Ako dopadli kontroly zákazu predaja cigariet?

Ako sa počínajú predajcovia pri kontrole veku tých, ktorí kupujú tabakové výrobky? Predbieha snaha zarobiť si nad úsilým o zachovanie zdravia spoločnosti a zníženie návykovosti mladých ľudí?

Redakcia 22. 08. 2018 6 min.

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) bola v tomto roku vykonaná kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie:

  • § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), t. j. dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov, a
  • § 6 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov t. j. dodržiavanie povinnosti každého, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

Objektmi kontroly boli prevádzkové jednotky (ďalej len „PJ“) obchodných reťazcov a malé PJ (čerpacie stanice, novinové stánky, malé predajne potravín, prevádzky verejného stravovania, kaviarne a hostince).

Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa kontrol zúčastnili, boli rozdelené do dvoch vekových kategórií, a to do kategórie maloletých (11 – 15 rokov) a kategórie mladistvých (16 - 17 rokov).

 

Výsledky kontroly

Kontrola bola vykonaná v celkom 88 PJ, z toho 14 PJ obchodných reťazcov a 74 malých PJ.

Z vykonaných 88 kontrolných nákupov (ďalej len „KN“), do ktorých boli osobami mladšími ako 18 rokov požadované tabakové výrobky (ďalej len „TV“), boli tieto odpredané v 29 prípadoch, čo predstavuje 32,95 %. Z týchto prípadov boli TV osobe mladšej ako 18 rokov odpredané v 5 PJ obchodných reťazcov a 24 malých PJ.

V prevádzkach verejného stravovania bolo vykonaných 14 KN, pričom odpredaj bol zistený v 6 PJ, čo predstavuje 42,86 %.

Z počtu 29 prípadov protizákonne odpredaných TV:

  • v 26 prípadoch (90 %) išlo o odpredaj TV maloletému vo vekovej kategórii 11 – 15 rokov,
  • v 3 prípadoch (10 %) išlo o odpredaj TV mladistvému vo vekovej kategórii 16 – 17 rokov.

Na vykonaný KN nebol vydaný doklad o kúpe v 7 prípadoch. V rámci vykonaných kontrol bolo prešetrených 6 spotrebiteľských podnetov, pričom v 5 prípadoch sa predmet podania potvrdil.

Najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistených v Trnavskom kraji, keď predaj tabakových výrobkov maloletým resp. mladistvým nebol odopretý spolu v 8 prípadoch z celkového počtu 10 KN, čo predstavuje 80 %-né porušenie zákona.

Najmenej pochybení zistili inšpektori v Bratislavskom kraji, keď počas kontrolnej akcie zaznamenali 1 prípad predaja TV osobám mladším ako 18 rokov. Z celkového počtu 14 KN to predstavuje 7,14 % -né porušenie zákona.

Opatrenia

Vo všetkých kontrolovaných prevádzkových jednotkách boli spísané inšpekčné záznamy. V prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia a uložené záväzné pokyny na ich odstránenie.

Preukázaný predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov ako aj ďalšie zistené porušenia budú predmetom správnych konaní.

PRÍKLADY PORUŠENÍ A INÉ ZAUJÍMAVOSTI

Bratislavský inšpektorát

Čerpacia stanica Slovnaft, Bajkalská 23/A, BA bol zistený odpredaj TV, pričom si predávajúci žiadnym spôsobom neoveroval vek kupujúceho.

Trnavský inšpektorát

V prevádzkarni stánok T press, Nám. Herdu 1, Trnava, boli maloletej osobe vo veku 14 rokov odpredané cigarety L&M. Predavačka pri predaji cigariet overovala vek figurantky otázkou, či má 18 rokov, na ktorú maloletá odpovedala „nemám“. Potom sa predavačka figurantky dvakrát spýtala, či ju niekto poslal kúpiť cigarety, na čo maloletá vždy odpovedala „nie, neposlal“. Následne jej cigarety odpredala a vydala doklad o kúpe z ERP.

Trenčiansky inšpektorát

Lahôdky, papiernictvo Srdiečko, Školská, Považská Bystrica – odpredaný tabakovývýrobok mladistvej, nevydaný doklad z ERP, ako aj potvrdenie spotrebiteľského podania. Na uvedenej prevádzke mali inšpektori SOI problém s dokumentovaním Inšpekčného záznamu (ďalej len „IZ“).

