlivosti. Žiadna zo zmluvných strán sa tak nemusí zúčastňovať výberu rozhodcu, čo by malo priniesť vyššiu mieru nestrannosti pri ich finálnom rozhodovaní.

Po elektronickom podpise rozhodcovskej doložky môže ktorákoľvek zmluvná strana zahájiť rozhodcovské konanie, pričom výsledkom je nález, ktorý je právne vymožiteľný v exekučnom konaní. Celá komunikácia medzi stranami a rozhodcami prebieha elektronicky, čím sa výrazne skráti doba rozhodcovského konania na minimum.

Prezentácia open source projektu prebehne v priestoroch Paralelná Polis na  ulici Kominárska 3/C v Bratislave dňa 11. decembra 2018 o 18:30.

 

Facebook event - https://www.facebook.com/events/255280702004741/

Oficiálna stránka - https://paralelnapolis.sk/event/moderne-alternativy-statneho-sudneho-systemu/