Advokáti nesúhlasia s anketou Právnická firma roka 2018

Anketa Právnická firma roka je dlhoročnou a v zásade aj jedinou súťažou zúčastnených advokátskych kancelárií na slovenskom trhu. Jej kredibilita však bola spochybnená viacerými renomovanými advokátmi.

Advokáti nesúhlasia s anketou Právnická firma roka 2018
Viacerí sa odvrátili

Niekoľko advokátov ako aj advokátskych kancelárií sa odmietlo tejto ankety zúčastniť. Najčastejšie uvádzaným dôvodom sú pochybnosti o transparentnosti a objektivite hodnotiacich kritérií. 

Udalosti rozhýbal otvorený list

K situácii a svojmu postoju k súťaži sa vyjadrila advokátska kancelária DENTONS prostredníctvom vedúceho partnera kancelárie Petra Kubinu. K veci uvádza prostredníctvom otvoreného listu najmä nasledovné:

"Vývoj výsledkov „Právnickej firmy roka“ v posledných rokoch však žiaľ vytvára dojem že výsledky vyhodnocovania sa už nejakú dobu vzďaľujú reálnej situácii na trhu. Nejasnosť „pravidiel hry“ v podobe netransparentných kritérií a procesu vyhodnocovania vysielajú zmätočný signál voči účastníkom ankety znižujú čitateľnosť a dôveryhodnosti výsledkov.

Kritériá bežne používané na indikovanie úspešnosti  a kvality v poskytovaní právnych služieb sú najmä počet a objem realizovaných transakcií a prípadov, počet právnikov, obrat a zisk (aj v trvalý a udržateľný rast v absolútnom vyjadrení ako je percentuálne).

Z ťažko čitateľných výsledkov Vašej ankety za ostatných 6 rokov pre nás však vyplýva čoraz viac zásadných otázok a pochybností ohľadom kritérií a pravidiel podľa ktorých sú hodnotené jednotlivé advokátske kancelárie v „Právnickej firme roka“. S ohľadom na zodpovednosť voči verejnosti (najmä neodbornej časti, ktorá sa anketou „Právnická firma roka“ môže riadiť),  voči našim klientom, voči našej kancelárií a v súlade s princípom transparentnosti si za týchto okolností nevieme predstaviť našu ďalšiu účasť v ankete ktorej  pravidlá nie sú verejne známe a ktorej výsledky vyvolávajú pochybnosti o tom do akej miery sú v zohľadnené vyššie uvedené, objektívne merateľné kritériá.

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli že naša bratislavská kancelária sa v budúcnosti nebude zúčastňovať ďalších ročníkov ankety  „Právnická firma roka“ pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám alebo posunom smerom k väčšej transparentnosti pravidiel ankety a čitateľnosti jej výsledkov. Takýmito zmenami a posunmi môžu byť napr.:

  1. Zverejnenie pravidiel a kritérií pre hodnotenie advokátskych kancelárií ako aj váhy jednotlivých kritérií- z verejne dostupných informácií na webovej stránke „Právnickej firmy roka“ vyplýva že 50% váhu pri hodnotení má názor nezverejneného zboru externých hodnotiteľov (bez uvedenia ich oblasti pôsobenia)  a 50% váhu pri hodnotení názor organizátora ankety no vôbec sa tam neuvádza akými kritériami sa hodnotitelia či organizátor pri hodnotení riadia a akú majú tieto kritériá váhu.
  2. Zverejnenie zoznamu osôb podieľajúci sa na hodnotení advokátskych kancelárií a ich oblasti pôsobenia- tak ako v športe hráč vždy pozná identitu rozhodcu a v právnom spore strana vždy pozná identitu svoju zákonného sudcu aj v prípade hodnotenia ktoré má ambíciu byť mienkotvorným by zúčastnené právnické kancelárie mali poznať identitu tých ktorí o nich majú rozhodovať.
  3. Zverejnenie anonymizovaného zoznamu transakcií a prípadov (v počte maximálne 10) všetkých účastníkov ktorí vo svojich kategóriách zvíťazili alebo boli hodnotení ako veľmi odporúčaná alebo odporúčaná kancelária–výsledky  ankety môžu mať  skutočnú výpovednú hodnotu pre trh iba vtedy ak si každý koho bude zaujímať bude môcť pozrieť zoznam transakcií a prípadov, za ktoré daná kancelária v danom roku získala svoje ocenenie."

