Marián Kotleba – súdny proces o extrémizme

V dnešnom článku vám priblížime práve prebiehajúci proces s poslancom Národnej rady SR, Mariánom Kotlebom. Aké sú argumenty obžaloby a aké poslanca Kotlebu? A v kontexte akých udalostí by mala byť suma šekov 1488 EUR v tomto prípade posudzovaná?

Alexandra Szakalová 17. 06. 2020 10 min.

V zmysle § 422 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, o konanie napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu špecifikovaného v rámci odseku 1 ako Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd sa tohto dopustí ten kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť; a potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Pričom podľa odseku 2 sa ďalej uvádza, že rovnako sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

Práve pre vyššie zákonom ustanovené konanie prečinu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dňa 28. 10. 2019 podal obžalobu na osobu Mariána Kotlebu, aktuálne súčasne aj poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu pravicovej politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Skutkovým základom pre naplnenie uvedeného mala byť pritom podľa stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry skutočnosť, že: „v marci 2017 v Obchodnej akadémii odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1488 eur. Pričom číslo 14 88 je známe a používané v symbolike extrémistov a je spojením čísel 14 (14 slov Davida Lane-a, pravicového teroristu) a 88 (8. písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu „Heil Hitler!“). Čím verejne a na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním hesiel, prejavoval sympatie k rasistickej a (neo)nacistickej ideológii.“

Právna úprava Trestného zákona súčasne v pojmovej rovine vo svojej V. hlave napokon ešte ďalej obsahuje aj vymedzenie samotného Výkladu pojmov, ktoré medzi sebou okrem iného tiež uvádza, že: extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu. Ide tak o potrebu kumulácie oboch podmienok súčasne, kde spolčenie predstavuje konsenzus troch alebo viacerých osôb so zámerom spáchania (v tomto prípade) jedného alebo viacerých trestných činov extrémizmu. Na dôvažok k danému je potrebné tiež poznamenať, že prejav samotnej vôle akejkoľvek účasti na takomto spolčení môže byť tak výslovný, ako i konkludentný. Dokonca sa v súvislostiach s páchaním trestného činu extrémizmu ani vo výsledku nevyžaduje prijímanie do extrémistickej skupiny, či ani predpoklad, aby si jej priami prívrženci boli vedomí toho, že vytvárajú extrémistickú skupinu; spolčujúcimi osobami pri tomto type skupiny osôb nemusia byť iba samotní páchatelia, resp. spolupáchatelia konkrétneho trestného činu extrémizmu, ale môže ísť aj len o účastníctvo na trestnom čine. Je teda postačujúce, aby išlo o trestný čin spáchaný extrémistickou skupinou, skutočnosť, ak tento spácha jeden páchateľ, pokiaľ sa na ňom súčasne podieľajú ako účastníci minimálne ešte dve ďalšie osoby. Doplňujúc o Trestný zákon zároveň v ustanovení § 140a vo svojej všeobecnej časti medzi osobitnými kvalifikačnými pojmami obsahuje výpočet súhrnu trestných činov spoločne nesúcich názov ako trestné činy extrémizmu, pod ktoré zaraďuje trestný čin:

 • založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421,
 • prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422,
 • výroby extrémistického materiálu podľa § 422a,,
 • rozširovania extrémistického materiálu podľa § 422b,
 • prechovávania extrémistického materiálu podľa § 422c,
 • popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d,
 • hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423,
 • podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424,
 • apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a
 • a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e), t.j. . trestný čin spáchaný z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.

Čo sa týka argumentačnej roviny oboch strán, za prítomnosti princípu kontradiktórnosti trestného konania, ktorá de facto poukazuje (možno zjednodušene povedať na diskusiu strán nielen o predložených a vykonávaných dôkazoch, ale aj o konkrétnych argumentoch k nim, táto je postavená zatiaľ v zásade najmä na znaleckých posúdeniach a odborných vyjadreniach či výsluchoch zo strany prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, tak na výpovediach obžalovaného a ním navrhnutých svedkov či listinných dôkazoch zo strany obhajoby, ktorá má miestami i viacčlenné právne personálne zastúpenie.

