Tretí balík sociálnej pomoci: ako vyzerá pomoc pre veľké firmy či dohodárov?

Dňa 14.apríla 2020 bola predstavená nová schéma pomoci zamestnávateľom či SZČO, ktorých postihla súčasná pandémia. Pomoci sa konečne dočkali aj veľké firmy, zamestnávatelia, pre ktorých bol zavedený tzv. kurzarbeit. O príspevok môže po novom požiadať aj jediný spoločník v s.r.o. či dohodár. V dnešnom článku vám prinášame kompletný model pomoci štátu zamestnávateľom, aby ste vedeli, ako pomôcť svojmu podnikaniu v čase pandémie koronavírusu.

STEINIGER | law firm 16. 04. 2020 7 min.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak, predstavil tzv. tretí balík sociálnej pomoci pre zamestnávateľov, zamestnancov, ale najmä na udržanie pracovných miest. Keďže sa podmienky na získanie príspevkov na udržanie pracovných miest viackrát menili a mnohé sa vzájomne prelínajú, prinášame vám kompletnú schému pomoci firmám s udržaním pracovných miest, v ktorej sa dozviete, kto má nárok na príspevok od štátu, v akej výške a aj to, ako môže tento príspevok získať. Na to, aby mal podnikateľ nárok na príspevok, je potrebné, aby ste spadal pod jednu z nasledujúcich štyroch kategórií, ktoré priniesol nový balíček opatrení.

Ak ste zatvorili prevádzku, lebo to nariadil Úrad verejného zdravotníctva

V prvej kategórií sa nachádzajú zamestnávatelia, ktorí boli povinní svoje prevádzky pozatvárať na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Keďže v tomto prípade nastala prekážka na strane zamestnávateľa, ten je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu v hodnote 80% jeho priemernej mesačnej mzdy. [1] V takomto prípade si zamestnávateľ môže požiadať o príspevok na zamestnanca, ktorý sa poskytuje vo výške 80% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, teda v hodnote nákladov zamestnávateľa, maximálne však vo výške 1 100 eur na zamestnanca mesačne. V pôvodnom opatrení bola pre jedného zamestnávateľa nastavená maximálna hodnota príspevku, ktorú môže na celé obdobie od štátu získať vo výške 800 000 eur. Tretí balík sociálnej pomoci prináša novinku spočívajúcu v odstránení tohto limitu, teda zamestnávateľ, ktorý bol nútený svoju prevádzku zavrieť má náklady na mzdu zamestnanca v plnej výške hradené štátom, jediným limitom naďalej ostáva obmedzenie príspevku na jedného zamestnanca vo výške 1 100 eur mesačne.

O uvedený príspevok zamestnávatelia môžu žiadať už od 6.4.2020 vyplnením formulára na stránke pomahameludom.sk. Netreba však zabúdať na to, že pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ získa uvedený príspevok, je povinný udržať počas trvania poberania príspevku, a aj dva mesiace po skončení jeho poberania.

Ak ste SZČO, ktorá zatvorila prevádzku alebo jej klesli tržby

V druhej skupine sa nachádzajú samostatne zárobkové činné osoby, kam patria podľa opatrenia živnostníci, notári, daňoví poradcovia, umelci, poľnohospodári a ďalší, ktorí na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva museli prestať vykonávať svoju zárobkovú činnosť alebo ktorým z dôvodu pandémie poklesli tržby aspoň o 10% v marci, resp. 20% v apríli 2020.

SZČO majú podľa schémy nárok na príspevok odstupňovaný podľa poklesu ich tržieb, rozdielne za mesiac marec a rozdielne za mesiace apríl a máj 2020. Ak mala SZČO v marci 2020 pokles tržieb vyšší ako 10% má nárok na príspevok vo výške 90 eur, ak však mala pokles vyšší ako 40%, tak má nárok na príspevok vo výške 270 eur, čo je najvyššia možná výška príspevku za pokles tržieb v marci. V prípade, ak si SZČO žiada o príspevok za mesiac apríl 2020, musí preukázať pokles tržieb minimálne vo výške 20%, kedy má nárok na 180 eur príspevok. Ak v apríli jej tržby klesnú o 80% a viac, tak má SZČO nárok na príspevok vo výške 540 eur mesačne.

Pokles tržieb sa pritom porovnáva s tržbami obdržanými za rovnaké obdobie roka 2019, teda za marec, resp. apríl 2019. Ak SZČO začala podnikať až v neskorších mesiacoch, výška tržieb sa porovná s aritmetickým priemerom výšky tržieb za rok 2019, poprípade s tržbami za február 2020, čo je najneskoršie obdobie, za ktoré musí mať žiadateľ evidované tržby, ak chce žiadať o príspevok.

Zabúdať nemožno na to, že o tento príspevok si nemôže požiadať podnikateľ, ktorý má súbežne uzatvorený pracovný pomer alebo ten, ktorý má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Žiadosť o príspevok si SZČO môžu podávať už od 8.4.2020 prostredníctvom formulára na stránke pomahameludom.sk.

