EU legal shot: Júl 2019 - 3. vydanie

Vitajte v prázdninovej nádielke čerstvých informácií z prostredia európskej legislatívy a politiky. Ako ovplyvní obmedzenie uhlíka vaše pracovné miesta, ako bojovať proti geografickému zákazu prehrávania videí a aj aké novinky prijala platforma Airbnb, toto sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom vydaní EU legal shot-u.

Martina Rievajová 15. 07. 2019 3 min.

Uhlík zmení pracovný trh

Komisia sa v rámci svojho ročného prieskumu vývoja zamestnanosti a sociálnej situácii v Európe venovala často spomínaným sociálnym trendom, ako je starnutie, globalizácia a klimatické zmeny v súvislosti s ich vplyvom na pracovný trh.

Základnou víziou budúceho vývoja na trhu práce je prechádzať na klimaticky neutrálne hospodárstvo, nakoľko momentálne klimatické zmeny neumožňujú sa pri dlhodobej vízií hospodárstva spoliehať na nevyspytateľnú zmeny počasia. Napriek tomu, že európska miera nezamestnanosti je na európskom minime, je dôležité s členskými štátmi rokovať o tendenciách vývoja zamestnanosti a rozloženia pracovnej sily.

Podstatnou zmenou bude práve prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, ktoré prinesie nové pracovné miesta a zmení rozloženie pracovného trhu no najmä požiadavky na zručnosti pracovníkov. Do roku 2030 sa takto vytvorí viac ako 12 miliónov pracovných miest. Postupná automatizácia a digitalizácia prinesie v najbližšom desaťročí zmeny v regionálnych pracovných príležitostiach a spôsobí tlak na rozvoj technologických odvetví. Práve z tohto dôvodu sa predpokladajú značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj medzi regiónmi v rámci štátov. Odporúča sa, aby jednotlivé štáty si na obdobie prechodu na bezuhlíkové digitálne hospodárstvo pripravili rezervy, aby boli v tomto období schopné podporovať jednotlivé oblasti, ktoré budú chudobné na ponuku práce.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Airbnb v ústrety spotrebiteľovi

Za posledný rok sa odohrala séria rokovaní medzi Airbnb, internetovou platformou, na ktorej sa stretávajú poskytovatelia ubytovania a záujemcovia o krátkodobý pobyt, s Európskou komisiou. Cieľom bolo objasnenie, akým spôsobom táto platforma zobrazuje spotrebiteľom ponuky ubytovania a iné dôležité informácie, nakoľko Komisia vyjadrila pochybnosti nad zrozumiteľnosťou predmetných informácií a obavu z možného zavádzania spotrebiteľa.

Na základe výhrad spoločnosť Airbnb  zaviedla nasledujúce zmeny:

  • Pri vyhľadávaní ubytovania v konkrétnych dátumoch vidia užívatelia na stránke celkovú sumu, v ktorej sú už zahrnuté povinné poplatky vrátene miestnej dane, služieb za upratovanie a ďalšie.

  • Bude odlíšené či ponuku ubytovania zverejňuje súkromný alebo profesionálny hostiteľ.

  • Stránka bude obsahovať. ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online

Vo vzťahu spotrebiteľa k Airbnb výslovne spoločnosť uviedla, že:

  • Používatelia môžu podať žalobu proti Airbnb na súde krajiny svojho pobytu

  • Rešpektuje právo žalovať hostiteľa v prípade spôsobenej ujmy alebo škody

  • Sa zaväzuje, že nebude jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby používateľov riadne o včas o zmene informovala používateľov.

Viac informácií sa dočítate tu.

Čo viete o nariadení proti geoblockingu?

Za 7 mesiacov sa začne uplatňovať séria nových pravidiel proti neodôvodnenému geograficky podmienenému blokovaniu napríklad pri vysielaní elektronicky dostupných videí. V tejto súvislosti Európska komisia skúmala znalosti občanov EÚ o možnostiach spotrebiteľov bojovať proti takýmto obmedzeniam, ako aj znalosti o jednotnom digitálnom trhu.

Z výskumu vyplýva, že až 50% Európanov vie o nariadení EÚ, ktorým bojuje proti neodôvodnenému obmedzovaniu elektronického obchodu a prístupu k elektronickým dielam na základe geografických parametrov. Aj napriek pomerne vysokému číslu informovaných Európanov o geoblokovaní, len pomerne málo z nich vedelo, aké má prostriedky proti takejto diskriminácií zákazníka k dispozícii, tieto znalosti preukázalo len 29% občanov EÚ.

Z prieskumu vyplynulo, že najčastejšie sa Európania snažia získať prístup k cezhraničnému obsahu audiovizuálnych diel, teda videí, streamov, ale aj elektronických kníh či hudbe. Dôvodom cezhraničného prenosu je práve skutočnosť, že konkrétne dielo nie je prístupné v krajine spotrebiteľa, čo je aj odrazovým mostíkom nového nariadenia.

Viac sa o danej problematike dočítate tu.