Zviera už nebude vec. Aké zmeny nás čakajú?

Mnohí ľudia vnímajú zviera ako živú bytosť, ktorá má svoje pocity a potreby. Súčasná slovenská  legislatíva však považuje zviera za vec, ktorá nemá skoro žiadnu právnu ochranu.

Zviera už nebude vec. Aké zmeny nás čakajú?
Od 1. septembra 2018 preto  nadobudne platnosť nový zákon,  podľa ktorého už zviera nebude vnímané ako vec, ale ako cítiaci tvor. Prijatím tohto zákona sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie krajiny vo vzťahu k prístupu k zvieratám.  Čo sa tým zmení pre chovateľov zvierat a aj ich majiteľov? Aké povinnosti ich čakajú? Túto problematiku si objasníme v nasledujúcom článku.
Registrácia psov

Ide  o novelu zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Zákon má zabrániť v činnosti ilegálnych chovateľov psov, tzv. množiteľov. Zvieratá  sú u množiteľov držané v zlých podmienkach –nie je im poskytnutá veterinárna kontrola, žijú v klietkach bez možnosti pohybu . V súčasnosti je množenie psov na Slovensku veľmi rozšírené, pretože kontrola ilegálnych chovov je nemožná. Podľa nového zákona budú musieť byť všetky chovy registrované v príslušnej regionálnej veterinárnej správe, ktorá bude mať právo chovy kontrolovať. 

V prípade predaja psa, bude musieť majiteľ dať začipovať psa najneskôr 12. týždňov od jeho narodenia. Ak bude zviera predané alebo darované inej osobe, bude musieť byť začipované ešte pred zmenou vlastníka. Čipovanie vykoná veterinárny lekár, ktorého povinnosťou bude zviera zaevidovať do 24 hodín v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Chovné suky budú musieť byť začipované ešte pred pripustením a pri registrácií narodených šteniat bude musieť chovateľ uviesť číslo čipu matky. V prípade neplánovanej gravidity bude musieť byť suka bezodkladne začipovaná. Veterinárny lekár  nadobudne právo žiadať od majiteľa doklad totožnosti.  Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované do 31.augusta 2019. Zmenu majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť do 21 dní veterinárnemu lekárovi. Takisto aj úhyn psa bude nutné nahlásiť veterinárnemu lekárovi do 21 dní. Fyzickým osobám, ktoré nedajú zaregistrovať svoje zvieratá hrozí pokuta do 800 eur. Právnickým osobám hrozí pokuta do 3500 eur.

Týranie psov

Zákon sa venuje aj problematike týrania psov. Bude posilnená funkcia veterinárneho inšpektora, ktorý bude mať právomoc vstúpiť na pozemok aj bez súdneho rozhodnutia a prítomnosti polície. Za týranie sa bude považovať aj otrávenie psa a vinník bude trestnoprávne zodpovedný. Týraním bude aj to ak zviera nezomrie hneď, ale kvôli silnej bolesti, ktorej následkom bude nevyhnutná eutanázia. 

Dôležitým je najmä ustanovenie § 22 tohto zákona, ktorý hovorí o ochrane zvierat zo strany vlastníka alebo držiteľa zvieraťa. Zákon v odseku 1 hovorí najmä nasledovné: „Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek...“ taxatívne ustanovených v zákone. Súčasne sa tu osobitne upravuje týranie zvierat a spôsoby konania, ktoré sú za týranie považované.

Menia sa aj podmienky pre reklamné agentúry, filmárov a divadelníkov

Zviera ďalej nebude možné použiť ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat, alebo v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Zákon však upravuje aj podmienky, kedy je možné zviera beztrestne zabiť. Ide najmä o prípady nutnej obrany a krajnej núdze, jatočné usmrtenia a pod.

Cirkusy

Zákon sa zaoberá aj cirkusmi. Prevádzkovatelia cirkusov budú musieť byť registrovaní v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a rušiť rozhodnutia o schválení pre cirkusy. Bude vytvorený zoznam divo žijúcich zvierat, ktoré nebudú môcť byť použité na verejné vystupovanie v cirkuse pozostávajúce z naučených cvikov, ktoré sú pre dané zvieratá neprirodzené. Týmto sa do národného právneho poriadku transponuje smernica EÚ upravujúca využívanie zvierat v cirkusoch (Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.“)

Prelom do Občianskeho zákonníka

Novela zákona zasahuje aj normatívne znenie Občianskeho zákonníka.

Konkrétne do ustanovenia §118 ods 1 OZ pripája slová „živé zvieratá“: „Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.“ Dochádza tak k odlíšeniu zvierat od vecí a vytvára sa tak nový právny štatút zvierat, ktorý sa v určitom ohľade približuje podstate právnej subjektivity podobne ako u ľudí. Touto cestou však upozorňujeme na skutočnosť, že Občiansky zákonník používa pojem „živé“ zvieratá. Teda mŕtve alebo vypreparované zvieratá majú teda naďalej povahu veci.

Novela zákona prináša aj úplne nové ustanovenie. Ide o § 119, ktorý sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

§ 119

(1) Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné.

(2) Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

„(3) Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“.