K nevymenovaniu sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky

Aké mal prezident Slovenskej republiky námietky k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky? Ak chcete vedieť viac, prečítajte si nasledujúci príspevok.

JUDr. Alexandra Podivinská 21. 05. 2015 3 min.

Minulý týždeň Ústavný súd Slovenskej republiky finálne odoslal prezidentovi Slovenskej republiky, ako účastníkovi konania nález týkajúci sa veci nevymenovania troch kandidátov do funkcie ústavného sudcu.

List predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky adresovaný prezidentovi Slovenskej republiky

Dôvodom vyhotovenia tohto listu zo strany predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predsedníčka ÚS SR“) bola skutočnosť, že začiatkom tohto mesiaca jej bol doručený list prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident SR“), z ktorého bola zrejmá jeho nespokojnosť s postupom Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) po vyhlásení rozhodnutia vo veci vedenej pod sp.zn. III. ÚS 571/2014 o sťažnostiach, ktorými bolo namietané porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a právo na vstup do verejných služieb svojej kraijny.[1] Ďalej uviedla, že ustanovenie § 31 a zákona o Ústavnom súde SR hovorí, že ak zákon neustanovuje inak a nevylučuje to povaha veci, na konanie pred ústavným súdom SR sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, v tomto prípade ustanovenie § 158 ods. 5, podľa ktorého je lehota na vyhotovenie a odoslanie rozsudku 30 dní od jeho vyhlásenia.  Spomenuté ustanovenie ale zároveň umožňuje túto lehotu primerane predĺžiť a to zo závažných dôvodov. Týmto spôsobom právna úprava kalkuluje s výskytom zložitejších a náročnejších vecí v praxi, ktoré si budú vyžadovať dlhší časový priestor pre písomné vyhotovenie rozhodnutia. Okrem uvedeného v liste uviedla, že lehota vyplývajúca z tohto ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa vzťahuje v prvom rade na rozhodnutia všeobecných súdov, ktoré nedosahujú rozsah oddôvodnenia rozhodnutí ústavného súdu. Predmetný nález Ústavného súdu SR má približnie 80 strán, bez odlišného stanoviska sudcu. Pre tieto dôvody Ústavný súd prekročil limit stanovený Občianskym súdnym poriadkom o 12 dní.

Predsedníčka ÚS SR neopomenula uviesť aj súčasný stav zloženia sudcov Ústavného súdu SR, ktorý je od 14. júla 2014 znížený o dvoch sudcov, t.j. v počte 11. napriek tejto skutočnosti je priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom 8,15 mesiaca. Vo vytýkanej právnej veci v konečnom dôsledku rozhodol v kratšej lehote.

V závere listu napokon konštatovala, že prezident Slovenskej republiky si na základe tohto vysvetlenia utvoril reálnejší obraz o práci Ústavného súdu SR ako celku. List rezidenta bol predsedníčke ÚS SR doručený dňa 4. mája 2015 a dňa 13. mája 2015 mu bolo zaslané písomné vyhotovenie nálezu Ústavného súdu SR.

Poznámky pod čiarou:

[1] Z listu predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky, dostupnom:

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/vyhlasenia_data/prezident.pdf (online).(21.5.2015)

  • Súvisiace právne predpisy