Nové zmeny prijaté v rámci sociálneho balíčka

V stredu navrhnutý, v stredu prijatý – bez akýchkoľvek pripomienok. Takýto bol osud sociálneho balíčka opatrení navrhnutého na zmiernenie dopadov vírusu COVID-19, ktorý má pomôcť aspoň čiastočne riešiť vzniknutú situáciu spojenú s mimoriadnou situáciou na Slovensku.

Redakcia 25. 03. 2020 3 min.

Nižšia záťaž pre zamestnávateľov

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 sa v návrhu zákona navrhovalo upraviť podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské. Cieľom má byť zlepšenie finančnej situácie poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov.

Vo vzťahu k nároku na dávku nemocenské sa schválilo v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, ustanoviť vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Podľa aktuálneho právneho stavu nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi až od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patri zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom. V týchto prípadoch sa schválilo odbremeniť zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu pri DPN.

Výška nemocenského

Zároveň sa zaviedla zmena, podľa ktorej je v čase krízovej situácie súvisiacej s Covid – 19 v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia výška nemocenského 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN. Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského resp. náhrady príjmu pri DPN iba 25 %.

Nárok na ošetrovné bez potvrdenia lekára

Vo vzťahu k ošetrovnému sa navrhlo nastálo upraviť okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné. Na ošetrovné majú v zmysle novej právnej úpravy nárok osoby, ktoré sa budú starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v prípadoch, kedy:

  • je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia,
  • v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje,
  • respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť.

Nárok na ošetrovné s potvrdením lekára

V čase krízovej situácie súvisiacej s Covid – 19 sa vo vyššie vymenovaných prípadoch a v prípade, ak poistenec osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, bude ošetrovné vyplácať počas celej doby trvania potreby starostlivosti/ošetrovania.

Prekážky v práci

Ďalej sa schválilo aj pojmologicky zosúladiť definície prekážok v práci v zmysle zákonníka práce a podmienok nároku na ošetrovné.

Základným cieľom úpravy je posilniť nástroje služieb zamestnanosti, ktoré umožnia zmierniť negatívne vplyvy karanténnych opatrení, najmä čo sa týka zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR a vyhlásením núdzového stavu uznesením vlády.

V tejto súvislosti sa s cieľom podpory odstránenia dopadov tejto situácie na zamestnanosť a trh práce navrhlo a schválilo ako aktívne opatrenia na trhu práce zaradiť aj projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení.

Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.

Povinnosti zamestnancov a evidencia nezamestnaných

Zároveň sa v tejto súvislosti schválilo odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež sa schválilo umožniť občanom v tomto období podať žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Zdroj: Národná rada SR