Otvorený list DENTONS podporilo pridelením LIKE až 59 osôb najmä z radov renomovaných advokátov a právnikov.

Stanovisku DENTONS vyjadrila podoru aj advokátska kancelária Poláček & Partners, ktorá uviedla:

"Potrebujeme transparentnosť a jasné pravidlá. A kde inde začať, keď nie sami u seba. Požiadavky našich kolegov sú dobrým začiatkom."

Reakcie a diskusia v súvislosti s uverejnením otvoreného listu AK DENTONS boli rôzne: 

Snímka_obrazovky_2018-05-14_o 10.17.15.png

Odpoveď:

Snímka_obrazovky_2018-05-14_o 10.17.38.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre k otvorenému listu DENTONS boli rôzne:

Snímka_obrazovky_2018-05-14_o 10.16.58.png

 

Snímka_obrazovky_2018-05-14_o 10.16.33.png

 

Snímka_obrazovky_2018-05-14_o 10.16.20.png

 

O vyjadrenie k veci sme požiadali aj organizátora súťaže spoločnosť EPRAVO CZ, a.s.

Za spoločnosť hovorí predseda predstavenstva Miroslav Chochola:

"Otevřený dopis advokátní kanceláře Dentons jsme zaznamenali, stejně tak jako další reakce na sociálních sítích. Byť se neztotožňujeme s obsahem a formou tohoto dopisu, vřele vítáme otevření diskuze o co nejvhodnějších parametrech hodnocení pro slovenský trh. Je to něco, po čem léta voláme a skutečnost, že takto renomovaná kancelář tuto diskuzi otevřela, je jasným důkazem, jaký náš žebříček má pro slovenský trh význam. Je společným cílem všech, aby výsledky co možná nejvíce odrážely reálnou situaci na trhu a budeme si vážit snahy každého, kdo do tohoto procesu bude chtít přispět."

Na našu otázku "Mohli by ste sa prosím vyjadriť aj k hodnotiacim kritériám a transparentnosti tejto súťaže?" sme však odpoveď nedostali.

Ako je to však s pravidlami hospodárskej súťaže?

Môže anketa tohto typu ovplyvniť správanie zákazníkov a zvýhodniť výhercov súťaže oproti advokátskym kanceláriám, ktoré v ankete skončili na nižších priečkach alebo sa jej nezúčastnili vôbec?

Právne Noviny v záujme dodržania čo najvyššej miery objektivity a nezaujatosti k danej téme oslovili zahraničnú odborníčku na hospodársku súťaž.

Docentky Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne a advokátky doc. JUDr. Dany Ondrejovej, PhD., sme sa pýtali, aký vplyv môže mať takáto anketa na samotnú hospodársku súťaž a vnímanie verejnosti.

Doc. Ondrejová uvádza:

Můj názor je takový, že pokud je soutěž vnímána jako "značka kvality" pro orientaci na trhu advokátních služeb, měl by být výběr vítěze (resp. pořadí) opravdu transparentní a probíhat na základě objektivně nastavených pravidel (obdobně, jako je tomu u srovnávací reklamy). 

Bohatá judikatura je ohledně možnosti narušení dobré pověsti osob umístěných na "nevítězných" příčkách prostřednictvím nepravdivých informací (zde kvality služeb, která může být sekundární oproti prvotnímu kritériu v podobě např. sponzorského daru či jiných), které vedou k určitému upřednostnění v rámci výsledného žebříčku.

Vo vzťahu k spotrebiteľom, teda bežným ľuďom (nepodnikateľom) doc. Ondrejová uviedla: "... je nutno, aby byly hodnocené skutečnosti srovnatelné, objektivní, pravdivé a neuváděny výsledky zkreslujícím způsobem. Výsledné pořadí, které neodpovídá měřitelným kritériím může vést k možnosti  uvedení veřejnosti v omyl a narušení dobré pověsti těch, kteří skončí na zadních příčkách."