Predaj bitcoinu oslobodený od DPH!

Z judikatúry Európskeho súdneho dvora prinášame opäť výnimočné rozhodnutie tentokrát sa týkajúce kryptomeny Bitcoin. Nielenže ide o unikátny prípad, vzhľadom na nízku pozornosť, ktorá je kryptomenám venovaná v judikatúre, ale v tomto rozhodnutí súd zašiel tak ďaleko, že Bitcoin pripodobnil zákonnému platidlu, keď naň uplatnil výnimku zo zdanenia, ktorá je uplatniteľná len na zákonné meny a devízy.

Martina Rievajová 23. 04. 2019 2 min.

Smernica o DPH

Snahy o zosúladenie systému dane z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie sú regulované Smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, tiež známej ako Smernica o DPH. Táto Smernica uvádza, že dodávanie tovaru a poskytovanie služieb za protihodnotu na území členských štátov zdaniteľnou osobou podlieha DPH. Avšak členské štáty majú možnosť oslobodiť od dane okrem iného transakcie týkajúce sa „devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo.“ Možno však túto výnimku uplatniť aj na nie tak celkom zákonné platidlá, akými sú kryptomeny? Súdny dvor túto otázku zodpovedal v prípade Skatteverket v. David Hedquist.

Predaj Bitcoinu za bežnú menu ako predmet DPH

David Hedquist, švedsky občan, mal záujem podnikať v poskytovaní služieb spočívajúcich vo výmene tradičných mien za virtuálnu menu „Bitcoin“ a naopak. Táto mena je známa práve tým, že je využívaná pri platbách medzi súkromnými osobami cez internet, ale čoraz častejšie ju akceptujú rôzne internetové obchody, alebo dokonca aj bežné kaviarne. Pán Hedquist  ešte pred prevádzkovaním takejto služby adresoval švédskej Komisii pre daňové právo otázku či je povinný z takýchto transakcií odvádzať DPH. Komisia poskytla jasnú odpoveď, a to, že Bitcoin možno porovnať s bežným zákonným platidlom, a preto je podľa Smernice o DPH jeho predaj oslobodený od tejto dane. Opačné stanovisko zaujal švédsky daňový orgán, Skatteverket, ktorý tvrdil, že na predaj Bitcoinu za bežné meny sa táto Smernica vzťahovať nebude, preto sa odvolal na Najvyšší súd, ktorý adresoval Európskemu súdnemu dvoru otázku či je potrebné na prípady ako je tento, uplatniť Smernicu o DPH.

Bitcoin má vlastnosti ako bežné platidlo

Súdny dvor sa jasne vyjadril, že výmenné transakcie tradičných mien za virtuálne meny, akou je Bitcoin, predstavuje poskytovanie služieb za protihodnotu, ktoré spočívajú vo výmene rôznych peňažných prostriedkov, a preto spadajú pod výnimku ustanovenú Smernicou o DPH.

Súd dodal, že vyňatím takejto transakcie z pôsobnosti výnimky podľa predmetnej smernice by bol zamedzený účel tejto výnimky, ktorým je odstránenie ťažkostí, ktoré vznikajú v rámci úpravy finančných transakcií v súvislosti so zisťovaním základu dane pre DPH.

Zdroj: CURIA