Dočasná ochrana podnikateľov

Podnikatelia sa dočkajú ďalšej pomoci od štátu. V pondelok vláda schválila návrh nových opatrení – tzv. dočasnú ochranu podnikateľov. Na jednej strane stojí pomoc pre podnikateľov, na druhej výkričník pre všetkých zmluvných partnerov. Či už budete podnikateľom, ktorý o pomoc požiada, alebo veriteľom, ktorého sa nové dočasné pravidlá dotknú tiež, tieto informácie potrebujete poznať.

STEINIGER | law firm 17. 04. 2020 7 min.

Komu bude ochrana poskytnutá

Dočasná pomoc nie je zameraná na všetky osoby – nové usmernenie vymedzuje okruh osôb, ktorým bude pomoc poskytnutá, ako podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nového koronavírusu COVID-19. Môžu to byť teda jednak obchodné spoločnosti, avšak aj fyzické osoby – podnikatelia.

Keďže sa dočasná ochrana sústreďuje na tých podnikateľov, ktorým mimoriadna situácia narušila chod prevádzky či celého podnikania, nebudú  môcť o ňu požiadať podnikatelia, ktorí s podnikaním začali práve počas tohto stavu. Ak ste teda vy alebo váš obchodný partner začali podnikať až po 12. marci 2020, pravidlá dočasnej ochrany sa na vás nebudú vzťahovať.

Zároveň musí byť pre poskytnutie pomoci splnená ďalšia podmienka – pred 12. marcom 2020 ste nemohli byť ako podnikateľský subjekt v úpadku. V úpadku je taká osoba, ktorá je platobne neschopná alebo predlžená. Bližšie vysvetlenie týchto pojmov nájdete napríklad v predchádzajúcich článku.

Aj ak spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky, stále je možnosť, že sa na vás dočasná ochrana vzťahovať nebude, a to pokiaľ ste jedným z taxatívne vymenovaných druhov podnikateľov.

Z balíka dočasnej pomoci podnikateľom sú totiž vylúčení podnikatelia, ktorými je banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

Ako dočasná ochrana vyzerá

Azda najpodstatnejšou informáciou je samotná podstata dočasnej ochrany a teda, ako bude v praxi fungovať. Prijaté opatrenia zaujímajú jednak osoby, ktoré o dočasnú ochranu budú chcieť požiadať, ako aj osoby, ktoré sú v postavení veriteľov v zmluvných vzťahoch s podnikateľmi užívajúcimi dočasnú ochranu. Toto je zoznam úľav, ktoré budú podnikateľom v dočasnej ochrane poskytnuté:

 1. Do konkurzu sa len tak nedostanete: ak ste podnikateľom v dočasnej ochrane, ktorý je dlžníkom, nemôže váš veriteľ podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak také podanie už urobil v čase od 12. marca 2020, nebude sa na toto podanie prihliadať.
 1. Ak užívate dočasnú ochranu a zistíte, že ste v úpadku, nevzťahuje sa na vás povinnosť podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak máte obchodnú spoločnosť, ktorej ste konateľom, zrušuje sa aj vaša povinnosť podať návrh, ako povinnosť štatutárneho orgánu. O tom, kedy, aj kto má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, sa dočítate napríklad v nasledovnom článku.
 1. Voči podnikateľom užívajúcim dočasnú ochranu bude prerušené exekučné konanie začaté po 12. marci 2020, ak sa v tomto konaní majú uspokojiť nároky veriteľov vyplývajúce z podnikateľskej činnosti podnikateľa. Ak vám teda pri výkone vašej podnikateľskej činnosti vznikli dlhy, ich uspokojenie formou exekúcie neprebehne.
 1. Dočasná ochrana ochráni aj majetok podnikateľa, keďže bude výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku zakázaný. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.
 1. Započítanie pohľadávok sa po novom upravuje tiež. Ak vám ako podnikateľovi v dočasnej ochrane vznikla v tomto čase pohľadávka, nebude voči nej možné započítať pohľadávku vášho veriteľa (teda váš dlh), ktorá vznikla pred udelením dočasnej ochrany, ak patrí alebo patrila osobe vám spriaznenej.
 1. Ak ste ako podnikateľ požívajúci dočasnú ochranu v omeškaní so svojím plnením, ktoré vám vyplýva zo zmluvy, nemôže toto predstavovať dôvod pre výpoveď zo zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy druhou zmluvnou stranou. Na toto opatrenie si musia dať pozor aj osoby, ktoré túto ochranu nepožívajú, ani to neplánujú. V obchodnom vestníku sledujte, či sa vaši obchodný či zmluvný partneri neobjavili v zozname osôb, ktorým bola poskytnutá dočasná ochrana. Ak áno, znamená to, že ak vám už pred jej poskytnutím prestal podnikateľ poskytovať jeho povinné zmluvné plnenie, vy s ním nemáte nárok rozviazať zmluvu.
 1. Veritelia nezúfajte! Počas doby dočasnej ochrany vašich dlžníkov vám lehoty na uplatnenie vašich práv neplynú. Ak by teda dočasná ochrana trvala od 12. marca 2020, ku ktorému vám zostával týždeň do premlčania vášho práva, premlčalo by sa až o týždeň po skončení dočasnej ochrany vášho dlžníka. Ak by teda ochrana skončila 1. októbra 2020, vaše právo by bolo premlčané až uplynutím 8. októbra 2020.
 1. Aj ak je podnikateľ pod dočasnou ochranou má povinnosť vynaložiť snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. Znamená to, že je zároveň povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že rozdelí zisk alebo iné vlastné zdroje a zdrží sa nakladania s majetkom podniku, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v majetku, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Ak by ste sa stali podnikateľom pod dočasnou ochranou, musíte od takého konania upustiť už odo dňa podania žiadosti!
 1. Aj napriek uprednostňovaním veriteľov pred vlastnými záujmami, je podnikateľ pod dočasnou ochranou stále povinný prednostne uhrádzať záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany. Prednosť budú mať pred skôr splatnými záväzkami. Napríklad ak musíte platiť nájom za priestory, v ktorých máte svoju prevádzku, ale zároveň máte splatný dlh voči vášmu veriteľovi, ste povinný prednostne uhradiť nájom.

