K výkladu pojmu závažnejší spôsob konania podľa Trestného zákona

V nasledujúcej trestnej veci posúdil súd prvého stupňa konanie obžalovaného ako trestný čin poškodzovania cudzej veci spáchaný závažnejším spôsobom konania z dôvodu, že bol podľa názoru súdu spáchaný voči všetkým spoluvlastníkom poškodenej nehnuteľnosti. Odvolacím súdom však došlo k rozdielnemu posúdeniu právnej kvalifikácie uvedeného skutku najmä s poukazom na nesprávnu aplikáciu ustanovenia Trestného zákona o priťažujúcej okolnosti.

 

Martina Beňovská 08. 06. 2021 3 min.

Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný uznaný vinným zo spáchania zločinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 odsek 1, 2 písmeno a), odsek 3 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písmeno j) Trestného zákona na skutkovom základe, že úmyselne poškodil v prízemí obytného domu sa nachádzajúci nebytový priestor, pričom osobne, resp. za pomoci ním prizvaných osôb vybúral okná osadené na obvodovej stene, vonkajšie dvere, čiastočne poškodil omietky, keramické obklady, odstránil vnútorné dvere, deformoval a plne znefunkčnil zárubne, celkom zničil podlahy, odstránil vykurovanie, poškodil elektroinštaláciu, odstránil ohrievač vody, odstránil hygienické zariadenia a ostatné veci a stavebné prvky poškodil na 40 %, čím pre vtedajších spoluvlastníkov uvedeného nebytového priestoru spôsobil škodu vo výške 4.710,- Eur.

Rozsudok o vine napadol obžalovaný odvolaním. V písomných dôvodoch namietal najmä neobdržanie znaleckého posudku, nemožnosť sa k nemu vyjadriť ani byť prítomný pri získavaní údajov. V súvislosti s wc uviedol, že toto vybudoval na vlastné náklady, okno dal vyrobiť on, jeho hodnota je nulová, rovnako tak aj bezpečnostných dverí, omietku nepoškodil, rovnako tak ani keramické obklady. Dvere kupoval on, mali nulovú hodnotu, rovnako tak aj podlaha, vykurovacie kachle, ohrievač vody, ktorý bol jeho vlastníctvom.  

Preskúmaním právnej kvalifikácie žalovaného skutku, ku ktorej dospel súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku, odvolací súd zistil, že táto nie je správna, pričom v odôvodnení absentujú podrobnejšie právne úvahy o tom, na základe ktorých súd prvého stupňa dospel k takémuto právnemu záveru, osobitne k záveru o naplnení znaku „ na viacerých osobách“.

Prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 odsek 1, 2 písmeno a), odsek 3 písmeno c) Trestného zákona sa dopustí ten, kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tým väčšiu škodu a spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 138 písmeno j) Trestného zákona závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu na viacerých osobách, t.j. najmenej na 3 osobách.

Na naplnenie toho znaku nepostačuje len to, že vlastníkmi predmetu útoku sú viacerí poškodení, z čoho vychádzala obžaloba i súd prvého stupňa.

Zo skutku jednoznačne vyplýva, že predmetom úmyselného útoku obžalovaného bol len jeden nebytový priestor. Z konania obžalovaného nepochybne vyplýva, že tento bol vedený úmyslom poškodiť tento nebytový priestor, ktorý bol vo vzťahu k nemu cudzou vecou. Teda svoj útok viedol proti (jednému) nebytovému priestoru a k nemu sa viažucemu jednému vlastníckemu právu a nie priamo na poškodených, bez ohľadu na to, koľkých má vlastníkov (príp. užívateľov). Práve tento významný skutkový fakt bráni tomu, aby bolo možné aplikovať § 138 písmeno j) Trestného zákona o tom, že obžalovaný poškodil cudziu vec a spôsobil tak na cudzom majetku väčšiu škodu tak, že toto konanie spáchal na viacerých osobách.

Typický prípad aplikácie znaku „na viacerých osobách“ je možné nájsť u drogových deliktov, kedy drogový díler distribuuje drogy viacerým osobám, obdobne u trestných činov proti životu a zdraviu, ak páchateľ fyzickým násilím napadne viac ako tri osoby. V týchto prípadoch útok páchateľa priamo smeruje na poškodených, takto tomu však v danej veci nie je.

Toto pochybenie zistené odvolacím súdom, (ktoré obžalovaný nenamietal) bolo dôvodom na zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 321 odsek 1 písmeno b) a d) Trestného poriadku. Právna kvalifikácia skutku musí vychádzať zo skutkových zistení a má obsahovať všetky znaky skutkových podstát, ktoré páchateľ svojím konaním naplnil.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd vo výroku o vine konštatoval spáchanie prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 odsek 1, 2 písmeno a) Trestného zákona.

Zdroj: Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 1To/35/2020 zo dňa 28.07.2020