COVID-19 a fungovanie právnických fakúlt – ako aktuálne vyzerá štúdium?

V dnešnom článku sa dozviete, ako prebieha výučba na právnických fakultách v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pýtali sme sa právnických fakúlt ako vyzerá online výučba, aké úskalia alebo výhody prináša, aký vplyv na študentov a ich prístup k vzdelaniu má tento spôsob a či fakulty rozmýšľajú o ponechaní tejto formy výučby aj po skončení pandémie.

 

Martina Vanc 08. 02. 2021 14 min.

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., prodekanka pre vzdelávanie 

Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach prebieha v súčasnosti výlučne online vzdelávanie. Pre realizáciu prednášok a seminárov využívame aplikáciu MS Teams, ale rovnako aj vnútrouniverzitný e-learningový portál LMS.UPJS.sk, prostredníctvom ktorého máme vytvorené online kurzy pre takmer všetky predmety. Ich obsah je naplnený materiálmi ku štúdiu, online testami, praktickými úlohami, ale aj napr. tzv. chatovaním vyučujúceho so študentmi. Tieto aplikácie nám umožnili plynulý prechod hneď v prvom týždni zimného semestra na dištančnú metódu vzdelávania, čo ocenili aj naši študenti. Hoci prezenčnú metódu vzdelávania nie je možné plne nahradiť, snažíme sa študentom sprostredkovať čo najviac informácií online spôsobom za zachovania vopred nastaveného rozvrhu.

Začnem možno nevýhodami. Veľkou nevýhodou je chýbajúci osobný kontakt vyučujúceho so študentmi. Ten jednoducho nenahradíme. Podobne je možné vnímať i časový hendikep online komunikácie. Sporadické technické problémy, mnohokrát spôsobené objektívnymi okolnosťami, predlžujú komunikáciu a sťažujú snahu o zachovanie individuálneho prístupu počas seminárov. Na druhej strane však pozorujeme aktivizovanie aj tých študentov, ktorí sú počas prezenčnej výučby skôr v úzadí a snažia sa splynúť s davom, no počas online vzdelávania sa prejavuje ich potenciál. Online vzdelávanie, najmä počas práce na individuálnych zadaniach, je forma, ktorú by sme chceli zachovať aj po skončení pandémie. Umožňuje individuálna prácu študenta na riešení praktických úloh, čo v rámci prezenčných seminárov z časového hľadiska nie je častokrát možné. Výhodou je preto aj úzka spolupráca vyučujúceho a študenta na jeho prezentačných, argumentačných a aplikačných schopnostiach, a to je pre budúceho právnika veľmi dôležité. Študenti si v rámci našich pravidelných prieskumov pochvaľujú online vysielané prednášky, ktoré sú nahrávané, takže si ich môžu pustiť aj zo záznamu, v prípade, že nejakú informáciu nezachytia alebo pre osvieženie pamäte pred skúškou.    

Skúšky prebiehajú výlučne v online priestore, či už postupové alebo štátne. Už na začiatku akademického roka sme rátali s možnosťou prechodu na online vzdelávanie a skúšanie, preto boli vyučujúci aj študenti pripravení na obe formy výučbovej aj skúšobnej časti semestra, na základe vopred nastavených podmienok priebežného i záverečného hodnotenia. Hodnotenie formou ústnej skúšky prebieha za pomoci aplikácie MS Teams, s online generovaním náhodných čísel otázok, a hodnotenie formou písomnej skúšky prebieha spracovaním seminárnej práce alebo písomného testu cez e-learningový portál LMS.UPJS.sk. 

Našou prioritou je vrátiť sa k štandardnému, prezenčnému vzdelávaniu, no radi by sme ponechali aj tie formy dištančného, online vzdelávania, ktoré umožňujú posilniť napr. samostatnú prácu študenta.

Základným predpokladom pre návrat k prezenčnej výučbe je zlepšenie epidemiologickej situácie a uvoľnenie protiepidemiologických opatrení. Hoci sa nevieme dočkať daného momentu, bezpečnosť našich študentov a zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá, preto nechceme nič podceniť.   

