Slovensko bude mať zástupcov v EÚ prokuratúre

Návrh zákona rezortu spravodlivosti o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry schválili poslanci.

Redakcia 18. 09. 2018 4 min.

Slovensko tak bude môcť vybrať vhodných kandidátov na svojich zástupcov v Európskej prokuratúre, ktorá zabezpečí efektívnejšie stíhanie trestnej činnosti proti finančným podvodom v EÚ.

Minister spravodlivosti, ktorý návrh predložil: “Vytvorí sa veľmi dôležitá a nezávislá nadnárodná inštitúcia, ktorá bude kompetentná nielen vyšetrovať, ale takúto činnosť aj reálne trestne stíhať a to bez ohľadu na hranice štátov. Je to opäť krok k vyššej miere efektívnosti, odhaľovania a stíhania  predmetných protiprávnych konaní trestno-právneho charakteru s presahom vnútroštátneho práva. Som rád, že Slovensko bude súčasťou.“
 
Verejné výberové konanie na zástupcov bude uskutočňovať päťčlenná výberová komisia. Členov komisie vymenuje osobitne pre každé výberové konanie generálny prokurátor bezodkladne po vyhlásení výberového konania z databázy kandidátov na členov výberovej komisie. Minister spravodlivosti k tomu uvádza: „Výberová komisia bude musieť vybrať kandidátov pre Európsku prokuratúru, ktorí majú vysokú mravnú integritu a nespochybniteľnú nezávislosť. Osobitne sú dôležité odborné predpoklady so zameraním na finančné vyšetrovanie a justičnú spoluprácu v trestných veciach. Postup vymenovania európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov zaručí ich nezávislosť a odbornosť.“
 

Zoznam 3 kandidátov SR na post európskeho prokurátora bude predkladať vláde SR generálny prokurátor.  Každý členský štát EÚ bude nominovať troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora, z ktorých jedného vyberie a vymenuje Rada EÚ.

Funkcia európskych prokurátorov: plnia funkciu styčného bodu a informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými prokurátormi v členských štátoch. V úzkej spolupráci s európskymi delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch.
 
Európski prokurátori by mali byť vymenovaní a ich kolégium vytvorené na jeseň roku 2019. Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu by mala byť plne funkčná koncom roka 2020, resp. začiatkom roka 2021.
 
Zdroj: MS SR
 
Čo je úlohou Európskeho prokuratóra?

 

8. júna 2017 dosiahlo 20 členských štátov EÚ politickú dohodu o zriadení novej európskej prokuratúry (EPPO) v rámci posilnenej spolupráce. Nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939, ktorým sa zriaďuje EPPO v rámci posilnenej spolupráce, prijala Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 12. októbra 2017 a nadobudla platnosť 20. novembra 2017.

1. augusta 2018 Komisia potvrdila Holandsko ako 21. členský štát EÚ v posilnenej spolupráci pri zriaďovaní EPPO (pozri viac informácií: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1094 a tlačové vyhlásenie). Dňa 7. augusta 2018 Komisia potvrdila Maltu ako 22. členský štát EÚ v posilnenej spolupráci pri zriaďovaní EPPO (pozri viac informácií: rozhodnutie Komisie 2018/1103 a tlačové vyhlásenie).

EPPO má začať svoju funkciu do konca roka 2020. Dôležité kroky už boli vykonané na implementáciu nariadenia, ktorým sa zriaďuje EPPO, vrátane vykonávacích opatrení na výber a vymenovanie európskeho hlavného prokurátora a európskych prokurátorov, vývoj prípadu Systém riadenia a iné logistické, administratívne a finančné záležitosti. Dňa 31. júla 2018 Komisia prijala návrh na vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa vymenúvajú členovia komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia EPPO. Hlavnou úlohou výberovej komisie bude zostaviť užší zoznam kandidátov na miesto európskeho hlavného prokurátora a posúdiť kvalifikáciu kandidátov na európskych prokurátorov pred ich vymenovaním Radou.

EPPO bude nezávislou a decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie, ktorá bude mať právomoc vyšetrovať, stíhať a postúpiť spravodlivosť proti rozpočtu EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo vážne cezhraničné podvody s DPH.

V súčasnosti iba vnútroštátne orgány môžu vyšetrovať a stíhať podvody proti rozpočtu EÚ. Ale ich právomoci sa zastavujú na štátnych hraniciach. Existujúce orgány EÚ, ako je Eurojust, Europol a úrad EÚ pre boj proti podvodom (OLAF), nemajú potrebné právomoci na vykonávanie trestného vyšetrovania a trestného stíhania.

Štruktúra

EPPO bude fungovať ako jednotná kancelária vo všetkých zúčastnených členských štátoch a bude kombinovať úsilie o vynucovanie práva na európskej a vnútroštátnej úrovni v jednotnom, bezproblémovom a efektívnom prístupe. EPPO bude postavené na dvoch úrovniach: na centrálnej a národnej úrovni. Centrálna úroveň bude pozostávať z európskeho hlavného prokurátora, jeho dvoch zástupcov, 21 európskych prokurátorov (jeden za zúčastnený členský štát), z ktorých dvaja ako poslanci Európskeho hlavného prokurátora a administratívneho riaditeľa. Decentralizovaná úroveň bude pozostávať z európskych delegovaných prokurátorov, ktorí sa nachádzajú v zúčastnených členských štátoch. Ústredná úroveň dohliada na vyšetrovania a stíhania vykonávané na vnútroštátnej úrovni. Pravidlom bude, že európsky delegovaný prokurátor bude vykonávať vyšetrovanie a trestné stíhanie vo svojom členskom štáte.

Práva podozrivých a obvinených osôb budú zaručené komplexnými procesnými zárukami na základe existujúcich právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov. EPPO zabezpečí, aby jej práva rešpektovali práva zaručené Chartou základných práv EÚ vrátane práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu. Procesné akty EPPO podliehajú súdnemu preskúmaniu vnútroštátnymi súdmi. Európsky súdny dvor prostredníctvom predbežných rozhodnutí má zostatkové právomoci na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva EÚ.

EPPO bude kľúčovým aktérom v boji proti podvodom z rozpočtu EÚ, čo je peniaze daňových poplatníkov EÚ.

Zdroj: EK