Prokurátor pracuje aj v zmysle opisu žalovaného skutku najmä so skutočnosťou úmyselného verejného používania až zneužívania symboliky extrémistov a hesiel prejavujúcich sympatie k rasistickej až (neo)nacistickej ideológii na mieste verejnosti prístupnom. Skúma sa tak otázka možnej (ne)úmyselnosti a náhodnosti opakovaného používania či už číselného nastavenia odovzdávaných symbolických šekov na 1488 eur, a obdobných konaní, v ktorých možno nájsť priamo i nepriamo odkazy na extrémistické ideológie. Aj v rámci dostupných znaleckých vyjadrení či všeobecne overiteľných poznatkov, používanie číselnej kombinácie 14 88 je vlastne odkazom na používaný pozdrav nacistov „Heil Hitler“, keďže písmeno „H“ je ôsme v abecede, pričom číslo 14 zase predstavuje v rámci slangu krajnej pravice štrnásť slov amerického neonacistického teroristu Davida Lanea - „We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti)“, zosobňujúc tak akúsi výzvu na uskutočnenie árijskej revolty. Samozrejme, predkladané dôkazy sú ďalej dopĺňané aj o skutočnosti známe i z ďalšej činnosti Mariána Kotlebu, viac či menej známej laickej i odbornej verejnosti, spočívajúce primárne v spochybnení ním deklarovaného náhodného používania predmetných číselných symbolík potenciálne navodzujúcich dojem príslušnosti k extrémistickej skupine, ako napr.: preukázanie nie len jednorazového použitia symbolických šekov na údajnú pomoc sociálne slabším vo výške práve 1488 eur, ale aj napríklad iné poskytnutia dotácie v rovnakej sume pre hokejový klub pôvodne žiadajúci sumu vo výške 1500 eur, či taktiež používania šekov v hodnote 2088 a 777 eur, kde v nacistickej symbolike ako motto využívané pri Hitlerjugend číslo 28 predstavovalo označenie „Blood and Honour“ (Krv a česť); číslo 777 má v prostredí extrémizmu taktiež svoj značný význam - ide o takpovediac prenesené číselné zobrazenie trojhranného hákového kríža (ako jeho modifikáciu využívanú prvotne nacionalistickým hnutím z Juhoafrickej republiky – AWB Afrikaner Weerstandsbeweging). Z výsluchu podpredsedu občianskeho združenia Spolku westernových strelcov v Banskej Bystrici Miroslava Potančoka, zas vyplýva, že tento zhruba pred tromi rokmi organizoval majstrovstvá Slovenska v hádzaní nožom s následným obrátením sa na vtedajšieho župana Mariána Kotlebu o dotáciu okolo 900 eur; od banskobystrického samosprávneho kraja dostali napokon priamo vyčíslených 777 eur. Obdobných paralel možno nájsť aj niekoľko dokonca ešte spred pár rokov dozadu, kedy Marián Kotleba spoluvlastnil a prevádzkoval obchod s názvom „KKK“ (rasisticky zamerané hnutie Ku-Klux-Klan taktiež využívalo túto podobu skratky), kde neboli neobvyklé i publikované zľavy v predaji rovnako práve pri nákupe nad sumu 1488 vtedajších slovenských korún, a podobne. Osobitne je poukazované neraz aj na výskyt (neo)nacistických persón i v samotnej politickej strane Mariána Kotlebu a jeho prívržencov, spolu i s ich verejne publikovanými statusmi často prejavujúcimi tak očividne sympatie k rasistickej alebo (neo)nacistickej ideológii, či vedúcimi k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, resp. navodzujúc dojem hlásenia k rasovej, etnickej, národnostnej a náboženskej nenávisti. Popri už notoriétne známej skutočnosti využívania predmetných číselných kombinácií, sa k predmetnému vyjadrili v priebehu doterajšieho procesu aj rôzni oslovení znalci, medzi nimi aj odborník na politický extrémizmus, Matej Medvecký. Tento okrem iného v zmysle posúdenia i samotného skúmaného podujatia, na ktorom Kotleba symbolické šeky v hodnote 1488 eur odovzdával, na podklade vzhliadnutia kratšej verzie videozáznamu zo stránky ĽSNS k veci uviedol, že:

„Táto cifra má jednoznačný a špecifický význam“.

Taktiež bol na videu spozorovaný znalcom rovnoramenný dvojkríž v kruhu.

„Tento symbol sa v prostredí krajnej pravice na Slovensku používa často, jedná sa o symbol Hlinkovej gardy“,

dodal. Znalcom bolo tiež dané ďalej do pozornosti, že na podujatí sa spievala pieseň „Hej, Slováci!“, ktorá bola užívanou hymnou vojnovej Slovenskej republiky, ako aj skutočnosť, že na akcii vystupovali interpreti v minulosti pohybujúci sa v prostredí pravicových extrémistov, s prvkami vtedajšej tvorby obsahujúcej neonacistické heslá. Dokazovanie pritom ešte stále prebieha.