Ak ste museli obmedziť svoje prevádzky alebo vám klesli tržby

V tretej kategórií došlo k najzásadnejším zmenám, keďže MPSVaR SR zaradilo do plánu pomoci udržať pracovné miesta aj slovenskú verziu kurzarbeitu. Do tejto skupiny patria zamestnávatelia, ktorí museli obmedziť alebo prerušiť svoje pracovné činnosti, aj keď im táto povinnosť nebola uložená Úradom verejného zdravotníctva. Sem sa zaraďujú všetci podnikatelia, ktorým kvôli pandémie klesli tržby, znížil sa počet objednávok, a preto pristúpili k viacerým obmedzeniam.

Uvedení zamestnávatelia majú podľa novej schémy slovenského kurzarbeitu na výber z nasledujúcich dvoch možností:

Možnosť A, ktorá je novinkou oproti predchádzajúcemu opatreniu, oprávňuje zamestnávateľa  uplatniť si nárok na príspevok na zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu napr. z dôvodu poklesu objednávok alebo nemožnosti vhodne hygienicky zabezpečiť prevádzku. Tento príspevok môžu byť najviac v hodnote 80% jeho priemerného zárobku, pričom táto suma nemôže presiahnuť sumu 880 eur.

Podľa možnosti B má zamestnávateľ nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca. V tomto prípade sa však výška príspevku vypočítava podľa poklesu tržieb, konkrétne sumy ostali nezmenené, bližšie sme sa im venovali v článku Kedy mzdu zamestnanca preplatí štát.

Zamestnávateľ si môže vybrať jednu z uvedených možností, a to na celé obdobie poskytovanie príspevku, pričom si je potrebné dávať pozor na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia ako PN či OČR, keďže na takýchto zamestnancov nie je možné získať príspevok.

O uvedený príspevok je možné požiadať opäť na stránke pomahameludom.sk už od včera, 23. apríla 2020.

Ak ste vybraná fyzická osoba a nemáte iný príjem

Najväčšiu zmenu prináša doplnenie poslednej, štvrtej kategórie, ktorú tvoria vybrané fyzické osoby. Sú nimi :

 • fyzická osoba, ktorá je:
  • jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk v roku 2019 nepresiahol sumu 9 600 eur,
  • je konateľom takejto spoločnosti, ale nie je jej zamestnancom,
  • ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o,
 • SZČO, ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,
 • tzv. dohodári, osoby, ktoré majú v čase trvania mimoriadnej situácie platné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pričom pre osoby uvedené v prvom a druhom bode platí, že prerušili či obmedzili prevádzkovanie svojej činnosti alebo od 13.03.2020 výkon svojej podnikateľskej činnosti pozastavili. Hlavnou podmienkou na získanie príspevku je, že uvedené osoby nemajú žiadny iný príjem z podnikateľskej či závislej činnosti.

Tieto osoby majú nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za apríl, rovnako aj za máj 2020.

Ako podať žiadosť?

Ak ste sa našli v niektorej zo štyroch kategórií možných žiadateľov o príspevok a začali ste prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť najneskôr k 1.2.2020, je potrebné podať o príspevok žiadosť prostredníctvom webovej stránky pomahameludom.sk a nezabudnúť pri tom na potrebné prílohy, a to nasledovne:

 • doklad o stave zamestnancov k 31.3.2020, napr. zoznam zamestnancov (zamestnávateľ),
 • čestné vyhlásenie, že zamestnávateľ dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok neskončí pracovný pomer so zamestnancami, na ktorých žiada príspevok (zamestnávateľ),
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok na získanie príspevku (napr. splnené daňové povinnosti) (zamestnávateľ aj SZČO),
 • čestné vyhlásenie, že nebol k 31.12.2019 podnik v ťažkostiach (táto podmienka neplatí pre zamestnávateľov, ani SZČO, ktoré majú zamestnancov, iba pre SZČO bez zamestnancov),
 • čestné vyhlásenie o poklese tržieb, ak sa jedná o žiadosť o príspevok z dôvodu poklesu tržieb (zamestnávateľ aj SZČO),
 • čestné vyhlásenie, že fyzická osoba nemá žiadny iný príjem a že je oprávneným žiadateľom o príspevok (fyzická osoba podľa 4. bodu schémy).

Uvedená schéma bude zrejme v nasledujúcich mesiacoch hlavným pilierom pomoci malým, stredným, a po novom aj veľkým podnikateľom. Zaradenie možnosti výberu efektívneho riešenia klesajúcich objednávok a tržieb pre podnikateľov, ako aj pomoc jednoosobovým s.r.o. či dohodárom možno hodnotiť ako krok vpred, aj keď o správnosti týchto krokov rozhodnú až počty podaných žiadostí o uvedené príspevky.

Autor: Martina Rievajová, Ondrej Steiniger