# odvolanie

V dnešnom príspevku sa budeme venovať problematike neodkladných opatrení súdu, konkrétne postupu súdov v prípade odvolania voči uzneseniam, ktoré ich ukladajú. Na úvod sme sa rozhodli položiť otázku, ktorú by mal tento príspevok zodpovedať: Stačí, ak sa odvolací súd v horeuvedených prípadoch v odôvodnení svojho uznesenia obmedzí na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia?

16. 11. 2017 5 min. Martin Toček

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci náhrady škody za úraz na zasneženom chodníku, ktorej veci všeobecné súdy porušili právo sťažovateľa na spravodlivý proces. 

10. 01. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Po rekodifikácii civilného procesu prešli úpravou aj riadne opravné prostriedky. Pozrieme sa bližšie na zmeny, ktoré sú po novom platné v inštitúte odvolania.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Aktuálna novinka, zbierka stanovísk a súdnych rozhodnutí Najvyšieho súdu SR z júla 2015, vyšla minulý týždeň. Tentokrát sme si vybrali pre analýzu rozhodnutie, ktoré sa týka čiastočne dôvodného dovolania.

23. 10. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská