Ako odôvodnili väzbu aktivistov Greenpeace?

Aktivisti Greenpeace boli zadržaní a uvedení do väzby z dôvodu možného spáchania tohto trestného činu- Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Ide tu o trest vo výške 1-5 rokov väzenia.

Redakcia 04. 12. 2018 6 min.

Trestný zákon to definuje takto:

§ 286

(1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku

 1. verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,
 2. ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
 3. energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
 4. verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,
 5. podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
 6. obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom, g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo
 7. podobného všeobecne prospešného zariadenia,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo
 2. za krízovej situácie.

Takže prvú vec, ktorú je potrebné si uvedomiť je odsek 1 a odsek 2. Odsek je 1 má menšiu výmeru trestu- max. 5 rokov väzenia. Ide o základnú skutkovú podstatu tohto trestného činu, ktorá ho v zásade aj definuje.

Ak sa pýtate, prečo má odsek 2 vyššiu trestnú sadzbu, je tomu tak preto, lebo ide o  tzv. kvalifikovanú skutkovú podstatu. To znamená, že ide o ten istý trestný čin, avšak spáchaný závažnejším spôsobom konania. Preto sa ustanovuje vyššia sankcia.

Prejdime ale k definícii tohto trestného činu. V úvodnej vete tzv. hypotéze tohto ustanovenia je uvedené "úmyselné" spáchanie tohto trestné činu. To znamená, že aby ste sa dopustili jeho spáchania, musíte úmyselne dosiahnuť jeho následky alebo sa o následky trestného činu aspoň bezprostredne pokúsiť.

Body a) až g) sa nazývajú tzv. dispozícia právnej normy. Teda konkretizovanie následku, ktorý hrozí pri naplnení hypotézy. Inými slovami ide o poruchový následok konania, ktoré ste spôsobili úmyselne.

Čo je ale podstatné pri tomto trestnom čine, je skutočnosť že je otázne, či banská veža je skutočne verejnoprospešným zariadením. Generálny prokurátor Jaroslav Čižnár vyjadril pochybnosť o správnosti kvalifikácie tohto skutku.

Čo je to úmysel?

Je to prípad, kedy chcete porušiť alebo ohroziť záujem chránený trestným zákonom, teda ak chcete spáchať trestný čin a spôsobiť jeho následky.

Úmyslom je aj to ak viete, že svojím konaním môžete také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť a ste s tým uzrozumený.

Takže v heslách-

 • chcel spôsobiť trestný čin
 • alebo to nechcel, ale vedel o tom, že trestný čin spôsobí a s následkami bol uzrozumený.

Naproti tomu nedbanlivosť je toto:

Ak páchateľ vedel, že môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený trestným zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí.

Nedbanlivosťou je aj to, ak páchateľ nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

Takže opäť v heslách-

 • vedel o nepriaznivých následkoch, ale sa spoliehal, že k nepriaznivým následkom nedôjde (napr. necháte dieťa v aute, ak viete že je vonku 35°C, odídete na 10 minút do banky a pritom sa spoliehate, že za tento "krátky čas" sa dieťaťu nič nestane)
 • nevedel o nepriaznivých následkoch, ale nemôže sa vyhovárať, lebo o následkoch mal vedieť alebo mohol vedieť.

Spravili to aktivisti úmyselne?

Z ôdvôvodnenia uznesenia o vzatí aktivistov do väzby vyberáme.

Prokurátorka k žiadosti o vzatie do väzby uviedla:

"Jednoznačne možno konštatovať, že úlohou baní je zabezpečovať zdroj na výrobu elektrickej energie pre spoločnosť ako takú.

Tento cieľ  je naplňovaný prostredníctvom bane ako takej, ktorá slúži na prospech celej spoločnosti a je teda verejnoprospešným zariadením. Nemožno pochybovať o tom, či sú bane a s nimi súvisiace zariadenia a mechanizmy verejnoprospešnými zariadeniami alebo nie.

Obvinení si boli vedomí, že z uhlia sa vyrába elektrická energia. Z ich negatívneho postoja vyplýva, že sú oboznámení s problematikou ťažby uhlia.

Obvinení sa dlhodobo zaujímajú o problematiku uhoľných baní a preto je absurdné, že nevedeli, že veža je všeobecne prospešné zariadenie.

Nakoľko išlo o organizovanú akciu, o ktorej účastníci mali podrobné vedomosti, preto ich vyvinenie, že nemali vedomosť o tom, že by mohli ohroziť prevádzku, je účelové."

Dôvody väzby boli tieto:

 • vopred pripravená akcia
 • neuposlúchnutie výzvy zamestnancov a policajného vyjednávača na opustenie veže
 • riziko znovuobsadenia veže, nakoľko Greenpeace sa intenzívne venuje problematike ťažby uhlia na Hornej Nitre
 • zadržaní sú zahraničnými občanmi (možnosť vyhýbania sa trestnému stíhaniu)
 • aktivisti Greenpeace pôsobia na viacerých protestných akciách v zahraničí, čo spôsobuje, že sa nezdržiavajú na adrese pobytu a tak je sťažený výkon vyšetrovania trestného činu.

