Iniciatíva Európskej Komisie k uplatňovaniu smernice o mediácii

Prečítajte si nové informácie o verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočňuje z iniciatívy Európskej Komisie.

JUDr. Alexandra Podivinská 06. 10. 2015 2 min.

Európska komisia iniciovala otvorenie verejnej konzultácie za účelom zistenia uplatňovania smernice o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Uvedená smernica sa však týka len cezhraničných sporov. Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti je zverejnený odkaz na online dotazník, ktorého účelom je získať názory laickej i odbornej verejnosti, pričom výsledkom bude správa o uplatňovaní tejto smernice.

Ciele smernice

Podľa článku 1 ods. 1 smernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach je uľahčiť prístup k alternatívnemu riešeniu sporov a podporovať riešenie sporov v priateľskom duchu prostredníctvom nabádania na používanie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním. Následne v ods. 2 je vymedzené jej uplatnenie, teda uplatňuje sa iba v cezhraničných sporoch v občianskych a obchodných veciach.

Druhá časť vety obsahuje negatívne vymedzenie, podľa ktorého sa smernica nevzťahuje na tie práva a povinnosti, s ktorými strany nemôžu na základe rozhodného práva nakladať, pôjde spravidla najmä o daňové veci, colné, správne veci a zodpovednosť štátu za konania a opomenutia pri výkone štátnej moci. Snahou smernice je prostredníctvom kódexov správania, odbornej prípravy mediátorov ale aj iných noriem kvality, zabezpečiť uľahčenie využitia mediácie, vykonateľnosti dohôd a zachovania dôvernosti informácií. Okrem uvedeného má zabezpečiť informovanosť verejnosti o možnostiach kontaktovať mediátorov, ale aj uplynutia premlčacej doby počas procesu mediácie.

Dôvody konania verejnej konzultácie

Článok 11 smernice stanovuje Komisii povinnosť predložiť Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní smernice, má na to lehotu do 21. mája 2016. Správa posudzuje vývoj mediácie v rámci celej EÚ a jej vplyv na členské štáty. V prípade potreby budú predložené návrhy na jej úpravu, pričom tieto má Komisia možnosť čerpať cez konzultáciu s verejnosťou, ako súčasť prípravy tejto správy. Dotazník je adresovaný najširšiemu verejnému publiku, nakoľko pre Európsku komisiu je dôležité, aby získala názory a príspevky od všetkých zainteresovaných jednotlivcov, mediátorov, právnikov, akademikov, organizácií, súdov, vnútroštátnych orgánov a členských štátov.

Komisia pre uvedené vyzýva širokú verejnosť pre vypĺňanie tohto online dotazníka, ktorý je dostupný TU.