Prístup študentov je za každých okolností individuálny. Aj počas prezenčného vzdelávania, teda za „normálnych“ okolností, sa študenti delili na tých, ktorí boli ochotní, ale aj odhodlaní urobiť pre nadobudnutie vedomostí niečo viac, či už samoštúdiom, absolvovaním právnej praxe, alebo účasťou na študentských súťažiach či sympóziách. Tá druhá skupina bola pripravená vynaložiť základné požadované úsilie pre splnenie podmienok pre absolvovanie štúdia. Podobne je to i teraz, počas dištančného vzdelávania. Sťaženie situácie mohlo nastať v zdĺhavejšej komunikácii, ale aj napríklad v sociálnom odlúčení študentov, ktoré vážne narúša vysokoškolský život. Pre nás je veľmi dôležité zachovanie vysokého štandardu kvality vzdelávania akoukoľvek metódou, preto sa snažíme aj dištančné vzdelávanie neustále zlepšovať a motivovať študentov k využívaniu pozitív súčasnej situácie v prospech ich vzdelania.      

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M, dekanka

Vyučovanie na Fakulte práva PEVŠ sa realizuje dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. V praxi to znamená, že vyučovanie prebieha podľa klasicky pripraveného rozvrhu, rozdiel tkvie v tom, že sa vyučujúci a študenti stretávajú v tímoch aplikácie, nie v prednáškových či seminárových miestnostiach. Základnou výhodou online výučby je tak možnosť pre študenta byť prítomný na výučbe napriek tomu, že sa stále nachádza doma; ide o výhodu najmä pre študentov, ktorí nie sú z Bratislavy a blízkeho okolia. V decembri Fakulta práva PEVŠ zorganizovala online stretnutie so študentmi práve na tému online vzdelávania, počas ktorého sa študenti zhodli okrem iného na tom, že došlo k výraznému zvýšeniu kvality online vzdelávania. V tomto smere je možné konštatovať, že už aj starší pedagógovia ovládajú a využívajú rôzne možnosti aplikácie MS Teams. Na druhej strane, tak pedagógovia ako aj študenti vnímajú rôzne nevýhody online výučby, medzi ktoré patrí väčšia roztržitosť počas výučby kvôli väčšiemu množstvu podnetov okolo študentov, ktorí sú častokrát doma, a tiež nižšia priama interakcia a reflexia mimoverbálnej komunikácie.

Väčšina študentov - podľa ich vyjadrení - sa však už teší na osobnú výučbu. K štandardnému procesu výučby bude možné vrátiť sa za výraznejšieho zlepšenia pandemickej situácie. Aj mimo pandemickej situácie poskytuje škola predovšetkým externistom osobitnú online podporu, no výlučne online výučbu nebude možné ponechať vzhľadom na podmienky uznanej akreditácie. Určite je však v tomto smere potrebné prehodnotiť možnosti, ktoré sa v tomto smere núkajú v procese novej akreditácie.

Na záver, čo sa týka skúšok, tie prebiehajú tiež dištančnou formou: postupové skúšky sú buď písomné (v rámci systému UIS) alebo ústne (prostredníctvom aplikácie MS Teams), o konkrétnej forme rozhoduje vyučujúci príslušného predmetu. Štátne skúšky sa realizujú prostredníctvom aplikácie MS Teams, v rámci ktorej sa nahrávajú a uchovávajú v zmysle zákonných požiadaviek.

