Súťaž na Facebooku, chýbajúci štatút súťaže a pokuta zo strany SOI

Musí byť v prípade súťaže organizovanej prostredníctvom sociálnej siete Facebook k dispozícii štatút súťaže? Aký je postih, ak vyhlasovateľ súťaže túto povinnosť poruší?

JUDr. Mária Dvončová 23. 05. 2018 4 min.

V tomto článku si priblížime rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát práce, číslo rozhodnutia: SK/0845/99/2015 zo dňa 10.10.2016 („rozhodnutie“).

V prípade, ak osoba organizuje súťaž na sociálnej sieti Facebook, má obvykle vedomosť o tom, že je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené Facebookom a uviesť konkrétne upozornenia pre súťažiace osoby. Avšak mnohokrát sa pri organizovaní súťaže na tejto sociálnej sieti opomenie slovenská legislatíva. Práve toto opomenutie a súčasne i porušenie príslušných právnych predpisov bolo predmetom rozhodnutia, ktoré bližšie rozoberáme v tomto článku .

Skutkový stav

Účastník konania (obchodná spoločnosť) vyhlásil na svojej webstránke www.pozrimenu.sk prostredníctvom Facebooku spotrebiteľskú súťaž. Predmetom výhry mal byť mobilný telefón. Uverejnenou podmienkou pre zapojenie do súťaže malo byť : Lajk webstránke účastníka konania a verejné zdieľanie obrázku súťaže.

V súvislosti s vyššie uvedenou súťažou obdržal inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie   ( „SOI“) podnet spotrebiteľa pre podozrenie z porušenia práv spotrebiteľa.

Inšpektorát SOI následne preto vykonal u účastníka konania kontrolu, predmetom ktorej bolo dodržiavanie povinností účastníka konania vyplývajúcich

  1. zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a
  2. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  3. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Na základe výzvy inšpektora SOI účastník konania nevedel predložiť žiaden štatút vyššie uvedenej súťaže. Rozhodnutím prvostupňového orgánu mu bola uložená peňažná pokuta vo výške 300 eur. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania odvolal. Druhostupňový orgán Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamietol  a rozhodnutie prvostupňového orgánu POTVRDIL.

Právny stav, z odôvodnenia rozhodnutia

Podľa § 4 ods. 2 písm b) zákona o ochrane spotrebiteľa,  predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 predmetného zákona.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Podľa § 4 ods. 5 zákona o elektronickom obchode, ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva nasledovné:

  • účastník konania porušil zákaz vyplývajúceho z § 4 ods. 2 písm. b/ v spojení s § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
  • účastník konania ako predávajúci uprel právo spotrebiteľa na informácie
  • účastník konania k vyhlásenej spotrebiteľskej súťaže neuviedol žiadny štatút, ani žiadny iný dokument, ktorý by upravoval podmienky a spôsob realizácie spotrebiteľskej súťaže
  • účastník konania nevedel ani dodatočne predložiť štatút súťaže ani žiadny iný dokument na základe výzvy SOI

Bola uložená pokuta privysoká?

Vo svojom odvolaní voči rozhodnutiu prvostupňového orgánu účastník konania uviedol, že výška uloženej peňažnej pokuty je neprimeraná a pre firmu likvidačná. Je potrebné zdôrazniť, že účastník konania za plnenie povinností stanovených danou právnou úpravou zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo.

V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu peňažnej pokuty v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Od uloženia postihu nemožno upustiť. Ustanovenie § 24 ods. 1 o ochrane spotrebiteľa pritom stanovuje maximálnu výšku pokuty na sumu  66 400 eur.  

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Záver

Pri vyhlásení súťaže prostredníctvom sociálnych sietí je potrebné dodržiavať nielen pravidlá určené danou sociálnou sieťou, ale i právnym poriadkom SR. Porušenie práva spotrebiteľa  na informácie (i formou zneprístupnenia alebo opomenutia štatútu súťaže) môže mať za následok uloženie peňažnej pokuty zo strany SOI.