Parlament schválil nové opatrenia z oblasti financií

Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil nové opatrenia na zníženie dopadov spôsobených koronavírusom. Nižšie máte k dispozícii prehľad opatrení z dielne Ministerstva financií, ktoré sa dotknú peňaženiek všetkých z nás. Ich platnosť je retroaktívna, od 12. marca 2020.

Bc. Magdaléna Karvaiová 02. 04. 2020 13 min.

Daňové opatrenia

Doručovanie podania

Ak nemáte povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronickým prostriedkami (t. j. cez portál finančnej správy alebo cez ÚPVS) môžete podania, ktoré nemajú vopred predpísanú formu (napríklad daňové priznanie) podať aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail, pričom na vás neplatí povinnosť doručiť ho do piatich dní aj poštou.

Ako na to? Riešením je napríklad, že svoje podanie vytlačíte a podpíšete a následne naskenujete alebo odfotíte, a ako prílohu ho pošlete finančnej správe prostredníctvom e-mailu. Ak by v tomto podaní boli nejaké chyby či nedostatky, rovnakým spôsobom (e-mailom) vám odpíše aj finančná správa.

Nevykonanie podania

Okrem podania daňového priznania a platenia dane (na tie sa vzťahujú lehoty oznámené finančnou správou), sa nebude vyvodzovať zodpovednosť voči tým osobám, ktoré nevykonali nejaký úkon v zákonom určenej lehote, ak koniec lehoty pripadal na obdobie pandémie (teda na čas od 12.marca 2020). Podmienkou je, že úkon vykonáte v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Takýmto úkonom môže byť napríklad podanie odvolania či predloženie dokladov. Ak ste mali lehotu na predloženie dokladov napríklad do 20.marca 2020, môžete tak urobiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude obdobie pandémie ukončené.

Doručovanie

Podmienky doručovania sa riadia podmienkami poštového podniku. Platí však, že ak si zásielku nevyzdvihnete (aj keď ste sa o jej uložení nedozvedeli), považuje sa za deň doručenia posledný deň z lehoty, počas ktorej bola zásielka uložená na pošte.

Daňové kontroly

Na vašu žiadosť môže byť prerušená lehota na vykonanie daňovej kontroly. Žiadosť o prerušení môžete podať aj prostredníctvom telefonického dohovoru so správcom dane, o čom spíše úradný záznam.

Lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušuje aj spätne, nakoľko obdobie pandémie začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID 19, t. j. dňa 12. marca 2020 a trvá až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k odvolaniu mimoriadnej situácie. O tento čas sa zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly ex offo predlžuje.

Ak však boli pred účinnosťou nového opatrenia vykonané nejaké úkony (napríklad výsluch svedkov) ich právne účinky zostávajú zachované a nemusia sa vykonať znovu.

Ak bola z nejakého zo zákonných dôvodov lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušená (napríklad sa vykonávalo medzinárodné dožiadanie) a počas pandémie sa tento dôvod preruší, lehota zostane naďalej prerušená.

Nadmerný odpočet

S cieľom vrátiť daňovníkom nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou vie, že daňovému subjektu oprávnene patrí, môže byť vydaný čiastkový protokol.

Po vydaní protokolu sa lehota na vykonanie daňovej kontroly ex lege preruší, a to do konca obdobia pandémie.

Keďže počas pandémie nie sú niektoré úkony povolené  a ak je tento výkon nevyhnutný k rozhodnutiu či sa nadmerný odpočet prizná alebo nie (napr. výsluchy svedkov), môže správca dane vydať čiastkový protokol aj na nulu, aby bola lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušená. Pokiaľ správca dane čiastkový protokol nevydá, pokračuje v daňovej kontrole aj počas obdobia pandémie.

Zoznamy dlžníkov

Počas obdobia pandémie sa neaktualizuje:

  • zverejnený zoznam daňových dlžníkov,
  • zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a
  • zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.

Prerušenie daňových konaní

Po novom môžete požiadať správcu dane (aj telefonicky) o prerušenie daňového konania, akým je napríklad vyrubovacie konanie.

Úkony, ktoré boli vykonané pred prerušením, zostávajú rovnako zachované.

Ak bolo z nejakého zo zákonných dôvodov daňové konanie prerušené (napríklad sa vykonávalo medzinárodné dožiadanie) a počas pandémie sa tento dôvod preruší, konanie zostane prerušené aj naďalej.

Ak by daňové konanie začalo počas obdobia pandémie, lehota sa ex offo prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania až do skončenia obdobia pandémie.

Daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku, akým je napr. nadmerný odpočet, takéto daňové konanie sa neprerušuje. Prerušiť by sa mohlo len, ak by bola nevyhnutne potrebná účasť ďalšej osoby, akou je napríklad svedok. V takom prípade konanie zruší príslušný orgán a prerušenie platí odo dňa vydania tohto rozhodnutia.

Premlčanie

Ďalším prijatým opatrením je, že sa počas obdobia pandémie prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

Dlhy a exekúcia počas pandémie

Ak počas obdobia pandémie neuhradíte svoj finančný záväzok z dane, nebude sa považovať za dlžnú sumu, pokiaľ bude uhradená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Počas pandémie sa odkladá aj daňová exekúcia, pričom právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto opatrenia zostávajú zachované.