Všetci sa už tešíme na "reálnych", nie "virtuálnych" študentov, dovtedy sa navzájom obohacujeme aspoň virtuálnymi stretnutiami. Ako uviedla pri príležitosti hodnotenia online výučby jedna študentka, študenti teraz už prakticky nemajú čo robiť, tak aspoň študujú... Snáď im ten študijný entuziazmus pretrvá aj po ukončení pandémie.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

JUDr. Jozef Andraško, PhD., prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou

Globálna pandémia nás zasiahla síce nečakane, avšak v dobe, kedy vďaka internetu a technológiám, vieme zabezpečiť plnohodnotnú výučbu, a to aj praktických predmetov. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa pomerne rýchlo prispôsobila novým podmienkam a výučba momentálne prebieha takmer úplne online. Jedinou výnimkou sú stáže, ktoré v predchádzajúcom semestri absolvovalo asi 30 študentov, a to predovšetkým na okresných súdoch v blízkosti svojho bydliska. Aktuálna situácia neovplyvnila negatívne realizáciu praktickej výučby, tá sa len musela prispôsobiť novým podmienkam. Na Právnej klinike pre komunity študenti, pochopiteľne, nemohli ísť prednášať základy práva na základné a stredné školy, do domovov dôchodcov alebo do ženskej väznice, tak ako študenti pred nimi. Namiesto toho nahrali prezentácie na rôzne právne témy a pripravili pre divákov kvízy na overenie nadobudnutých vedomostí. Študentská právna poradňa sa taktiež presunula do online prostredia. Namiesto osobného stretnutia študenti s klientom komunikujú telefonicky alebo e-mailom. Na právnu poradňu sa teraz obracajú klienti aj s právnymi problémami, ktoré súvisia s pandémiou a pozorujeme zvýšený záujem zo strany klientov aj študentov. Študenti, žiaľ, nemohli vycestovať na zahraničné simulované súdne spory, avšak vďaka informačno-komunikačným technológiám si aj tak mali možnosť porovnať svoje argumentačné a rétorické schopnosti so študentmi zo zahraničných univerzít. Semináre, konzultácie aj ústne skúšky prebiehajú cez video hovory. Diskusie o judikatúre či riešenie prípadových štúdií je možné viesť v podstate rovnakým spôsobom, ako pri kontaktnej výučbe. Prednášky pedagógovia nahrávajú, a tak si ich študenti môžu kedykoľvek vypočuť v elektronickom archíve prednášok, vrátiť sa k myšlienke, ktorej na prvýkrát neporozumeli alebo si prednášku zrýchliť. Nahrávanie prednášok pre nás ale nebolo novinkou, keďže niektoré nosné predmety boli zaznamenávané už v minulých semestroch, čím sme chceli zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých, a to najmä pre študentov so špeciálnymi potrebami. 

Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že s online výučbou sú spojené iba negatíva, nie je to tak. Je síce pravda, že interakcia so študentmi je náročnejšia a pedagógom aj študentom chýbajú diskusie prebiehajúce nielen v učebniach, ale aj v priestoroch a na chodbách historickej budovy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Fyzický kontakt a možnosť vidieť mimiku či gestá pri diskusiách je v online priestore obmedzená. Avšak aj online výučba má svoje výhody. Na seminároch je možnosť využívania rôznych nástrojov, ktoré zatraktívňujú priebeh hodiny, ako rôzne interaktívne kvízy, videá, či zdieľané dokumenty. Študenti majú možnosť pracovať v skupinách v online „miestnostiach“, môžu sa hlásiť, aktívne zapájať a tí hanblivejší môžu využiť možnosť napísania odpovede do chatu. Výhodou je taktiež odpadnutie cestovania, či už presunov v rámci krajiny alebo hlavného mesta.

Keďže právnik musí disponovať výborným verbálnym prejavom, stále na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pretrváva tradícia ústnych skúšok. Tie prebiehajú takmer v nezmenenom režime, až na to, že študent si nelosuje otázku, ale otázku určí náhodný generátor čísel na zdieľanej obrazovke. Naďalej však ide o dialóg medzi pedagógom a študentom, kedy študent preukazuje vedomosti v danej právnej oblasti, ale aj schopnosť kriticky myslieť, efektívne prepájať nadobudnuté vedomosti a interpretovať zložité právne ustanovenia. Už niekoľko rokov môžu študenti na skúškach používať nekomentované právne predpisy, preto nie je potrebné, aby sa zákony učili naspamäť, ale môžu s nimi na skúške pracovať. Študenti štandardne využívajú možnosti portálu slov-lex, ktoré sú im osobitne zvýraznené hneď v prvom ročníku na osobitnom povinnom predmete takým spôsobom, aby na vyhľadávanie právnych predpisov pri výučbe, ale aj praxi boli pripravení.

