Výkon advokácie: nie je pozastavenie ako pozastavenie

Za akých okolností môže dôjsť k pozastaveniu výkonu advokácie? Ako sa odlišuje pozastavenie od vyčiarknutia zo zoznamu advokátov? A v neposlednom rade, mal by zoznam advokátov s pozastaveným výkonom obsahovať aj dôvod pozastavenia?

Martina Vanc 25. 01. 2021 6 min.

Počas tretieho januárového týždňa informovala Slovenská advokátska komora („SAK“) o pozastavení výkonu advokácie advokátke Adriane Krajníkovej z Košíc. SAK obdržala množstvo sťažností na konanie advokátky, pričom 4 z nich boli Revíznou komisiou SAK vyhodnotené ako dôvodné.

„Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti A.K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky. Advokátka svojim konaním tak závažne znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, že ochrana stavu ako aj ochrana verejnosti a spotrebiteľov právnych služieb nevyhnutne vyžaduje postup podľa par. 8 ods. 3 Zákona o advokácii,“

uviedla pre našu redakciu hovorkyňa SAK Alexandra Donevová. Komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu bol podaný návrh na disciplinárne konanie.

Advokátka Krajníková sa neslávne zverejnila v kauze z októbra 2020, kedy rodička v nemocnici odmietala dodržiavať opatrenia a pokyny lekárov týkajúce sa zamedzenia šírenia koronavírusu. Krajníková rodičke v tomto prípade údajne odporúčala nenasadiť si rúško a odmietnuť test na koronavírus.

„Advokátka A.K. má predsedníctvom SAK pozastavený výkon advokácie do právoplatného rozhodnutia v disciplinárnych veciach. Sankciu za prípadné disciplinárne porušenia a porušenie advokátskej etiky môže udeliť len disciplinárny senát. Teraz nie je možné prejudikovať, ako senáty rozhodnú,“

odpovedala hovorkyňa SAK na našu otázku, či bude advokátka Krajníkova vyčiarknutá zo zoznamu advokátov.

Pozastavenie výkonu advokácie

SAK pozastaví výkon advokácie advokátovi, ktorý o to sám požiada – napr. pri nástupe do pracovného pomeru alebo pri odchode na materskú dovolenku. Zákon o advokácii však určuje viacero dôvodov, kedy SAK pozastaví alebo môže pozastaviť advokátovi výkon advokácie.

SAK pozastaví výkon advokácie tomu advokátovi:

 • ktorému po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný, resp. obdobný pomer – okrem tých, ktoré nie sú v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho pomeru. Výnimku majú aj pedagogické, publikačné, literárne, vedecké, umelecké činnosti a činnosti člena poradného orgánu vlády SR (napr. Legislatívna rada vlády SR, Hospodárska a sociálna rada SR a pod.). O téme zlučiteľnosti výkonu advokátov s inými činnosťami ste sa mohli dočítať >v našom článku;
 • ktorý nastúpil na výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenia výkonu advokácie;
 • ktorému bola v rozsudku prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku.

Podľa zákona môže SAK pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, proti komu začalo trestného stíhanie, komu bola uložená pokuta ako disciplinárne opatrenie a dotyčný ju do 3 mesiacov neuhradil a komu bola uložená povinnosť zaplatiť trovy disciplinárneho konania a tento si svoju povinnosť do 3 mesiacov nesplnil.

Počas pozastavenia advokácie, nie je advokát oprávnený poskytovať právne služby v zmysle zákona o advokácii, nemôže byť volený do orgánov SAK a zároveň mu zaniká členstvo v orgánoch komory. Ak dôvody pozastavenia pominú, SAK pozastavenie bezodkladne zruší. V prípade pozastavenia na vlastnú žiadosť je možné rovnako na základe vlastnej žiadosti postavenie zrušiť. V ostatných prípadoch sa vyžaduje pominutie dôvodov, na základe ktorých bol výkon advokácie pozastavený.

Na webovom sídle SAK je vedený >zoznam advokátov s pozastaveným výkonom advokácie. V tomto zozname sú vedení všetci advokáti s pozastavenou činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o pozastavenie na základe vlastného rozhodnutia advokáta, alebo na základe rozhodnutia SAK, ktoré by sme mohli označiť ako preventívne. S takýmto riešením nie sú však advokáti spokojní, nakoľko sa v zozname neuvádza, z akého dôvodu majú pozastavený výkon advokácie. V spojitosti s mediálnymi kauzami sa tak obávajú, ako verejnosť vníma zápis v totožnom zozname a aký vplyv to môže mať na ich dobrú povesť, resp. dobré meno a reputáciu ich advokátskej kancelárie.