 2. Počas dočasnej ochrany je podporené aj financovanie podnikateľa, ktorého postihla korona kríza. Ak mu bude poskytnutý úver alebo iné financie, určené na zachovanie chodu prevádzky či podniku (napríklad obchodnej spoločnosti poskytne pôžičku jej štatutárny orgán), nebude podliehať pravidlám, podľa ktorých sa takýto záväzok uhrádza ako podriadený.

Ako o ochranu požiadať

Ak chcete využívať vyššie vymedzené benefity ochrany, musíte o nich aktívne prejaviť záujem. Urobiť tak musíte formou žiadosti, ktorá bude mať predpísanú formu a zverejnená má byť na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Tento formulár žiadosti zatiaľ dostupný nie je, avšak po jeho zverejnení pre vás článok doplníme aj o odkaz pod ktorým ho nájdete.

Žiadosť následne doručíte príslušnému súdu. Ak ste právnická osoba, musíte tak urobiť elektronicky, pričom žiadosť musí byť autorizovaná elektronickým podpisom vás alebo vášho zástupcu. Naopak ak ste fyzická osoba, stačí ak žiadosť doručíte poštou alebo osobne a svoj podpis nemusíte úradne osvedčiť. Aby sa však zvýšila legitimita tohto podania, k žiadosti musíte doplniť aj kópiu platného dokladu totožnosti. Žiadosť za vás môže podať aj váš zástupca. V takom prípade nesmiete zabudnúť priložiť aj splnomocnenie, na ktorom bude váš podpis úradne overený.

Na základe tejto žiadosti vám súd vydá potvrdenie o dočasnej ochrane, ktoré zverejní aj v obchodnom vestníku.

Ak by vaša žiadosť obsahovala chyby alebo by ste nespĺňali podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany, súd vás o tom upovedomí doručením oznámenia o odmietnutí žiadosti. Máte tak istotu, že nevedomky nebudete čakať na ochranu, na ktorú podľa súdu nemáte nárok.

Kde požiadať o ochranu

Žiadosť o dočasnú ochranu sa podáva na súd, príslušný podľa vášho sídla, ak ste obchodná spoločnosť, alebo miesta podnikania, ak ste fyzická osoba – podnikateľ. Táto informácia je dôležitá najmä z dôvodu, že ak podáte žiadosť o dočasnú ochranu na súd, ktorý nie je príslušný práve pre vás, nebude sa na takú žiadosť prihliadať, preto musíte byť pri určení príslušnosti obozretný.  

Zistite najskôr podľa adresy vášho sídla alebo miesta podnikania, ktorý krajský súd je pre vás príslušný. To môžete zistiť napríklad na stránke ministerstva spravodlivosti pod týmto odkazom.

Potom podľa tabuľky nižšie zistite, ktorý súd je pre vás príslušný na poskytnutie dočasnej ochrany:

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Dočasná ochrana podnikateľom skončí najneskôr 1. októbra 2020, alebo ku koncu roka 2020, ak tak rozhodne Vláda SR. Ochrana môže skončiť však aj pred týmto termínom, napríklad ak o to sami podnikatelia požiadajú alebo ak tak rozhodne súd na vlastný, či iný kvalifikovaný podnet.