Písomné skúšky prebiehajú prostredníctvom Moodlu, čo je e-learningová platforma, ktorá bola používaná ešte pred pandémiou. Kontrola prípadného odpisovania a komunikácie medzi študentmi počas skúšky je v online priestore podstatne sťažená. Budúci právnici sú však počas celého štúdia vedení k čestnosti a dodržiavaniu etiky. Učíme ich spoliehať sa na vlastné vedomosti a schopnosti. Na písomných skúškach študenti zvyčajne hľadajú riešenie simulovaných právnych problémov, a tak ako aj v budúcej právnej praxi, tak aj počas štúdia, môžu používať zákony, prípadne iné internetové zdroje. Navyše moodle ponúka rôzne nástroje, ktoré bránia podvádzaniu ako napríklad limitovanie vypracovania prípadu časovým rámcom alebo viaceré možnosti odpovede či testových otázok.

V čase prebiehajúcej globálnej pandémie síce predstavuje online výučba na úrovni vysokého školstva uspokojivú náhradu, avšak pedagógovia aj študenti pociťujú zhoršenie interakcie, sťažené budovanie medziľudských vzťahov a náročnejšie rozprúdenie diskusie. Nehovoriac o občasných technických problémoch. Preto je určite prioritou vrátiť sa k štandardnému spôsobu vyučovania, avšak niektoré prvky online výučby určite pretrvajú. Predpokladáme nárast kombinovaných predmetov, ktoré prebiehajú čiastočne kontaktne a čiastočne v online prostredí. Táto požiadavka taktiež vyplynula z prieskumu realizovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, kde viacerí študenti výslovne požadovali zachovanie určitej formy online štúdia. Z toho nám vychádza, že v niektorých prípadoch by mohla mať takáto forma štúdia svoje miesto. Špecificky by sa to mohlo uplatniť pri externých študentoch, ktorí často musia víkendy tráviť cestovaním do hlavného mesta. Pri online výučbe tento aspekt odpadne a môže to zvýšiť záujem o externé štúdium práva. Keď sa pedagógovia opäť rozcestujú po medzinárodných konferenciách, možno si už nebudú za seba musieť hľadať náhradu medzi kolegami, ale seminár jednoducho odučia online. Navyše, v takomto nastavení nie je problém pozvať hosťujúceho prednášajúceho, ktorý pôsobí v zahraničí bez nutnosti zložitého organizovania ubytovania, cestovania a výberu vhodného termínu pre zúčastnené strany. Predmety, na ktoré momentálne na Slovensku nemáme špecialistu by tak mohli vyučovať zahraničné kapacity bez nutnosti strávenia celého semestra na území Slovenska. Zároveň, aj prezenčné semináre môžu byť oživené online kvízmi a interaktívnymi vzdelávacími metódami, ktoré však naši pedagógovia využívali v rámci vzdelávacieho procesu aj pred pandémiou. Čo im aj študentom značne uľahčilo prechod na online výučbu. 

K návratu k štandardnému procesu výučby je potrebné pristupovať nanajvýš obozretne a zodpovedne. Výučba na univerzitnej úrovni prebieha efektívne aj v online prostredí a vzdelávací proces nie je ohrozený v rozsahu, v akom je to v prípade žiakov základných a stredných škôl. Návrat k prezenčnej výučbe budeme koordinovať s odporúčaniami odborníkov a vedcov, ktorých máme na našej univerzite dostatok. Pri výučbe práva s výnimkou klinických predmetov je možné vzdelávanie zabezpečiť aj online a z tohto dôvodu budeme pozorne sledovať epidemiologickú situáciu a prispôsobovať tomu prechod na prezenčnú formu štúdia. Prechodným obdobím možno bude, že prednášky, ktorých sa štandardne účastní veľké množstvo ľudí ponecháme v online režime. Rátame aj s tým, že svetlo na konci tunela v podobe vakcinácie urýchli návrat  študentov na univerzitnú pôdu.