Názor advokátky, ktorá o pozastavenie požiadala

Na momentálne dosť aktuálnu tému sme položili otázky aj advokátke p. Noémi Polák, ktorá sa v zozname advokátov s pozastaveným výkonom advokácie ocitla tiež, avšak na vlastný podnet.

Prezradíte nám, aký bol Váš dôvod na podanie žiadosti o pozastavenie výkonu advokácie?

Po takmer štrnástich rokoch v advokácii som sa rozhodla pre zaujímavú prácu, ktorú však budem vykonávať ako zamestnanec. Vzhľadom na skutočnosť, že výkon advokácie nie je možný popri pracovnom pomere (s výnimkou pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády a pod.) som požiadala SAK o pozastavenie výkonu činnosti. Je to štandardný postup, poznám mnoho kolegov, ktorí na nejaký čas zanechali advokáciu práve z dôvodu, že sa rozhodli pre prácu v pracovnom pomere. 

Ako vnímate skutočnosť, že ste v rovnakom zozname ako advokáti, ktorým pozastavila výkon advokácie SAK bez verejnosti dostupného rozlíšenia?

Priznám sa, že ma to trochu nepríjemne zaskočilo. Výkon advokácie som zhodou okolností pozastavila práve v deň, kedy vyšla tlačová správa SAK o pozastavení výkonu činnosti „mediálne známej advokátke“ A.K. Ak si dobre pamätám, pred niekoľkými rokmi bol pri mene advokáta s pozastavenou činnosťou uvedený aspoň odkaz na príslušné ustanovenie zákona o advokácii. Je tu obrovský záujem verejnosti o informácie, vrátane právnych. Ak chceme, aby sa ľudia obracali na advokátov, a nie na „internet“, musíme im k tomu ponúknuť dostupné a presné informácie. V rámci toho by bolo veľmi vhodné zreteľne odlíšiť advokátov, ktorí majú pozastavený výkon činnosti z dôvodu vzniku pracovného pomeru od tých, ktorí porušili svoje povinnosti. Dnes, ak niekto klikne na „vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie“ sa zobrazí 884 mien. Myslím si, že sa oprávnene obávame toho, že na základe nedávno medializovaných informácií verejnosť automaticky zaradí všetkých advokátov s pozastavenou činnosťou do kategórie „previnilcov“. Keďže tento zoznam je verejný, privítala by som, ak by SAK uskutočnila túto formálnu úpravu čím skôr. 

________________________________

Vyčiarknutie advokáta zo zoznamu

Advokát, ktorý je vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, prestáva byť advokátom. Vyčiarknutý môže byť na vlastnú žiadosť alebo z iných zákonných dôvodov, podľa ktorých SAK vyčiarkne toho:

 • kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony (resp. mu bola spôsobilosť obmedzená),
 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,
 • kto mešká so zaplatením príspevku na činnosť komory viac ako 6 mesiacov a tento príspevok neuhradil ani do 1 mesiaca od výzvy na zaplatenie,
 • kto bol zapísaný do zoznamu advokátov, avšak nespĺňal podmienky na zápis,
 • kto nemá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie,
 • proti komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku alebo bolo povolené vyrovnanie, resp. kto je spoločníkom takejto právnickej osoby,

Pri spáchaní trestného činu (nie úmyselného) komora môže vyčiarknuť advokáta zo zoznamu, povinnosť tak urobiť však nemá.

Ak by osoba, ktorá bola ako advokát vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, chcela opäť začať vykonávať advokáciu, musela by sa zapísať do zoznamu advokátov – v takomto prípade sa na uvedené nahliada ako na prvozápis a žiadateľ musí splniť všetky podmienky na zápis (okrem podmienky vykonania advokátskej skúšky, ktorá po úspešnom vykonaní platí celý život), medzi ktoré okrem iných patrí aj podmienka bezúhonnosti a spoľahlivosti. Bezúhonným podľa zákona o advokácii nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a niektoré konkrétne trestné činy, akými sú zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímanie úplatku, aj nepriama korupcia. Z pohľadu spravodlivosti, nemôže byť zapísaný do zoznamu advokátov ten, u koho sa preukázateľne spochybní, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.