Figurantka zaplatila za kontrolný nákup 5,00 bankovkou a predávajúci jej správne vydal výdavok mincami 1,70 € a podal jej balenie cigariet. Doklad o kúpe však nevydal. Inšpektori žiadali o vrátenie finančnej čiastky 3,30 € a chceli vrátiť tovar bez zmeny kvality späť do predaja, avšak predávajúci odmietol zaplatenú sumu vrátiť. V priebehu kontrolného nákupu maloletá stála pri obslužnom pulte a inšpektori monitorovali prebiehajúci nákup z blízkosti v priestoroch prevádzky. Po vydaní inšpektori pristúpili k predávajúcemu a preukázali sa služobnými preukazmi. Následne došlo ku konfrontácií medzi predávajúcim a inšpektormi, k spochybneniu zistených nedostatkov ako aj k spochybneniu začatia kontroly na prevádzke. Uvedenú skutočnosť inšpektori telefonicky oznámili na inšpektorát SOI TN a po dohode prizvali uvedené skutočnosti potvrdiť mestskou políciou. Po telefonáte predávajúci začal poskytovať súčinnosť – predložil Výpis z Obchodného registra ale zároveň uviedol , že nebude nič podpisovať a následne o 15.30 hod. t. j. na konci prevádzkovej doby inšpektorov požiadal o opustenie prevádzky a následne prevádzku zavrel, a to ešte pred príchodom mestskej polície. Z toho dôvodu bol IZ spísaný na inšpektoráte SOI TN. Nasledujúci deň nás kontaktoval predávajúci a dostavil sa na I SOI k prevzatiu IZ. Počas jeho preberania rozporoval zistenia, časy začatia kontroly, ako aj iné skutočnosti, ktoré bude namietať aj v písomnej forme.

Žilinský inšpektorát

V prevádzkovej jednotke - Bar, kaviareň, Nám. Slobody 2296, Kysucké Nové Mesto, bol maloletej osobe vo veku15 rokov odpredaný TV. Čašníčka, ktorátabakový výrobok maloletému odpredala vo svojej vysvetlivke uviedla: „ Bola som presvedčená, že zákazník je plnoletý, pretože mladistvým je vstup zakázaný, čo je uvedené na dverách, a mladistvý tu ani nechodia, pretože je tu herňa.“ Počas kontroly sa dostavil na prevádzku aj podnikateľ p. Stanislav Slávik, ktorý vo svojej vysvetlivke uviedol: „Na vstupe do prevádzkarne je na trvale viditeľnom mieste umiestnený oznam, zákaz vstupu osobám mladším ako 18 rokov a z toho dôvodu tu nemala osoba, ktorá zakúpila cigarety čo robiť.“ K uvedenému predaju a vysvetlivke je potrebné uviesť, že v danej prevádzkarni, v ktorej je aj herňa nielenže maloletú osobu z týchto priestorov nevykázali, ale ešte ju aj obslúžili a dokonca boli ochotní jej odpredať a aj odpredali tabakové výrobky. V danom prípadeišlo o prvé porušenie zákona o ochrane nefajčiarov.

Banskobystrický inšpektorát

Pri kontrole v obchodnom reťazci KAUFLAND, Zvolen bol opakovane zistený odpredaj TV maloletej osobe vo veku nedovŕšených 14 rokov a to i napriek tomu, že v roku 2017 už bola tomuto subjektu uložená pokuta vo výške 1 000 EUR, okrem Kauflandu, bol odpredaj zistený aj v obchodnom reťazci CBA Zvolen.

Košický inšpektorát

V prevádzkovej jednotke TOMI diskont, Hviezdoslavova 5, Moldava nad Bodvou. Prítomná predavačka si vyžiadala od figuranta občiansky preukaz a vypočítavala vek prostredníctvom kalkulačky.

 

Záver

Predaj TV osobám mladším ako 18 rokov oproti roku 2017, kedy SOI zaznamenala 23 %-né porušenie zákona, vzrástol na súčasných 33 %.

Stále platí, že maloleté (11 – 15 rokov) a mladistvé osoby (16 – 17 rokov) sa dostanú k tabakovým výrobkom relatívne bez problémov, a to nielen v malých prevádzkových jednotkách. Zarážajúce sú výsledky v obchodných reťazcoch. Opakovane bol zistený odpredaj TV i napriek tomu, že subjekt bol u v minulom roku sankcionovaný (Kaufland). Celkom došlo k odpredaju v 5 PJ obchodných reťazcoch.

Z celkového počtu kontrol (14) v prevádzkach verejného stravovania bol zistený odpredaj TV v 43 % prípadoch.

 

Zdroj: SOI