Delikty

Podľa nového opatrenia sa nebude ukladať sankcia za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie. Sankcii sa však nevyhnete len v prípade, ak túto povinnosť splníte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak by ste spáchali delikt tým, že by ste do dodatočného daňového priznania uviedli sumu, ktorá by predstavovala v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta by sa počítala do dňa začatia obdobia pandémie.

Vyrubený nebude ani úrok z omeškania, ak daňovník zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Dovoz tovaru

Novými opatreniami sa má tiež docieliť oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy.

Odteraz si budú môcť podať žiadosť o určenie, že ide o charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty, osoba, ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom ministerstvom vnútra:

a) poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,

b) podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo

c) vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

Rozhodovať o statuse takej osoby bude Ministerstvo vnútra.

Zamestnanci finančnej správy

Home-office

Podľa nového zákona môžu vykonávať svoju prácu z domu už aj zamestnanci finančnej správy. Toto opatrenie je samozrejme možné aplikovať len v tých prípadoch, kedy to povaha práce daného zamestnanca povoľuje.

Majetkové priznanie

Osoby, ktoré sú podľa zákona povinné podať si majetkové priznanie, tak môžu vykonať najneskôr do 60 dní po skončení pandémie, ak tak mali pôvodne vykonať počas obdobia pandémie.

Toto opatrenie platí aj na služobné hodnotenia.

Daň z motorových vozidiel

Ak Vám lehota na podanie daňového priznania a povinnosť zaplatiť daň z motorového vozidla pripadla na obdobie pandémie (teda od 12. marca 2020 do odvolania tohto stavu Vládou SR), máte v zmysle prijatého opatrenia novú lehotu.

Vykonať tak budete musieť najneskôr do 60 dní po skončení pandémie.

Na úradoch bez poplatkov

Ak potrebujete na správnom orgáne (napríklad mestský úrad) podať podanie alebo začať konanie, ktorým chcete znížiť dopady pandémie koronavírusu, nebudete musieť zaplatiť správny poplatok.

Toto opatrenie má jednak slúžiť na zníženie finančnej záťaže obyvateľov vo veciach spojených s pandémiou, ako aj zamedziť zastavenie konania, ktoré sa má na COVID-19 vzťahovať z dôvodu, že by nebol zaplatený poplatok.

Účtovníctvo

Podľa nového opatrenia majú účtovné jednotky výhodu pri plnení svojich zákonných podmienok. Zákon totiž reaguje na všetky ich povinnosti, ktoré im zo zákona o účtovníctve vyplývajú, keďže zákonodarca rátal so vznikom rôznych komplikácií počas pandémie, najmä v oblasti personálnej.

Účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom. Následne sú povinné príslušné účtovné dokumenty uložiť do registra účtovných závierok. Toto vzhľadom na všetky doteraz prijaté obmedzenia môže pre jednotlivé účtovné jednotky znamenať nemožnosť dodržať zákonom stanovené lehoty.

Z uvedených dôvodov sa lehoty na vykonanie zákonných povinností účtovných jednotiek budú považovať za dodržané, ak budú splnené do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Daň z príjmov

Daňové priznanie

Lehota na podanie dane z príjmu sa predlžuje až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote sú všetci daňovníci povinní daň aj zaplatiť. Toto platí aj pre daňovníkov, ktorí sú v konkurze alebo likvidácii, ako aj na zahraničné osoby, ktorým na území SR vznikla alebo sa zrušila stála prevádzkareň.

Ak by Vláda SR vyhlásila skončenie pandémie napríklad v júni 2020, povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň by bola najneskôr do 31. júla 2020. Uvedený príklad by mohol pôsobiť nevýhodne voči osobám, ktoré si môžu aj za štandardných okolností predĺžiť lehotu na podanie a zaplatenie dane z príjmu do dátumu neskoršieho, než by bol mesiac po skončení pandémie.

Sú to napríklad firmy, ktorým skončí zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, 31.3.2020 a lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov (ZDP) je 30.6.2020, pričom túto si môže spoločnosť oznámením predĺžiť podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP o tri kalendárne mesiace, t.j. do 30.9.2020.

Pre tieto prípady nové opatrenie oprávňuje takéto osoby podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie a zaplatenie dane z príjmu až do doby, do ktorej by si vedeli lehotu predĺžiť aj bez opatrenia z „lex-korona“, teda v tomto prípade do 30.9.2020. Takúto možnosť majú napríklad aj osoby, ktoré mali v zdaňovacom období aj príjmy zo zahraničia.

Čo ak ste si oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania už podali?
Podľa doterajšej právnej úpravy bolo možné do konca marca oznámiť finančnej správe predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, najviac na 3 mesiace. Ak ste tak vykonali napríklad vo februári 2020, lehota by vám mala uplynúť 30.6.2020.

Nové opatrenie myslí však aj na vás! Aj pre osoby, ktoré si lehotu už predĺžili pred začatím pandémie, bude táto lehota automaticky predĺžená a daňové priznanie musia podať a daň zaplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie.