Naši študenti sa nemusia vo zvýšenej miere uchyľovať k samoštúdiu, keďže prednášky, semináre aj individuálne konzultácie s pedagógmi fungujú efektívne aj v online prostredí. Avšak študentom určite chýbajú dôležité interakcie a rozhovory o právnych témach, ktoré sa častokrát nekonajú v triedach, ale na chodbách, pri spoločnom obede alebo večer na „krúžkovici“. Na druhú stranu, študenti majú v čase zatvorených prevádzok a obmedzení slobody pohybu menej možností spoločenského vyžitia, čo im umožňuje venovať viac času štúdiu a príprave na ich budúce povolanie. Odpoveď, ale záleží od prípadu k prípadu. Ideálnou formou je, ak študent má „načítané“ kapitoly z učebnice a judikatúru pred seminárom a na nich sa riešia už praktické prípady. Takýto štýl ale volili viacerí vyučujúci už pred pandémiou a nie je na našej fakulte novinkou. Koniec koncov je to ale vždy o tom, ako si vie študent zorganizovať čas. Čo je mimochodom jedna zo základných požiadaviek na právnikov často pracujúcich pod časovým stresom a s hraničnými termínmi.

Či je to jednoduchšie alebo ťažšie záleží vždy od konkrétneho študenta. Niekomu vyhovuje pokoj a má vytvorené prostredie na samoštúdium, ktoré si sám rozvrhne. Inému, ale môže vyhovovať ruch hlavného mesta a univerzity, internáty a sociálne vyžitie, ktoré ho motivuje a doma sa jednoducho nevie plne sústrediť. Univerzálna odpoveď neexistuje.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan

Výučba na Právnickej fakulte UMB prebieha vzhľadom na  okolnosti dištančne online formou. Boli sme jednou z prvých fakúlt na Slovensku, ktorá prešla na komplexnú online výučbu hneď v počiatočných fázach pandémie. Naša fakulta pri zabezpečení výučby prísne kopíruje prezenčný rozvrh a všetky prednášky ako aj semináre sú vždy naživo streamované. Ani jeden seminár akéhokoľvek predmetu nenahrádzame samoštúdiom alebo iným náhradným plnením. To platí pre dennú aj externú formu štúdia. Naším cieľom je, aby sme nehľadali pod rúškom dočasnosti polovičaté riešenia, ale aj napriek situácii v čo najväčšej možnej miere zachovali kvalitu štúdia.

Nevýhody sú absolútne zrejmé. Je to najmä strata osobného kontaktu a s tým súvisiacich osobných väzieb. Naša fakulta bola vždy hrdá na to, že sme malou fakultou, kde pedagógovia prichádzajú do kontaktu s menším množstvom študentov, pamätajú si ich a tak dokážu oceniť ich prejav a prácu na hodinách aj počas semestra. Pri menšom množstve študentov v prezenčnej forme môžeme skutočne hovoriť o individuálnom prístupe. Toto čaro sa napriek nezmenenému počtu študentov v online priestore stráca. Zároveň je zrejmé, že aj koncentrácia na prednášku, ktorú počúvate doma vo svojej izbe ovplyvňovaný ďalšími rušivými vplyvmi je pravdepodobne iná, ako v prednáškovej sále. Na druhej strane je online výučba logisticky menej náročná. Dokážeme študentom sprostredkovať napríklad výučbu učiteľov, ktorí sú v momente vyučovania na druhom brehu Atlantiku. Aby pedagóg prišiel na výberovú prednášku z Arizony do Banskej Bystrice asi z dôvodu finančnej a časovej náročnosti nie je ani možné pomýšľať. V online priestore to nie je problém, a to nám dáva obrovské možnosti aj vo vzťahu k budúcnosti.

