Zmeny v reklamačnom konaní

V júli 2020 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zavádzajú určité zmeny v reklamačnom konaní. Novela bola prijatá v rámci balíčku zmien niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19.

Martina Vanc 21. 12. 2020 2 min.

Zrušenie povinnosti umiestňovať reklamačný poriadok na viditeľné miesto

Podľa dôvodovej správy k zákonu táto povinnosť predstavuje nadbytočnú administratívnu záťaž popri informačných povinnostiach predávajúceho voči spotrebiteľovi. Formu splnenia informačnej povinnosti ponecháva zákon na rozhodnutí samotného predávajúceho s ohľadom na povahu predávaných tovarov alebo poskytovaných služieb. Zároveň, vďaka novele už zariadenia spoločného stravovania nemusia mať reklamačný poriadok.

Počítanie lehoty na vybavenie reklamácie

Ak dôjde k prevzatiu reklamovaného tovaru v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, začne sa lehota na vybavenie reklamácie počítať až odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Najneskorší moment začatia plynutia lehoty je moment, kedy predávajúci zabráni alebo znemožní prevzatie predmetu reklamácie. Uvedená zmena vyvažuje postavenie predávajúceho a spotrebiteľa, nakoľko v pôvodnej úprave začínala lehota na vybavenie reklamácie plynúť momentom uplatnenia reklamácie spotrebiteľom, aj keď predmet reklamácie nedoručil predajcovi a ten nemohol vykonať posúdenie tovaru.

Povinnosť vydať písomný doklad o vybavení reklamácie

Uvedená zmena nadväzuje na vyššie uvedenú zmenu počítania lehôt. V pôvodnom znení zákon bola predávajúcim stanovená povinnosť vystaviť doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po novom sa táto 30 dňová lehota počíta odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim.

Na zavedené zmeny sme sa opýtali Jána Solíka, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska:

„ Zmeny schválené v júli v rámci tzv. prvého podnikateľského kilečka pokladáme za pozitívny signál, že vláda má záujem riešiť problémy s byrokraciou, na ktoré podnikatelia dlhodobo poukazujú. Časť týchto zmien sa týka aj zmien v reklamačnom konaní. Ide najmä o zmeny, ktoré znižujú administratívnu záťaž, odstraňujú hrozbu zbytočných pokút a povinnosti, ktoré išli nad rámec požiadaviek EÚ. Novela zároveň upravila aj niektoré povinnosti, ktoré v minulosti zaujali v ankete Byrokratický nezmysel roka a spôsobovali praktické problémy. Pre podnikateľov bolo náročné vybavovať reklamáciu tovaru, ktorý ešte nemali k dispozícii, a preto žiadali, aby zákonné lehoty začali plynúť až od momentu prevzatia predmetu reklamácie.

Popri odstránení rôznych povinností bolo v rámci tohto balíka v oblasti ochrany spotrebiteľa prijaté aj jedno zásadné zlepšenie. Pri drobných nedostatkoch už SOI nepristúpi okamžite k sankcii, ale stanoví najskôr lehotu na ich odstránenie. Práve táto zmena zamedzí situáciám, keď napríklad obchod s turistickou obuvou dostal pokutu niekoľko sto eur za to, že každá predávaná topánka nemala označenie, že ide o turistickú obuv.“