Údajne tu boli zákazové značky a zamestnanca, ktorý ich zastavil presviedčali o tom, že majú povolenie na vstup na vežu.

Vo výpovedi svedkov, ktorí sú zamestnancami bane sa uvádza, že aktivisti pri výstupe stretli zamestnanca a presviedčali ho, že majú povolenie na vstup.

Svedok vyzýval aktivistov aby opustili vežu z dôvodu, že v podzemí sa nachádza 342 ľudí, ktorí sú ohrození z dôvodu odstavenia prevádzky a stúpajúceho požiarneho nebezpečenstva v podzemí.

Hrozilo riziko padajúcich predmetov z veže.

Životy 342 baníkov boli údajne ohrozené

Bezprostredné odstavenie veže, nezaistenie priestoru, znamená  bezprostredné ohrozenie závalu nadložných hornín a zamedzenie vetrenia, ktoré znamená priechodnosť vetracích banských diel, čo môže spôsobiť jednak vznik požiaru samovznietením uhlia a zaplynovanie banských diel.

Toto sa týka len samotného trestného činu, nie však väzby.

Presne tak. Horeuvedené predstavuje súhrn definičných znakov trestného činu a spôsobu jeho spáchania. Inak povedané, toto bude pravdepodobne "meritum" veci, za ktoré budú aktivisti súdení.

Ale týka sa to len preukazovania toho, či trestný čin spáchali a tzv. trestnosti páchateľov, teda konečného rozsudku, ktorý bude za ich skutok vynesený.

Kto sú obvinení?

 • Obvinená č.1 zamestnaná, neuviedla kde
 • Obvinená č.2 nezamestnaná, neštuduje
 • Obvinená č.3 študuje
 • Obvinená č.4 zamestnaná v org. Pre prácu s mladými ľuďmi
 • Obvinená č.5 akademická pracovníčka na univerzite v Kolíne
 • Obvinená č.6 neuvedené
 • Obvinený č.7 neuvedené
 • Obvinený č.8 živnostník
 • Obvinený č.9 živnostník, remeselník, klampiar
 • Obvinený č.10 pracuje na dohodu
 • Obvinený č.11 neuvedené
 • Obvinený č.12 neuvedené

Dvaja z obvinených už oľutovali svoje konanie, pričom jeden z nich uviedol, že nevedel o následkoch, ktoré môže protest spôsobiť a po týchto skúsenostiach sa už protestov nezúčastní.

Ako rozhodol sudca?

Sudca pre prípravné konanie zdôrazňuje, že ani jeden z obvinených nebol odborník na činnosť a prevádzku veže a ťažby uhlia, čo vyplýva aj z výpovede niektorých obvinených, ktorí na otázku: "na čo slúži uhlie a prevádzka veže?" Neodpovedali.

"Za nebezpečné je preto potrebné považovať, že ako ochrancovia životného prostredia sa bez rozmyslu púšťajú do takej prezentácie ochrany životného prostredia, pričom nevedia odhadnúť primeranosti prostriedkov takýchto aktivít, následkov, ktoré svojimi aktivitami aj vyvolávajú.

Nezisťovali ani následky vstupu na vežu. Z odpovedí aktivistov vyplynulo, že stupňujú aktivity, čo vedie k riziku v pokračovaní tejto činnosti. Mali takisto možnoť zvoliť miernejšie formy protestu."

Je väzba opodstatnená?

Táto otázka je témou dňa, ktorú nedokážeme spoľahlivo zodpovedať. A to aj napriek rôznym vyjadreniam prokuratúry a názoroch právnikov.

Všetci obvinení dostali rovnaký druh väzby- tzv. preventívnu väzbu. Preventívna väzba znamená, že je obvinený zadržaný, lebo existuje riziko, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.

Väzba nie je trest

Je to iba nástroj ako zabrániť obvinenému v páchaní protiprávnej alebo neželanej činnosti.

Táto väzba by v prípade aktivistov bola opodstatnená napríklad vtedy, ak by polícia mala operatívne informácie o tom, že išlo len o "prvý pokus" a ďalší pokus o vniknutie na vežu uskutočnia neskôr alebo tak vykonajú opäť v inej bani a pod. Dôvodom by bola aj spoľahlivá vedomosť o tom, že plánujú spáchať iný skutok, ktorý by mohol byť trestným činom a podobne.

Mali policajti alebo prokurátorka také informácie? Jediné čo tomu v uznesení o vzatí do väzby nasvedčuje, je krátka informácia o tom, že Greenpeace sa zaujíma o ťažbu uhlia na Hornej Nitre, čo podľa odôvodnenia tohto uznesenia predstavuje riziko, že aktivisti vykonajú podobnú akciu opäť.

Posúdenie opodstatnenosti necháme na čitateľa.