POZOR! Dôležité je podotknúť, že jediné, čo sa týmto opatrením mení, je lehota na podanie daňového priznania. Osoby, ktoré túto povinnosť majú zostávajú zachované, tak ako aj forma podania a ďalšie náležitosti podania zostávajú zachované.

2% z dane

Keďže lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov pripadá na obdobie pandémie, podľa nového opatrenia sa predlžuje táto až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak by teda pandémia skončila napríklad v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,  podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia im zamestnávateľ vystaví do 15.8.2020.

Zrazenie a odvedenie dane

Predlžovanie lehôt sa dotkne aj poskytovateľovej zdravotnej starostlivosti. Ide napríklad o lekárov či nemocnice, ktoré môžu podať oznámenie o zrazení a odvedenia dane a zároveň aj odvedú daň najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci kedy bola skončená pandémia.

Vyúčtovanie dane

Zamestnávatelia! Lehota sa predlžuje aj pre vás. Presnejšie ide o lehotu na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane pre zamestnávateľa a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ročné zúčtovanie, na ktorého vykonanie pripadá lehota počas pandémie sa musí vykonať zamestnávateľom, ktorý je platiteľ dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Vrátiť rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca, ako aj zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť, daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

Finančná pomoc

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých alebo stredných podnikoch

Prvá z finančných pomocí sa má poskytnúť tzv. „malým zamestnávateľom“. Nové opatrenie pritom odkazuje na Nariadenie európskeho parlamentu a rady[1], v ktorého prílohe je presnejšie definované, kto sa za takéto podnikateľa považuje.

V prvom rade, ide o všetkých podnikateľov bez ohľadu na ich právnu formu, teda okrem obchodných spoločností to môžu byť napríklad aj živnostníci, ako aj rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Stredným podnikom sú podľa nariadenia podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Malým podnikom je podľa nariadenia podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.

Títo podnikatelia môžu podľa nového nariadenia získať finančnú pomoc od štátu, prostredníctvom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

Uvedená finančná pomoc má spočívať v forme:

a) záruky za úver poskytnutý bankou,

b) úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou.

POZOR! Finančná pomoc sa bude poskytovať všetkým malým a stredným podnikateľom s výnimkou tých, ktorí majú v predmete činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo vykonávanie činnosti dočasného zamestnávania.

Záruka na úver

Záruka za úver poskytnutý bankou predstavuje záväzok ministerstva financií voči malému či strednému podnikateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a podnikateľom, ak ho podnikateľ neplní.

Záruka môže byť poskytnutá len ak spĺňate podmienky, ktoré sú už vyššie vymenované (teda ste malý či stredný podnik a nemáte v predmete zmluvy činnosť, na ktorú je uložená výnimka) a zároveň:

1. voči vám neeviduje:

a) Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo

b) zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,

2. nebolo voči vám začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a

3. spĺňate prípadné ďalšie podmienky určené bankou.

Z právneho hľadiska je podstatnou informáciou, že poskytnutie tejto záruky nie je vykonávané formou ručenia v zmysle § 546 a nasl. Občianskeho zákonníka ani v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.

Úhrada úrokov

Tzv. „bonifikáciu úroku“ možno poskytnúť malému či strednému podniku zo štátneho rozpočtu, ak tento podnikateľ splní nasledovné:

a) v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti tak, ako bola v zmluve stanovená, a

b) na konci tohto obdobia nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

Výška finančnej pomoci

Finančná pomoc podľa nového opatrenia, ktorú štát poskytne jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Ak sa jedná o podniky, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nepresiahne táto pomoc 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom zároveň platí, že sa táto pomoc nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Ak ste napríklad vy podnikateľom, ktorý vykonáva činnosť cestnej nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu, nezúfajte. Strop 200 000 EUR sa na vás môže vzťahovať tiež, a to ak máte aj iné činnosti, ktoré vykonávate. Aby však mohla byť finančná pomoc pre vás tiež vo výške 200 000 EUR, musí štát prijať opatrenia, ktorými bude môcť dohliadnuť na to, aby ste na svoju činnosť spätú s dopravou minuli maximálne 100 000 EUR (pričom sa z nich nesmú kupovať vozidlá nákladnej dopravy) a zvyšných 100 000 EUR miniete na iné činnosti, ktorým sa venujete.

Finančný trh

NBS

Národná banka Slovenska (NBS) je oprávnená prerušiť niektoré z konaní ktoré vedie, ak by jej ich priebeh znemožňovala aktuálna situácia. Taktiež môže predlžovať lehoty, ktoré má na rôzne povinnosti, rovnako ak jej v ich naplnení bráni situácia spôsobená šírením koronavírusu.

Podávanie žiadostí, vyjadrenia či opravné prostriedky môžete počas mimoriadnej situácie podať NBS aj elektronicky cez portál finančnej správy. Toto opatrenie má zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi subjektmi, nad ktorými NBS vykonáva dohľad (napr. podnikatelia, ktorí majú devízové oprávnenia) a samotnou NBS.

  • Poznámky pod čiarou