Naproti tomu obžalovaný Kotleba voči všetkým tvrdeniam zastáva pomerne stabilný postoj, postavený na tvrdení o jeho účelovej šikane, a jeho úprimnom záujme o pomoc sociálne slabším občanom – čo sa týka opisu skutku pri odovzdávaní symbolických šekov, z ktorého vyplýva obsah ďalej sformulovaný do obžaloby pre skúmaný a žalovaný trestný čin Prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Akúkoľvek symboliku a jej zneužívanie, či pôvod v extrémistickom poňatí, odmieta. Uvádza okolnosť opakovanej náhody a účelovosť celého súdneho procesu, prejavil námietku zaujatosti voči zasadajúcej sudkyni, či súčasne realizuje spochybňovanie doterajších vyjadrení znalcov alebo odborníkov z danej oblasti, a to popritom aj za súčasnej prítomnosti využívania neraz pejoratívne vnímaného pomenovania napríklad rómskej menšiny obžalovaným i priamo na súde. Svoje vlastné postoje k tomu dopĺňa vyjadreniami svedkov, ktorí ako gro svojich výpovedí uvádzajú osobnú nevedomosť o akejkoľvek možnej symbolike odovzdávaných súm šekov, hoc ich akurátnu číselnú kombináciu si sami nevedia taktiež vysvetliť. Samotný Marián Kotleba po jednom z výsluchov príkladne odľahčene pre jeho opakujúce sa tvrdenie uviedol nasledovné:

„Je mi kladená za vinu akcia, na ktorej zaznela hymna Slovenskej republiky, modlitba, básnička a vystúpenie folklórneho súboru a na ktorej rodina dostala charitatívny šek.“

Netreba však zabudnúť a poznamenať, že ide o prirodzenú súčasť a najmä právo obhajoby obžalovaného a jeho právnych zástupcov, taktiež zároveň po právnej stránke neopomínajúc princíp prezumpcie neviny pri akomkoľvek trestnom súdnom procese. A v tomto prípade procese, ktorý počnúc od momentu podania obžaloby oslovuje už niekoľko mesiacov i samotnú pozornosť verejnosti, azda i s ohľadom na politicky a verejne činnú osobu obžalovaného, ktorá požíva taktiež nezanedbateľnú podporu občiansky aktívnej základne voličov, a teda i de facto nemálo parciálneho hlasu ľudu ako takého.

O to viac zrejme bude, aj mimo finálnej podoby procesu, mimoriadne spoločensky interesantný aj ďalší najbližší priebeh prebiehajúceho súdneho konania, a to hlavne ešte v dvoch ďalších pomerne zásadne neopomenuteľných rovinách. Prvá spočíva v už pred časom deklarovanom upozornení obžalovaného Mariána Kotlebu od samej sudkyne Špecializovaného trestného súdu Ruženy Sabovej na skutočnosť, že je možnosť, že ho súd bude posudzovať podľa prísnejšieho ustanovenia Trestného zákona, a to podľa paragrafu 421 definovaného ako Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, a teda nielen za Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. V tomto prípade by mu tak v rámci kvalifikovanej skutkovej podstaty hrozil trest odňatia slobody v rozpätí štyri roky až osem rokov.

Druhá, nemenej dôležitá rovina, spočíva napokon v spojení s potenciálnym skončením procesu odsúdením obžalovaného Mariána Kotlebu i v zmysle právnej úpravy samotnej Ústavy Slovenskej republiky zákona č. 460/1992 Z. z., v možnom nasledujúcom zániku jeho poslaneckého mandátu, kedy ústavná úprava v článku 81a písmena f) uvádza, že mandát poslanca zaniká „dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.“

Najbližšie naplánované pojednávanie v tejto veci bolo sudkyňou vytýčené na 14. júla 2020. Či sa však aj uskutoční bez prípadných procesných narušení, je otázne. Marián Kotleba totiž po oznámení takto stanoveného termínu poukázal na skutočnosť zasadania v danom rovnakom čase Národnej rady Slovenskej republiky, s dodatkom, že výkon jeho politického mandátu je pre neho určite dôležitejší, ako účasť na takejto politickej objednávke.

Aj s ohľadom na všetko uvedené by tak bolo ešte predbežné vyslovovať akékoľvek predpokladané závery, štádium dokazovania v ostatku taktiež ešte nedosiahlo moment vyhlásenia za skončené. Na samotné záverečné reči, si tak budeme musieť ešte počkať; s istotou však bude aj pre zvýšený verejný záujem najočakávanejšou práve tá, v mene Slovenskej republiky.

 • Súvisiace právne predpisy