Skúšky prebiehajú podobne ako prednášky a semináre v online priestore. Kvôli objektivite musia byť na skúšku pripojení vždy aspoň 2 študenti a svoje otázky si losujú prostredníctvom generátora náhodných čísel. Napriek tomu, že počas celého trvania skúšky musia mať zapnutú kameru a zdieľať plochu svojho počítača, je zrejmé, že niektorých priťahuje možnosť väčšieho priestorového súkromia, ktorú chcú využiť aj pre pomoc vo forme nedovolených študijných materiálov. Našou úlohou je oveľa viac skúšať prierezovo, viac ako na memorovaní, trvať na vysvetľovaní problematiky, prípadne chápaní súvislostí a prezentácii príkladov. Som presvedčený, že napriek tomu, že táto forma skúšania je pre pedagógov omnoho náročnejšia, pre mnohých bude znamenať posun vpred.

Určite je prioritou bezpečné vrátenie sa k prezenčnej forme. Ale bolo by krokom späť, ak by sme nevyužili, čo nám pandémia dovolila naučiť sa. Ako som spomínal, vieme zabezpečiť niektoré výberové prednášky či dokonca celé predmety kolegami, ktorých by sme pre prezenčnú výučbu nemohli získať. Ak online výučba prinesie globalizáciu vzdelávania, je to tlak na kvalitu aj pre domácich pedagógov, a to vnímam pozitívne. Na Slovensku sa vždy hovorí len o kvalite vedy, rovnako sa hodnotí v zásade najmä veda či už u jednotlivcov prípadne inštitúcií. Ale je treba hovoriť aj o kvalite pedagogickej činnosti. Ak sa týmto otvorí aj táto legitímna otázka, bude to len dobre. Zároveň je možné dištančnou či kombinovanou formou robiť zasadnutia akademických obcí, či iných orgánov, ktoré sú inokedy kvôli nutnosti fyzickej účasti logistiky náročné a mnohí sa ich radšej nezúčastnia. Takto im dáme viacero možností a zvýšená účasť prinesie, vyššiu informovanosť, efektivitu a legitimitu riešení.

Keďže sa snažíme, aby sme všetky predmety zabezpečovali plnohodnotne a naživo, nie je pre nás prioritou návrat k prezenčnej forme výučby až do momentu, kým to nebude bezpečné pre študentov, pedagógov a ich rodinných príslušníkov. Ak si dáme na váhu ekonomický dopad zatvorených napríklad obchodných prevádzok na jednej strane a na druhej strane zatvorených univerzít, a zároveň porovnáme prínos zníženia ich mobility, som presvedčený, že je potrebné, aby sa skôr otvárali maloobchodné prevádzky ako univerzity. Tie by sa mali snažiť čo najviac skvalitňovať svoju online výučbu v odboroch, kde je to možné a zároveň čo najviac využiť túto situáciu pre zatraktívnenie svojej ponuky štúdia napríklad zaujímavými mimovýučbovými aktivitami. 

Sú študenti, ktorí potrebujú pre štúdium osobné väzby a prirodzene sa im študuje ľahšie, ak sa môžu o tom, čo počuli na prednáške, voľne porozprávať s kolegami napríklad na internáte. Ale na druhej strane sú aj takí, ktorí majú radi pokoj a doma majú viac priestoru a času vzdelávať sa, lebo nie sú zaťažení inými zaujímavými aktivitami, ktoré im „kradnú“ čas vymedzený pre štúdium. Za ten pandemický rok pozorujeme množstvo študentov, ktorí oveľa viac čítajú, ale zároveň aj množstvo takých, ktorých online vzdelávanie jednoducho nebaví. Je to určite individuálne. Našou úlohou je sledovať tento trend, podporovať prvú skupinu a motivovať tú druhú.